PORTELL: flora en documents històrics de la comarca dels Ports i de comarques pròximes com l'Alt i Baix Maestrat, Plana Alta, Alcalatén, Comunidad de Teruel, Gúdar-Javalambre, Maestrazgo, Bajo Aragón, Matarranya, Andorra-Sierra de Arcos, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià.


 autors topònims cartes pobla història   EIXIR
biodiversitat fauna flora domèstics cultius topo-fauna

ANY

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

  cultius en general
1198 El rei Pere arbitra entre el bisbe de Tortosa i els ciutadans, sobre los diezmos y primicias: ...De ortis omnibus decima integra detur et fideliter nulla deductione facta [...] De oleo, de ficubus, de ortis vel de aliis fructibus sive rebus non dent aliquid pro primicia vel nomine primicie. (pàg.327) [Alvira,2010-I ]
1368 Item que lo dit G. faça cavar regar et conrear lo dit ort et tots los arbres ceps e tries* et tos altres fruyters qui son o seran dins lo dit ort [...] lo qual se fara de present en torn dins lort et encara tos altres quey seran de pertxes et de canyes de jonchs et de totes coses quiy sien necessaries a propries messions del dit G. Mas empero com en lo entriament faedor en lo dit andador sien necessaries algunes treveses de roure o daltre fusta fort et durable de pilar a pilar les quals es ops que sien empaguntades [...] Empero per ço com en lany primer haura a fer majors messions [cullita?] de pertxes et de canyes... (doc.1368) [Bofarull,1850] *Segons el Dicc. Etim. de Coromines, 'trilles' podrien ser 'vinyes'
   
  cereal en general (inclòs el pa)
1198 Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona... prohibiéndose el incendio de los olivares (olivere/olivaria), palomares (columbaria) y pajares (palearia), y en general todo incendio en las tierras. (pàg.276) [Alvira,2010-I]
1198 El rei Pere arbitra entre el bisbe de Tortosa i els ciutadans, sobre los diezmos y primicias: ...et inter homines Dertose, ex altera parte, super decimis et primiciis... quod omnes habitantes Dertose, de pane, idest, de omni et quolibet genere annone, donent decimas integre et fideliter, scilicet, decimam garbam in campis, deducta prius tasca, que sit undecima garba. [...] De primiciis vero dent XLam garbam in campis et XLam mensuram in vineis fideliter.... (pàg.327) [Alvira,2010-I ]
s.XIII (concretar i completar en lo possible) A la Crònica de Jaume I surten diversos animals i plantes. No hem fet una recerca exhaustiva però ací tenim uns exemples:

I acte seguit: E (els sarraïns) tornaren-se'n e aduixeren-nos cent pans e dues alcolles de vi, e panses, e figues, e deu gallines de present que en ens enviaven los vells qui aquí eren. E nós la nuit, per la serena que faïa, faiem barraques de tapits e de vànoves que nós portàvem, per ço com nós vedam que negú no hi tallàs arbre, car pesaria als sarraïns si hom los tallàs a la primera entrada: e si no pa, e vi, e formatge que nós aduïem, no havíem altra carn mas aquella que ells nos adueixeren.. (cap.184)

I acte seguit: E, quan venc altre dia faem llevar cinc moltons e vint gallines, e anam-nos-en ab nostre pa e ab nostre vi a la torra forcada, així com havíem promès als de Uixó. E, quan nós haguem estat una peça, ells vengueren. E nós haguem-los retenguts dos moltons vius e cinc gallines ab què es dinassen ab nós. E així com vengueren no volguem parlar ab ells tro que fóssem dinats, e que fossen pus alegres de menjar e del vi que beuríem. E donam-los ovelles e cabres tro a mil cinc-centes, e seixanta vaques, e a vestir trenta, e donam-los tres rocins, e faem-los cartes de la llur llei, que la tinguessen, e de totes llurs costumes així com les solien haver en temps de sarraïns. (cap.250)

(Gil Sanxes Munyoz) decimos vos que vos enpretaremos tres milia cargas de pan, mil de trigo, e dos milia d'ordio, veinte milia carneros, et tres milia vacas, e si queredes más prendet de nós. (cap.407)

E dixem-los que havíem conduit mester, ço és pa, e vi e civada. (cap.409)

E nós així com era aguiat, haguem a ell e a tots aquell qui ab ell venien tot ço que mester havien. E faem-ho així, que cada ric hom qui ab ell vingués prengués en sa tenda pan, e vin, e cera, e salsa, e fruita e totes aquelles coses que mester hagués per tal que la u no embargàs l'altre en aquelles coses que devia pendre. E així faem-ho en aquella manera damunt dita, que no creem que fallís algú a qui ració no faéssem donar de perdius, e de rams e ojats [raïms estojats?], e de totes aquelles coses que demanàs. (cap.497) [JaumeI] Recerca no exhaustiva!

1305 Concili de Sariñena (Huesca):

Reg. n.55, fol.63. 10 dic. 1305. Jacobus Dei gratia rex Aragonum et Valencie Sardinie Corsice comesque Barchinone ac Sancte Romane Ecclesie vexillarius amirantus et capitaneus generalis fidelibus suis justitie juratis et concilio Saraynene salutem et gratiam. Significamus vobis quod nos una cum illustri domina Blancha Dei gratia regina aragonis karissima consorte nostra et infantibus filiis et familiis nostris erimus die dominica proxima in loco Saranene predicto Domino concedente. quare vobis dicimus et mandamus quatenus dicta die dominica paretis nobis cenam ibidem videlicet quinquaginta arietes [borregos?] duas vaccas quatuor cabritos duos toçinos triginta paria gallinarum decem paria perdicum decem paria çirogrillorum (conejos) centum solidatas panis quatuordecim carrigas vini unam libram piperis duas uncias gingiberis (jengibre ó ajengibre) duas uncias çaffrani viginti libras cere/çere adnonam/advenam sive çivatam ad quadringentas bestias ligna ova et alia çene necessaria prout officiales nostri vobis duxerint injungendum. Data in Montessono sub sigillo nostro secreto IIII igus decembris anno Domini MCCCVº. (doc.1305) [Bofarull,1850]

El que vol el rei, sembla que és això: 50 corders (carneros), 2 vaques, 4 cabrits, 2 porcs, 30 parells de gallines, 10 parells de perdius, 10 parells de conills, pa per valor de 100 sous, 14 carregues? de vi, 1 lliura de pebre (pimienta), 2 unces de gingebre (jengibre), 2 unces de safrà, 20 lliures de cera (què debia ser exactament? perquè Jaume I en la Crònica també la cita com si fos per menjar, oli? greix?), avena o civada per a 400 animals -cavalls?-, llenya, ous i altres complements que calguen pel sopar.

s.XV En el Llibre d'establiments d'Albocàsser (segle XV), hi ha diverses coses interessants:

30. Rúbrica de clams, a plana XXXXI. Ítem, stabliren y ordenaren que tota persona que haja rebut tala e li sia stat fet dan algú en sos blats, vinyes, orts, coltives, rostolls, guareyts o en altres qualsevol heretats e coses sues, axí per persones, per bestiars e nodimens d'altri grossos e menuts, se'n puxe clamar de vista, de sospita, e si·s clamarà de vista, que·n sia creguda per son sagrament e per sagrament de fill o filla o misatge llur, e si·s clamarà per sospita, lo dit clamater haja a jurar e fer sagrament que ha rebut dan de la natura de la qual se clamarà [...] (pàg.375) [books.google.es] revisió parcial: algunes pàgines no consultables! PERÒ ES POT TREURE MOLTA MÉS INFORMACIÓ D'HERBESET, CASTELLFORT, CATÍ, LLUCENA...

1611 Parlant del riu Alcoi (ara riu Serpis), i continua amb la costa de Gandia: [...] Çafor, que en Aravigo significa repasto, por estar la Conca no menos plantada de arboles fructiferos, cañas dulces, y todo genero de panes [cereal?], adaças [sorgo?] y panizos [panís?]; que son tantos, que poblada de aldeas y pueblos, que son tantos, que parecen un juego de trebejos armados sobre el tablero. [...] Donde agora vemos edificada a Gandia, ni los Romanos, ni los Moros la conocieron. En tiempo de los Moros, no huvo alli población entera y cerrada, como agora, sino que aquel sitio era todo eras, a donde los Moros poblados en las aldeas de la comarca trayan a trillar sus panes [cereal?] y adaças [sorgo?]; y al rededor dellas tenian sus Torres y casas de campo, para la bivienda de sus renteros, y recoger los granos. [...] Sospechado he alguna vez que quiça aquel sitio, con aquellas casas y torres en torno de las eras, donde tiene agora su asiento Gandia, devia llamarse en tiempo de los Moros Cannia, en razon de las muchas adaças; y que reduziendolo el Rey conquistador a forma de pueblo, no le quiso mudar el nombre, si bien pronunciando a lo Christiano, no dixo Cannia, sino Gandia. (col.171) [Escolano,1611]
  cereal: arròs
1611 Sobre Cullera: Sus mayores cosechas son: seda, azeyte, y arroz estremado. (col.221) [Escolano,1611]
1611 I continua amb l'Albufera: [...] Demas de las dichas aves que se mantienen y crian por estas almarjales, hay muchos Gansos, o Anseres, y Anades, que cubren el Sol, respeto de los muchos arrozales que por alli se siembran, cuyo fruto que es el arroz, es el pasto mas codiciado dellas. [...] (columnes 249-268) [Escolano,1611]
  cereal: blat o forment
1196 Berenguer, abad de Montearagón y arzobispo de Narbona, con asenso del capítulo de Montearagón, dona a treudo perpetuamente un cahíz de trigo y un molino en el término de Montearagón. (pàg.193) [Alvira,2010-I]
1196

Berenguer, abad de Montearagón y arzobispo de Narbona, da a Domingo de Íñigo Ariol y a su mujer un casal en Isarre concargo de diezmo y primicia y carnaje y cuatro quintales de trigo de tributo. (pàg.204) [Alvira,2010-I]

1197 Bernardo, hijo de Pedro del Obispo, vende a favor de Berenguer, abad de Montearagón y arzobispo de Narbona, y a sus sucesores, unas casas y heredades en Tierz por 700 s. y otorga cargo de un cahíz de trigo y otro de ordio a la iglesia de San Vicente de Huesca. (pàg.237) [Alvira,2010-I]
s.XIII (concretar i completar en lo possible) (Gil Sanxes Munyoz) decimos vos que vos enpretaremos tres milia cargas de pan, mil de trigo, e dos milia d'ordio, veinte milia carneros, et tres milia vacas, e si queredes más prendet de nós. (cap.407) [JaumeI] Recerca no exhaustiva!
1330 Sobre una inundació en València: ...et havets entes los grans dans quels habitants de la dita ciutat (Valencia) et terme daquella han sostenguts per inundacions et ruynes de moltes aygues del flum de Guadalaviar [Túria] axi Senyor que molts et diverses albercs son cahuts per la dita raho et los ponts tots de la dita ciutat et orts et terres moltes son estades destroydes axi que quant a ara senyor pont alcu no ha en la ciutat per lo qual hom puscha entrar ne exir daquella sino per palanques ni trobam manera de la qual puscham trer ho haver de las gents moneda ab la qual puscham reffer et tornar los dits ponts: car segons que vos senyor sabets les gens son ja carregades et sotmeses a pagar imposicio de monedatge et son obligades a grans quantitats les quals la ciutat deu per gran multitut de forment que en lany prop passat li convench assegurar  (doc.1330) [Bofarull,1850]
1381 Sobre un impost, la sisa, en document de Torrent: Primerament, tot comprador, menjador e moledor de forment pach per cascun caffiç III sous. Item, tot comprador o moledor d'ordi, de paniz, de dacça, de centeno e de mill pach per cascun caffiç II sous VI diners. (M.V. Febrer Romaguera (1986-87), p.85. [Mira,2005]
1392 Sobre un impost, la sisa, en un document de Traiguera: Item, si alcú comprarà blat per a obs de-ssi, de sa casa o de sa companya, no sie tengut paguar alcuna cosa en la present imposició si aquell se despendrà en lo dit loch o terme de aquell, car ja és tengut pagar en los menjadors, emperò, lo venedor sie tengut de pagar tota vegada la dita imposició, ço és tres diners per lliura. Item, si alcú comprarà blat de qualque natura sie per al forn, no sie tengut pagar en la present imposició, mas lo venedor del dit blat pach los dits tres diners per lliura en la present imposició. (V. Garcia Edo (1982), p.519. [Mira,2005]
s.XV En el Llibre d'establiments d'Albocàsser (segle XV), hi ha diverses coses interessants:

18. Rúbrica que·ls vinyògols puixen citar, plana XXVIIIIº. Ítem, stabliren e ordenaren que si lo meseguer o vinyògol [sic ¿?] trobarà alguna tala o tales en blat, vinya, orts e coltives, rostolls o en qualsevol heretats e hauran suspita en alguns bestiars que hajen feta aquella tala, puixen per si aquells assignar dia a les parts en què sospita hauran, que vinguen davant lo justícia per pagar o scusar [...] (pàg.369) [books.google.es] revisió parcial: algunes pàgines no consultables! PERÒ ES POT TREURE MOLTA MÉS INFORMACIÓ D'HERBESET, CASTELLFORT, CATÍ, LLUCENA...

s.XV En el Llibre d'establiments d'Albocàsser (segle XV), hi ha diverses coses interessants:

30. Rúbrica de clams, a plana XXXXI. Ítem, stabliren y ordenaren que tota persona que haja rebut tala e li sia stat fet dan algú en sos blats, vinyes, orts, coltives, rostolls, guareyts o en altres qualsevol heretats e coses sues, axí per persones, per bestiars e nodimens d'altri grossos e menuts, se'n puxe clamar de vista, de sospita, e si·s clamarà de vista, que·n sia creguda per son sagrament e per sagrament de fill o filla o misatge llur, e si·s clamarà per sospita, lo dit clamater haja a jurar e fer sagrament que ha rebut dan de la natura de la qual se clamarà [...] (pàg.375) [books.google.es] revisió parcial: algunes pàgines no consultables! PERÒ ES POT TREURE MOLTA MÉS INFORMACIÓ D'HERBESET, CASTELLFORT, CATÍ, LLUCENA...

1459 Sobre un impost, la sisa, en un document d'Onda: que tota persona que traurà de la dita vila e terme de aquella dacsa, centén, paniz e tot altres blat exceptat forment, del qual hi ha capítol special, los quals exiran foran de la dita vila e terme de aquella comprats, pach de imposició a rahó de dotze dinés lo cafiç. Item, si algú en la dita vila e terme de aquella comprarà forment per a revendre als vehins de la dita vila e de son terme, pach per cafiç quant lo vendrà quatre dinés, e si comprarà dacça o altres blats menuts, pach sis dinés per lliura entre comprador e venedor. (C. Fradejas - P. García (1989), pp.48-49. [Mira,2005]
1611 Escolano parla d'Oriola: Origuela [...] Sus muros son bañados del rio Segura, de cuyos baños proviene la salud y riqueza de aquel territorio, pues por su medio anda alli tan prodiga la naturaleza, que no hay fruto ni fruta que se le haya negado, mayormente de seda y trigo. (columna.16) [Escolano,1611]
  cereal: centeno
1381 Sobre un impost, la sisa, en document de Torrent: Primerament, tot comprador, menjador e moledor de forment pach per cascun caffiç III sous. Item, tot comprador o moledor d'ordi, de paniz, de dacça, de centeno e de mill pach per cascun caffiç II sous VI diners. (M.V. Febrer Romaguera (1986-87), p.85. [Mira,2005]
1459 Sobre un impost, la sisa, en un document d'Onda: que tota persona que traurà de la dita vila e terme de aquella dacsa, centén, paniz e tot altres blat exceptat forment, del qual hi ha capítol special, los quals exiran foran de la dita vila e terme de aquella comprats, pach de imposició a rahó de dotze dinés lo cafiç. Item, si algú en la dita vila e terme de aquella comprarà forment per a revendre als vehins de la dita vila e de son terme, pach per cafiç quant lo vendrà quatre dinés, e si comprarà dacça o altres blats menuts, pach sis dinés per lliura entre comprador e venedor. (C. Fradejas - P. García (1989), pp.48-49. [Mira,2005]
  cereal: civada o avena
s.XIII (concretar i completar en lo possible) A la Crònica de Jaume I surten diversos animals i plantes. No hem fet una recerca exhaustiva però ací tenim uns exemples:

E dixem-los que havíem conduit mester, ço és pa, e vi e civada. (cap.409) [JaumeI] Recerca no exhaustiva!

1305 Concili de Sariñena (Huesca):

Reg. n.55, fol.63. 10 dic. 1305. Jacobus Dei gratia rex Aragonum et Valencie Sardinie Corsice comesque Barchinone ac Sancte Romane Ecclesie vexillarius amirantus et capitaneus generalis fidelibus suis justitie juratis et concilio Saraynene salutem et gratiam. Significamus vobis quod nos una cum illustri domina Blancha Dei gratia regina aragonis karissima consorte nostra et infantibus filiis et familiis nostris erimus die dominica proxima in loco Saranene predicto Domino concedente. quare vobis dicimus et mandamus quatenus dicta die dominica paretis nobis cenam ibidem videlicet quinquaginta arietes [borregos?] duas vaccas quatuor cabritos duos toçinos triginta paria gallinarum decem paria perdicum decem paria çirogrillorum (conejos) centum solidatas panis quatuordecim carrigas vini unam libram piperis duas uncias gingiberis (jengibre ó ajengibre) duas uncias çaffrani viginti libras cere/çere adnonam/advenam sive çivatam ad quadringentas bestias ligna ova et alia çene necessaria prout officiales nostri vobis duxerint injungendum. Data in Montessono sub sigillo nostro secreto IIII igus decembris anno Domini MCCCVº. (doc.1305) [Bofarull,1850]

El que vol el rei, sembla que és això: 50 corders (carneros), 2 vaques, 4 cabrits, 2 porcs, 30 parells de gallines, 10 parells de perdius, 10 parells de conills, pa per valor de 100 sous, 14 carregues? de vi, 1 lliura de pebre (pimienta), 2 unces de gingebre (jengibre), 2 unces de safrà, 20 lliures de cera (què debia ser exactament? perquè Jaume I en la Crònica també la cita com si fos per menjar, oli? greix?), avena o civada per a 400 animals -cavalls?-, llenya, ous i altres complements que calguen pel sopar.

s.XIV Fent una consulta al Dicc. Etim. de Coromines trobem molts fragments interessants, com aquest: El val. 'tramella' mena de grana o llegum (s.XIV, DAg.), que ja Eiximenis enumera entre les produccions en què l'Horta de València "abunda en diversitats de grans, axí com de forment, ordi, mills, panís, dacça, avena, espelta, tramella, faves, ciurons, lentilles... (Regiment, NCl., 25.26; AlcM hi afegeix cita del 'Libre de Saviesa' que hom atribuí a Jaume I) (Vol.VIII, p.698.) [Dicc.Etim.Coromines]
  cereal: espelta
s.XIV Fent una consulta al Dicc. Etim. de Coromines trobem molts fragments interessants, com aquest: El val. 'tramella' mena de grana o llegum (s.XIV, DAg.), que ja Eiximenis enumera entre les produccions en què l'Horta de València "abunda en diversitats de grans, axí com de forment, ordi, mills, panís, dacça, avena, espelta, tramella, faves, ciurons, lentilles... (Regiment, NCl., 25.26; AlcM hi afegeix cita del 'Libre de Saviesa' que hom atribuí a Jaume I) (Vol.VIII, p.698.) [Dicc.Etim.Coromines]
  cereal: ordi
1197 Bernardo, hijo de Pedro del Obispo, vende a favor de Berenguer, abad de Montearagón y arzobispo de Narbona, y a sus sucesores, unas casas y heredades en Tierz por 700 s. y otorga cargo de un cahíz de trigo y otro de ordio a la iglesia de San Vicente de Huesca. (pàg.237) [Alvira,2010-I]
s.XIII (concretar i completar en lo possible) A la Crònica de Jaume I surten diversos animals i plantes. No hem fet una recerca exhaustiva però ací tenim uns exemples:

Estant per Montpeller, apareix una paraula interessant en occità: "orgeria", que en una nota a peu de pàgina de la versió del llibre online que diu que "la Orgeria és el gremi dels orgers, tractants en grans, especialement en ordi, 'orge' en occità". I nós li demanàrem com; i ell digué: "-Yeu (Jo) hay (he) parlat amb los fossors (terrassans, cavadors, treballadors del camp) i amb los 'blancquiés' blanquers, adobadors de pells) i amb aquells de la 'Orgeria' que vinguin a vós amb brandons i que us vinguin a hornar; i els tirarem tots a la vostra part 'pauc a pauc' (a poc a poc). (cap.298).; I l'altre dia, al vespre, vingueren els orgers (tactants en gra, especialment en ordi) amb brandons i candeles. (cap.301)

(Gil Sanxes Munyoz) decimos vos que vos enpretaremos tres milia cargas de pan, mil de trigo, e dos milia d'ordio, veinte milia carneros, et tres milia vacas, e si queredes más prendet de nós. (cap.407) [JaumeI] Recerca no exhaustiva!

1381 Sobre un impost, la sisa, en document de Torrent: Primerament, tot comprador, menjador e moledor de forment pach per cascun caffiç III sous. Item, tot comprador o moledor d'ordi, de paniz, de dacça, de centeno e de mill pach per cascun caffiç II sous VI diners. (M.V. Febrer Romaguera (1986-87), p.85. [Mira,2005]
s.XIV Fent una consulta al Dicc. Etim. de Coromines trobem molts fragments interessants, com aquest: El val. 'tramella' mena de grana o llegum (s.XIV, DAg.), que ja Eiximenis enumera entre les produccions en què l'Horta de València "abunda en diversitats de grans, axí com de forment, ordi, mills, panís, dacça, avena, espelta, tramella, faves, ciurons, lentilles... (Regiment, NCl., 25.26; AlcM hi afegeix cita del 'Libre de Saviesa' que hom atribuí a Jaume I) (Vol.VIII, p.698.) [Dicc.Etim.Coromines]
  cereal: dacsa (i adaça, que imagino serà el mateix)
1381 Sobre un impost, la sisa, en document de Torrent: Primerament, tot comprador, menjador e moledor de forment pach per cascun caffiç III sous. Item, tot comprador o moledor d'ordi, de paniz, de dacça, de centeno e de mill pach per cascun caffiç II sous VI diners. (M.V. Febrer Romaguera (1986-87), p.85. [Mira,2005]
s.XIV Fent una consulta al Dicc. Etim. de Coromines trobem molts fragments interessants, com aquest: El val. 'tramella' mena de grana o llegum (s.XIV, DAg.), que ja Eiximenis enumera entre les produccions en què l'Horta de València "abunda en diversitats de grans, axí com de forment, ordi, mills, panís, dacça, avena, espelta, tramella, faves, ciurons, lentilles... (Regiment, NCl., 25.26; AlcM hi afegeix cita del 'Libre de Saviesa' que hom atribuí a Jaume I) (Vol.VIII, p.698.) [Dicc.Etim.Coromines]
1459 Sobre un impost, la sisa, en un document d'Onda: que tota persona que traurà de la dita vila e terme de aquella dacsa, centén, paniz e tot altres blat exceptat forment, del qual hi ha capítol special, los quals exiran foran de la dita vila e terme de aquella comprats, pach de imposició a rahó de dotze dinés lo cafiç. Item, si algú en la dita vila e terme de aquella comprarà forment per a revendre als vehins de la dita vila e de son terme, pach per cafiç quant lo vendrà quatre dinés, e si comprarà dacça o altres blats menuts, pach sis dinés per lliura entre comprador e venedor. (C. Fradejas - P. García (1989), pp.48-49. [Mira,2005]
1611 Parlant del riu Alcoi (ara riu Serpis), i continua amb la costa de Gandia: [...] Çafor, que en Aravigo significa repasto, por estar la Conca no menos plantada de arboles fructiferos, cañas dulces, y todo genero de panes [cereal?], adaças [sorgo?] y panizos [panís?]; que son tantos, que poblada de aldeas y pueblos, que son tantos, que parecen un juego de trebejos armados sobre el tablero. [...] Donde agora vemos edificada a Gandia, ni los Romanos, ni los Moros la conocieron. En tiempo de los Moros, no huvo alli población entera y cerrada, como agora, sino que aquel sitio era todo eras, a donde los Moros poblados en las aldeas de la comarca trayan a trillar sus panes [cereal?] y adaças [sorgo?]; y al rededor dellas tenian sus Torres y casas de campo, para la bivienda de sus renteros, y recoger los granos. [...] Sospechado he alguna vez que quiça aquel sitio, con aquellas casas y torres en torno de las eras, donde tiene agora su asiento Gandia, devia llamarse en tiempo de los Moros Cannia, en razon de las muchas adaças; y que reduziendolo el Rey conquistador a forma de pueblo, no le quiso mudar el nombre, si bien pronunciando a lo Christiano, no dixo Cannia, sino Gandia. (col.171) [Escolano,1611]
  cereal: mill
1381 Sobre un impost, la sisa, en document de Torrent: Primerament, tot comprador, menjador e moledor de forment pach per cascun caffiç III sous. Item, tot comprador o moledor d'ordi, de paniz, de dacça, de centeno e de mill pach per cascun caffiç II sous VI diners. (M.V. Febrer Romaguera (1986-87), p.85. [Mira,2005]
s.XIV Fent una consulta al Dicc. Etim. de Coromines trobem molts fragments interessants, com aquest: El val. 'tramella' mena de grana o llegum (s.XIV, DAg.), que ja Eiximenis enumera entre les produccions en què l'Horta de València "abunda en diversitats de grans, axí com de forment, ordi, mills, panís, dacça, avena, espelta, tramella, faves, ciurons, lentilles... (Regiment, NCl., 25.26; AlcM hi afegeix cita del 'Libre de Saviesa' que hom atribuí a Jaume I) (Vol.VIII, p.698.) [Dicc.Etim.Coromines]
s.XV En el Llibre d'establiments d'Albocàsser (segle XV), hi ha diverses coses interessants: 4. Rúbrica de mills e tramelles, de llegums, faves, guixes, lentilles e naps, alls, cebes, alfanç, e de tota altra qualsevol natura de llegums menuts, a plana VII. Ítem, stabliren e ordenaren que tota persona que entrarà legums, alls, çebes o en qualsevol natura de llegums d'altri e collirà de aquells, que pach de pena per cascuna vegada tres sous de pena de dia, e de nit X sous e l'asmena, de les quals haja la honorable senyoria lo terç e les dues parts lo senyor dels dits llegums, alls. [...] (pàg.361) [books.google.es] revisió parcial: algunes pàgines no consultables! PERÒ ES POT TREURE MOLTA MÉS INFORMACIÓ D'HERBESET, CASTELLFORT, CATÍ, LLUCENA...
  cereal: panís
1381 Sobre un impost, la sisa, en document de Torrent: Primerament, tot comprador, menjador e moledor de forment pach per cascun caffiç III sous. Item, tot comprador o moledor d'ordi, de paniz, de dacça, de centeno e de mill pach per cascun caffiç II sous VI diners. (M.V. Febrer Romaguera (1986-87), p.85. [Mira,2005]
s.XIV Fent una consulta al Dicc. Etim. de Coromines trobem molts fragments interessants, com aquest: El val. 'tramella' mena de grana o llegum (s.XIV, DAg.), que ja Eiximenis enumera entre les produccions en què l'Horta de València "abunda en diversitats de grans, axí com de forment, ordi, mills, panís, dacça, avena, espelta, tramella, faves, ciurons, lentilles... (Regiment, NCl., 25.26; AlcM hi afegeix cita del 'Libre de Saviesa' que hom atribuí a Jaume I) (Vol.VIII, p.698.) [Dicc.Etim.Coromines]
1459 Sobre un impost, la sisa, en un document d'Onda: que tota persona que traurà de la dita vila e terme de aquella dacsa, centén, paniz e tot altres blat exceptat forment, del qual hi ha capítol special, los quals exiran foran de la dita vila e terme de aquella comprats, pach de imposició a rahó de dotze dinés lo cafiç. Item, si algú en la dita vila e terme de aquella comprarà forment per a revendre als vehins de la dita vila e de son terme, pach per cafiç quant lo vendrà quatre dinés, e si comprarà dacça o altres blats menuts, pach sis dinés per lliura entre comprador e venedor. (C. Fradejas - P. García (1989), pp.48-49. [Mira,2005]
1611 Parlant del riu Alcoi (ara riu Serpis), i continua amb la costa de Gandia: [...] Çafor, que en Aravigo significa repasto, por estar la Conca no menos plantada de arboles fructiferos, cañas dulces, y todo genero de panes [cereal?], adaças [sorgo?] y panizos [panís?]; que son tantos, que poblada de aldeas y pueblos, que son tantos, que parecen un juego de trebejos armados sobre el tablero. [...] Donde agora vemos edificada a Gandia, ni los Romanos, ni los Moros la conocieron. En tiempo de los Moros, no huvo alli población entera y cerrada, como agora, sino que aquel sitio era todo eras, a donde los Moros poblados en las aldeas de la comarca trayan a trillar sus panes [cereal?] y adaças [sorgo?]; y al rededor dellas tenian sus Torres y casas de campo, para la bivienda de sus renteros, y recoger los granos. [...] Sospechado he alguna vez que quiça aquel sitio, con aquellas casas y torres en torno de las eras, donde tiene agora su asiento Gandia, devia llamarse en tiempo de los Moros Cannia, en razon de las muchas adaças; y que reduziendolo el Rey conquistador a forma de pueblo, no le quiso mudar el nombre, si bien pronunciando a lo Christiano, no dixo Cannia, sino Gandia. (col.171) [Escolano,1611]
1634 En els "establiments municipals de Llucena" (any 1634) es parla del 'costell' (o 'rollo', semblant a la 'picota'): Primo, fonch establit y ordenat que nenguna persona de qualsevulla calitat y condició que sie, no sia gosada de anar per les ribes de dita vila de Llusena ni terme de aquella furtant panissos ni nengun altre gènero de grans per que lo qui serà atrobat en tals offisis encórrega en pena de sexanta sous de dia, y de nit en doble pena, y si no tindrà per pagar dita pena aja de estar a la argolla del costell a àrbitre dels dits justícia, jurats y consell un dia natural, y per segona vegada en doble pena y dos dies a costell, y per tercera vegada que serà abusador en desterro de una semana de la present vila y terme ab altres penes arbitràries als dits justícia, jurats y concell. [Guinot,2006]  
  cereal(?): tramelles
s.XIV Fent una consulta al Dicc. Etim. de Coromines trobem molts fragments interessants, com aquest: El val. 'tramella' mena de grana o llegum (s.XIV, DAg.), que ja Eiximenis enumera entre les produccions en què l'Horta de València "abunda en diversitats de grans, axí com de forment, ordi, mills, panís, dacça, avena, espelta, tramella, faves, ciurons, lentilles... (Regiment, NCl., 25.26; AlcM hi afegeix cita del 'Libre de Saviesa' que hom atribuí a Jaume I) (Vol.VIII, p.698.) [Dicc.Etim.Coromines]
s.XV En el Llibre d'establiments d'Albocàsser (segle XV), hi ha diverses coses interessants: 4. Rúbrica de mills e tramelles, de llegums, faves, guixes, lentilles e naps, alls, cebes, alfanç, e de tota altra qualsevol natura de llegums menuts, a plana VII. Ítem, stabliren e ordenaren que tota persona que entrarà legums, alls, çebes o en qualsevol natura de llegums d'altri e collirà de aquells, que pach de pena per cascuna vegada tres sous de pena de dia, e de nit X sous e l'asmena, de les quals haja la honorable senyoria lo terç e les dues parts lo senyor dels dits llegums, alls. [...] (pàg.361) [books.google.es] revisió parcial: algunes pàgines no consultables! PERÒ ES POT TREURE MOLTA MÉS INFORMACIÓ D'HERBESET, CASTELLFORT, CATÍ, LLUCENA...
   
  lleguminoses en general
s.XV En el Llibre d'establiments d'Albocàsser (segle XV), hi ha diverses coses interessants: 4. Rúbrica de mills e tramelles, de llegums, faves, guixes, lentilles e naps, alls, cebes, alfanç, e de tota altra qualsevol natura de llegums menuts, a plana VII. Ítem, stabliren e ordenaren que tota persona que entrarà legums, alls, çebes o en qualsevol natura de llegums d'altri e collirà de aquells, que pach de pena per cascuna vegada tres sous de pena de dia, e de nit X sous e l'asmena, de les quals haja la honorable senyoria lo terç e les dues parts lo senyor dels dits llegums, alls. [...] (pàg.361) [books.google.es] revisió parcial: algunes pàgines no consultables! PERÒ ES POT TREURE MOLTA MÉS INFORMACIÓ D'HERBESET, CASTELLFORT, CATÍ, LLUCENA...
  lleguminoses: alfals (??)
s.XV En el Llibre d'establiments d'Albocàsser (segle XV), hi ha diverses coses interessants: 4. Rúbrica de mills e tramelles, de llegums, faves, guixes, lentilles e naps, alls, cebes, alfanç, e de tota altra qualsevol natura de llegums menuts, a plana VII. Ítem, stabliren e ordenaren que tota persona que entrarà legums, alls, çebes o en qualsevol natura de llegums d'altri e collirà de aquells, que pach de pena per cascuna vegada tres sous de pena de dia, e de nit X sous e l'asmena, de les quals haja la honorable senyoria lo terç e les dues parts lo senyor dels dits llegums, alls. [...] (pàg.361) [books.google.es] revisió parcial: algunes pàgines no consultables! PERÒ ES POT TREURE MOLTA MÉS INFORMACIÓ D'HERBESET, CASTELLFORT, CATÍ, LLUCENA...
  lleguminoses: farratge
1198 El rei Pere arbitra entre el bisbe de Tortosa i els ciutadans, sobre los diezmos y primicias: ...et inter homines Dertose, ex altera parte, super decimis et primiciis... [...] De oleo et ficubus donent decimam integram et fideliter nisi vendatur tercia parte, excepta qua retineant homines pro factura olei et pro collective sine diminutione. Similiter de ferragine si vendatur. (pàg.327) [Alvira,2010-I ]
s.XV En el Llibre d'establiments d'Albocàsser (segle XV), hi ha diverses coses interessants:

23. Rúbrica que·ls porchs no gossen entrar en lo camí de la Canal, plana XXXXI. Ítem, stabliren e ordenaren que tot porch que entrarà en lo camí de la Canal (en blanc) d'en Miquel Nomdedéu tro al ferriginal d'en Berenguer Seguarra, comete de pena sis diners per cap tro en sis, e de sis ensús paguen de pena cinch sous [...] (pàg.371) [books.google.es] revisió parcial: algunes pàgines no consultables! PERÒ ES POT TREURE MOLTA MÉS INFORMACIÓ D'HERBESET, CASTELLFORT, CATÍ, LLUCENA...

  lleguminoses: cigrons
s.XIV Fent una consulta al Dicc. Etim. de Coromines trobem molts fragments interessants, com aquest: El val. 'tramella' mena de grana o llegum (s.XIV, DAg.), que ja Eiximenis enumera entre les produccions en què l'Horta de València "abunda en diversitats de grans, axí com de forment, ordi, mills, panís, dacça, avena, espelta, tramella, faves, ciurons, lentilles... (Regiment, NCl., 25.26; AlcM hi afegeix cita del 'Libre de Saviesa' que hom atribuí a Jaume I) (Vol.VIII, p.698.) [Dicc.Etim.Coromines]
  lleguminoses: faves
s.XIV Fent una consulta al Dicc. Etim. de Coromines trobem molts fragments interessants, com aquest: El val. 'tramella' mena de grana o llegum (s.XIV, DAg.), que ja Eiximenis enumera entre les produccions en què l'Horta de València "abunda en diversitats de grans, axí com de forment, ordi, mills, panís, dacça, avena, espelta, tramella, faves, ciurons, lentilles... (Regiment, NCl., 25.26; AlcM hi afegeix cita del 'Libre de Saviesa' que hom atribuí a Jaume I) (Vol.VIII, p.698.) [Dicc.Etim.Coromines]
s.XV En el Llibre d'establiments d'Albocàsser (segle XV), hi ha diverses coses interessants: 4. Rúbrica de mills e tramelles, de llegums, faves, guixes, lentilles e naps, alls, cebes, alfanç, e de tota altra qualsevol natura de llegums menuts, a plana VII. Ítem, stabliren e ordenaren que tota persona que entrarà legums, alls, çebes o en qualsevol natura de llegums d'altri e collirà de aquells, que pach de pena per cascuna vegada tres sous de pena de dia, e de nit X sous e l'asmena, de les quals haja la honorable senyoria lo terç e les dues parts lo senyor dels dits llegums, alls. [...] (pàg.361) [books.google.es] revisió parcial: algunes pàgines no consultables! PERÒ ES POT TREURE MOLTA MÉS INFORMACIÓ D'HERBESET, CASTELLFORT, CATÍ, LLUCENA...
  lleguminoses: guixes
1249 Fent una consulta al Dicc. Etim. de Coromines trobem molts fragments interessants, com aquest: Sester de pèsols: 1 dr., mª; sester de guixes; 1 dr., mº (RLP IV 253) (Vol.IV, p.751) [Dicc.Etim.Coromines]
1387 Fent una consulta al Dicc. Etim. de Coromines trobem molts fragments interessants, com aquest: "set mesures de guixes" i "entre gixes [sic] e vessa, dues aymines", en dos docs. ross., de 1387 i 1388 (invLC) (Vol.IV, p.751) [Dicc.Etim.Coromines]
s.XV En el Llibre d'establiments d'Albocàsser (segle XV), hi ha diverses coses interessants: 4. Rúbrica de mills e tramelles, de llegums, faves, guixes, lentilles e naps, alls, cebes, alfanç, e de tota altra qualsevol natura de llegums menuts, a plana VII. Ítem, stabliren e ordenaren que tota persona que entrarà legums, alls, çebes o en qualsevol natura de llegums d'altri e collirà de aquells, que pach de pena per cascuna vegada tres sous de pena de dia, e de nit X sous e l'asmena, de les quals haja la honorable senyoria lo terç e les dues parts lo senyor dels dits llegums, alls. [...] (pàg.361) [books.google.es] revisió parcial: algunes pàgines no consultables! PERÒ ES POT TREURE MOLTA MÉS INFORMACIÓ D'HERBESET, CASTELLFORT, CATÍ, LLUCENA...
  lleguminoses: llenties
s.XIV Fent una consulta al Dicc. Etim. de Coromines trobem molts fragments interessants, com aquest: El val. 'tramella' mena de grana o llegum (s.XIV, DAg.), que ja Eiximenis enumera entre les produccions en què l'Horta de València "abunda en diversitats de grans, axí com de forment, ordi, mills, panís, dacça, avena, espelta, tramella, faves, ciurons, lentilles... (Regiment, NCl., 25.26; AlcM hi afegeix cita del 'Libre de Saviesa' que hom atribuí a Jaume I) (Vol.VIII, p.698.) [Dicc.Etim.Coromines]
s.XV En el Llibre d'establiments d'Albocàsser (segle XV), hi ha diverses coses interessants: 4. Rúbrica de mills e tramelles, de llegums, faves, guixes, lentilles e naps, alls, cebes, alfanç, e de tota altra qualsevol natura de llegums menuts, a plana VII. Ítem, stabliren e ordenaren que tota persona que entrarà legums, alls, çebes o en qualsevol natura de llegums d'altri e collirà de aquells, que pach de pena per cascuna vegada tres sous de pena de dia, e de nit X sous e l'asmena, de les quals haja la honorable senyoria lo terç e les dues parts lo senyor dels dits llegums, alls. [...] (pàg.361) [books.google.es] revisió parcial: algunes pàgines no consultables! PERÒ ES POT TREURE MOLTA MÉS INFORMACIÓ D'HERBESET, CASTELLFORT, CATÍ, LLUCENA...
  lleguminoses: pèsols
1249 Fent una consulta al Dicc. Etim. de Coromines trobem molts fragments interessants, com aquest: Sester de pèsols: 1 dr., mª; sester de guixes; 1 dr., mº (RLP IV 253) (Vol.IV, p.751) [Dicc.Etim.Coromines]
  lleguminoses: vessa
1387 Fent una consulta al Dicc. Etim. de Coromines trobem molts fragments interessants, com aquest: "set mesures de guixes" i "entre gixes [sic] e vessa, dues aymines", en dos docs. ross., de 1387 i 1388 (invLC) (Vol.IV, p.751) [Dicc.Etim.Coromines]
   
  crucíferes: naps
s.XV En el Llibre d'establiments d'Albocàsser (segle XV), hi ha diverses coses interessants: 4. Rúbrica de mills e tramelles, de llegums, faves, guixes, lentilles e naps, alls, cebes, alfanç, e de tota altra qualsevol natura de llegums menuts, a plana VII. Ítem, stabliren e ordenaren que tota persona que entrarà legums, alls, çebes o en qualsevol natura de llegums d'altri e collirà de aquells, que pach de pena per cascuna vegada tres sous de pena de dia, e de nit X sous e l'asmena, de les quals haja la honorable senyoria lo terç e les dues parts lo senyor dels dits llegums, alls. [...] (pàg.361) [books.google.es] revisió parcial: algunes pàgines no consultables! PERÒ ES POT TREURE MOLTA MÉS INFORMACIÓ D'HERBESET, CASTELLFORT, CATÍ, LLUCENA...
   
  al·liàcies: alls
s.XV En el Llibre d'establiments d'Albocàsser (segle XV), hi ha diverses coses interessants: 4. Rúbrica de mills e tramelles, de llegums, faves, guixes, lentilles e naps, alls, cebes, alfanç, e de tota altra qualsevol natura de llegums menuts, a plana VII. Ítem, stabliren e ordenaren que tota persona que entrarà legums, alls, çebes o en qualsevol natura de llegums d'altri e collirà de aquells, que pach de pena per cascuna vegada tres sous de pena de dia, e de nit X sous e l'asmena, de les quals haja la honorable senyoria lo terç e les dues parts lo senyor dels dits llegums, alls. [...] (pàg.361) [books.google.es] revisió parcial: algunes pàgines no consultables! PERÒ ES POT TREURE MOLTA MÉS INFORMACIÓ D'HERBESET, CASTELLFORT, CATÍ, LLUCENA...
  al·liàcies: cebes
s.XV En el Llibre d'establiments d'Albocàsser (segle XV), hi ha diverses coses interessants: 4. Rúbrica de mills e tramelles, de llegums, faves, guixes, lentilles e naps, alls, cebes, alfanç, e de tota altra qualsevol natura de llegums menuts, a plana VII. Ítem, stabliren e ordenaren que tota persona que entrarà legums, alls, çebes o en qualsevol natura de llegums d'altri e collirà de aquells, que pach de pena per cascuna vegada tres sous de pena de dia, e de nit X sous e l'asmena, de les quals haja la honorable senyoria lo terç e les dues parts lo senyor dels dits llegums, alls. [...] (pàg.361) [books.google.es] revisió parcial: algunes pàgines no consultables! PERÒ ES POT TREURE MOLTA MÉS INFORMACIÓ D'HERBESET, CASTELLFORT, CATÍ, LLUCENA...
   
  lli
1198 El rei Pere arbitra entre el bisbe de Tortosa i els ciutadans, sobre los diezmos y primicias: ...et inter homines Dertose, ex altera parte, super decimis et primiciis... quod omnes habitantes Dertose, de pane, idest, de omni et quolibet genere annone, donent decimas integre et fideliter, scilicet, decimam garbam in campis, deducta prius tasca, que sit undecima garba. Sililiter de lino; [...] (pàg.327) [ Alvira,2010-I ]
s.XIII (concretar i completar en lo possible) A la Crònica de Jaume I surten diversos animals i plantes. No hem fet una recerca exhaustiva però ací tenim uns exemples:

...e en tant viren venir don Berenguer d'Entença, e meseren-se per lo llinar e el figueral de vall de Segon [la Vall de Segó]: e anaren-se'n a pas vers Almenara, e nos fom pagats quan los en vim anar. (cap.227) [JaumeI] Recerca no exhaustiva!

   
  palma
1611 Parlant d'Elx: Tiene el campo d'Elche seys leguas de longitud, y cinco de latitud, plantado todo de palmas, y olivos muy diferentes de los del Reyno, porque son pequeños y entresecos, pero certissimos en dar fruto todos los años, y esse con extraordinario excesso. Y tienen una estraña propiedad, que no consienten que les lleguen con la podadera a lo seco, porque al momento resulta el toque en lo verde, enferma. Por las calles de la villa, a cada passo se topa con molinos de azeyte, y oficinas de labrar xabon de tabla. (col.66) [Escolano,1611]
  estopa ¿podria ser bolet? (esca?)
s.XIII (concretar i completar en lo possible) A la Crònica de Jaume I surten diversos animals i plantes. No hem fet una recerca exhaustiva però ací tenim uns exemples:

E, si no podia de sa persona, que almenys lo servís de ço que ell nos ha donat: car aquell segle és en semblança de foc e de l'estopa: que, quan hom ha dels béns emporals una partida, aquells qui més n'han han major ergull e en aquesta figura és aquest món que, així com l'estopa passa lleu e es crema, pus encesa és, així la glòria d'aquest món que hom ha dels béns terrenals quan ve a l'hora de la mort tota és passada e és nient. (cap.530)

 [JaumeI] Recerca no exhaustiva!

  arbres fruitals en general
1198 El rei Pere arbitra entre el bisbe de Tortosa i els ciutadans, sobre los diezmos y primicias: ...et inter homines Dertose, ex altera parte, super decimis et primiciis... [...] De oleo, de ficubus, de ortis vel de aliis fructibus sive rebus non dent aliquid pro primicia vel nomine primicie. (pàg.327) [Alvira,2010-I ]
s.XIII (concretar i completar en lo possible) A la Crònica de Jaume I surten diversos animals i plantes. No hem fet una recerca exhaustiva però ací tenim uns exemples:

E nós així com era aguiat, haguem a ell e a tots aquell qui ab ell venien tot ço que mester havien. E faem-ho així, que cada ric hom qui ab ell vingués prengués en sa tenda pan, e vin, e cera, e salsa, e fruita e totes aquelles coses que mester hagués per tal que la u no embargàs l'altre en aquelles coses que devia pendre. E així faem-ho en aquella manera damunt dita, que no creem que fallís algú a qui ració no faéssem donar de perdius, e de rams e ojats [raïms estojats?], e de totes aquelles coses que demanàs. (cap.497) [JaumeI] Recerca no exhaustiva!

1368 Item que lo dit G. faça cavar regar et conrear lo dit ort et tots los arbres ceps e tries* et tos altres fruyters qui son o seran dins lo dit ort [...] lo qual se fara de present en torn dins lort et encara tos altres quey seran de pertxes et de canyes de jonchs et de totes coses quiy sien necessaries a propries messions del dit G. Mas empero com en lo entriament faedor en lo dit andador sien necessaries algunes treveses de roure o daltre fusta fort et durable de pilar a pilar les quals es ops que sien empaguntades [...] Empero per ço com en lany primer haura a fer majors messions [cullita?] de pertxes et de canyes... (doc.1368) [Bofarull,1850] *Segons el Dicc. Etim. de Coromines, 'trilles' podrien ser 'vinyes'
1611 Parlant del riu Alcoi (ara riu Serpis), i continua amb la costa de Gandia: [...] Çafor, que en Aravigo significa repasto, por estar la Conca no menos plantada de arboles fructiferos, cañas dulces, y todo genero de panes [cereal?], adaças [sorgo?] y panizos [panís?]; que son tantos, que poblada de aldeas y pueblos, que son tantos, que parecen un juego de trebejos armados sobre el tablero. [...] (col.171) [Escolano,1611]
  arbres fruitals: figueres
1198 El rei Pere arbitra entre el bisbe de Tortosa i els ciutadans, sobre los diezmos y primicias: ...et inter homines Dertose, ex altera parte, super decimis et primiciis... [...] De oleo et ficubus donent decimam integram et fideliter nisi vendatur tercia parte, excepta qua retineant homines pro factura olei et pro collective sine diminutione. [...] De oleo, de ficubus, de ortis vel de aliis fructibus sive rebus non dent aliquid pro primicia vel nomine primicie. (pàg.327) [Alvira,2010-I ]
s.XIII (concretar i completar en lo possible) A la Crònica de Jaume I surten diversos animals i plantes. No hem fet una recerca exhaustiva però ací tenim uns exemples:

I acte seguit: E (els sarraïns) tornaren-se'n e aduixeren-nos cent pans e dues alcolles de vi, e panses, e figues, e deu gallines de present que en ens enviaven los vells qui aquí eren. E nós la nuit, per la serena que faïa, faiem barraques de tapits e de vànoves que nós portàvem, per ço com nós vedam que negú no hi tallàs arbre, car pesaria als sarraïns si hom los tallàs a la primera entrada: e si no pa, e vi, e formatge que nós aduïem, no havíem altra carn mas aquella que ells nos adueixeren.. (cap.184)

...e en tant viren venir don Berenguer d'Entença, e meseren-se per lo llinar e el figueral de vall de Segon [la Vall de Segó]: e anaren-se'n a pas vers Almenara, e nos fom pagats quan los en vim anar. (cap.227)

Quan la presa d'Uixó, Nules i Castre: E donam dia als de Nubles al tercer dia que els eixiríem al figueral qui és sobre Mancofa, e és de llur terme, e aquí faríem ab cada u nostre pleit. (cap.249)

 [JaumeI] Recerca no exhaustiva!

  arbres fruitals: moreres
1244 En la carta pobla de Castellote i Cuevas de Cañart: que vosotros los sobredichos comendador y caballeros y todos vuetros sucesores percibáis de los morales de Guadalof (pàg.79) [MCalvo,1992]
   
  arbres: ametler (almendrón és el mateix?)
1611 I prop d'Oliva, Orba i la Vall de Laguar: Orba y Alahuar son dos valles con dos castillos viejos, que confinan con terminos de Benidoleig y Denia. Alahuar tiene tres lugarejos, Campfiel, Alfeche y Benimaurel, con ciento y ochenta casas por todos. Es tierra de muchas fuentes de muy claras y limpias aguas, y rinde entre otros frutos, almendron, seda y azeyte en quantidad. (col.163) [Escolano,1611]
   
  arbres: oliveres
1198 Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona... prohibiéndose el incendio de los olivares (olivere/olivaria), palomares (columbaria) y pajares (palearia), y en general todo incendio en las tierras. (pàg.276) [Alvira,2010-I]
1198 El rei Pere arbitra entre el bisbe de Tortosa i els ciutadans, sobre los diezmos y primicias: ...et inter homines Dertose, ex altera parte, super decimis et primiciis... [...] De oleo et ficubus donent decimam integram et fideliter nisi vendatur tercia parte, excepta qua retineant homines pro factura olei et pro collective sine diminutione. [...] De oleo, de ficubus, de ortis vel de aliis fructibus sive rebus non dent aliquid pro primicia vel nomine primicie. (pàg.327) [Alvira,2010-I ]
s.XV En el Llibre d'establiments d'Albocàsser (segle XV), hi ha diverses coses interessants:

11. Rúbrica de carrasques de la universitat, a plana XVI. Ítem més, stabliren e ordenaren que alguna persona no gos tallar alguna carrasqua, olivera, ullastre o roure de la universitat, de calç que haje V palms d'alt o d'allí ensús, e si·u farà que pach de pena per cascuna carrasqua, olivera o ullastre o roure V sous e l'asmena, de les quals haja la reverent senyoria lo terç, e lo terç lo consell e lo terç lo acusador, e tot hom puixa ésser acusador. Emperò a fustes d'aradres e mànechs per a son propri ús tothom ne puixen tallar sens pena, e no-res menys tothom puixe tallar e scimar carrasques a obs de lenya e bestiars a bous e a bèsties d'arada, e anaccia (sic) jaquint emperò la branca principal en cascuna carrasca o roure sançera, e jaquint axí mateix dos palms de broquada en la branca que scimaran o esmoxaran. Emperò no sie entés en açò los carrasquals e bovalar de consell. [...] (pàg.364) [books.google.es] revisió parcial: algunes pàgines no consultables! PERÒ ES POT TREURE MOLTA MÉS INFORMACIÓ D'HERBESET, CASTELLFORT, CATÍ, LLUCENA...

1611 Parlant d'Elx: Tiene el campo d'Elche seys leguas de longitud, y cinco de latitud, plantado todo de palmas, y olivos muy diferentes de los del Reyno, porque son pequeños y entresecos, pero certissimos en dar fruto todos los años, y esse con extraordinario excesso. Y tienen una estraña propiedad, que no consienten que les lleguen con la podadera a lo seco, porque al momento resulta el toque en lo verde, enferma. Por las calles de la villa, a cada passo se topa con molinos de azeyte, y oficinas de labrar xabon de tabla. (col.66) [Escolano,1611]
1611 I prop d'Oliva, Orba i la Vall de Laguar: Orba y Alahuar son dos valles con dos castillos viejos, que confinan con terminos de Benidoleig y Denia. Alahuar tiene tres lugarejos, Campfiel, Alfeche y Benimaurel, con ciento y ochenta casas por todos. Es tierra de muchas fuentes de muy claras y limpias aguas, y rinde entre otros frutos, almendron, seda y azeyte en quantidad. (col.163) [Escolano,1611]
1611 Sobre Cullera: Sus mayores cosechas son: seda, azeyte, y arroz estremado. (col.221) [Escolano,1611]
   
  vinyes
1198 Berenguer, abad de Montearagón y arzobispo de Narbona, cambia con Martín de Donelo una viña y un diezmo en el lugar de Barluenga por unas casas en el mismo lugar. (pàg.273) [Alvira,2010-I]

Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona... entrega al abad Ramon, en concepto de compensación y con su visbo bueno, todos los molinos de Queralbs, Pardines y Ventolà, con todas sus pertenencias, y las viñas de Barbastro mencionadas en el testamento de su padre. (pàg.274) [Alvira,2010-I)

Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona, confirma a Pere de Déu la venta por la suma de 120 mrs. de la viña y la tierra del lugar llamado Ginestar, en el territorio de Barcelona, que Guillem de Bonastre y su mujer Serena tenían por donación de los reyes Alfonso y Sancha: "...illam meam vineam cum terram... in loco qui dicitur Genestar,... in vineis domini regis... in vinea domini regis..." (pàg.318) [Alvira,2010-I]

El rei Pere arbitra entre el bisbe de Tortosa i els ciutadans, sobre los diezmos y primicias: ...et inter homines Dertose, ex altera parte, super decimis et primiciis... [...] De uvis in vineis detur decima integra et fideliter. [...] De primiciis vero dent XLam garbam in campis et XLam mensuram in vineis fideliter. [...] (pàg.327) [Alvira,2010-I ]

1199 Berenguer, abad de Montearagón y arzobispo de Narbona, dona a Pedro de Don Barón y a su mujer un capo en Monzar, término de Montearagón, para plantar una viña. (pàg.331) [Alvira,2010-I]
s.XIII (concretar i completar en lo possible) A la Crònica de Jaume I surten diversos animals i plantes. No hem fet una recerca exhaustiva però ací tenim uns exemples:

Quan la presa de Peníscola, el rei està a Terol i sap bé el camí fins allà, per les terres dels Ports: ...e anc no demanam negú adalill que ens guiàs, car nós per la caça dels porcs que solíem caçar en aquella muntanya algunes vegades, plevíem-nos-en nos que avendriem en la carrera [...] e puis passam pel riu de les Truites [...] a hora de vespres fom denant Peniscola de la part de les vinyes, sobre l'almarge. (cap.183)

I acte seguit: E (els sarraïns) tornaren-se'n e aduixeren-nos cent pans e dues alcolles de vi, e panses, e figues, e deu gallines de present que en ens enviaven los vells qui aquí eren. E nós la nuit, per la serena que faïa, faiem barraques de tapits e de vànoves que nós portàvem, per ço com nós vedam que negú no hi tallàs arbre, car pesaria als sarraïns si hom los tallàs a la primera entrada: e si no pa, e vi, e formatge que nós aduïem, no havíem altra carn mas aquella que ells nos adueixeren.. (cap.184)

I acte seguit: E, quan venc altre dia faem llevar cinc moltons e vint gallines, e anam-nos-en ab nostre pa e ab nostre vi a la torra forcada, així com havíem promès als de Uixó. E, quan nós haguem estat una peça, ells vengueren. E nós haguem-los retenguts dos moltons vius e cinc gallines ab què es dinassen ab nós. E així com vengueren no volguem parlar ab ells tro que fóssem dinats, e que fossen pus alegres de menjar e del vi que beuríem. E donam-los ovelles e cabres tro a mil cinc-centes, e seixanta vaques, e a vestir trenta, e donam-los tres rocins, e faem-los cartes de la llur llei, que la tinguessen, e de totes llurs costumes així com les solien haver en temps de sarraïns. (cap.250)

I continua: E puis anam-nos veer ab aquells de Nubles (Nules), e llevam nostre dinar, e els sarraïns menjaren ab nós, que no volíem parar ab ells tro que fossen escalfats del menjar e del vi. E, quan haguem menjat faem nostres cartes, e donam-los mil entre ovelles e cabres, e cinquanta vaques, e a vestir a vint, e dues cavalcadures. (cap.252)

E dixem-los que havíem conduit mester, ço és pa, e vi e civada. (cap.409)

E nós així com era aguiat, haguem a ell e a tots aquell qui ab ell venien tot ço que mester havien. E faem-ho així, que cada ric hom qui ab ell vingués prengués en sa tenda pan, e vin, e cera, e salsa, e fruita e totes aquelles coses que mester hagués per tal que la u no embargàs l'altre en aquelles coses que devia pendre. E així faem-ho en aquella manera damunt dita, que no creem que fallís algú a qui ració no faéssem donar de perdius, e de rams e ojats [raïms estojats?], e de totes aquelles coses que demanàs. (cap.497) [JaumeI] Recerca no exhaustiva!

1305 Concili de Sariñena (Huesca):

Reg. n.55, fol.63. 10 dic. 1305. Jacobus Dei gratia rex Aragonum et Valencie Sardinie Corsice comesque Barchinone ac Sancte Romane Ecclesie vexillarius amirantus et capitaneus generalis fidelibus suis justitie juratis et concilio Saraynene salutem et gratiam. Significamus vobis quod nos una cum illustri domina Blancha Dei gratia regina aragonis karissima consorte nostra et infantibus filiis et familiis nostris erimus die dominica proxima in loco Saranene predicto Domino concedente. quare vobis dicimus et mandamus quatenus dicta die dominica paretis nobis cenam ibidem videlicet quinquaginta arietes [borregos?] duas vaccas quatuor cabritos duos toçinos triginta paria gallinarum decem paria perdicum decem paria çirogrillorum (conejos) centum solidatas panis quatuordecim carrigas vini unam libram piperis duas uncias gingiberis (jengibre ó ajengibre) duas uncias çaffrani viginti libras cere/çere adnonam/advenam sive çivatam ad quadringentas bestias ligna ova et alia çene necessaria prout officiales nostri vobis duxerint injungendum. Data in Montessono sub sigillo nostro secreto IIII igus decembris anno Domini MCCCVº. (doc.1305) [Bofarull,1850]

El que vol el rei, sembla que és això: 50 corders (carneros), 2 vaques, 4 cabrits, 2 porcs, 30 parells de gallines, 10 parells de perdius, 10 parells de conills, pa per valor de 100 sous, 14 carregues? de vi, 1 lliura de pebre (pimienta), 2 unces de gingebre (jengibre), 2 unces de safrà, 20 lliures de cera (què debia ser exactament? perquè Jaume I en la Crònica també la cita com si fos per menjar, oli? greix?), avena o civada per a 400 animals -cavalls?-, llenya, ous i altres complements que calguen pel sopar.

1314 Juan II i el vi.

Pàgina 72: ... calfar? aygua a ops de la barba del senyor rey", pero también usaban tales jarros para calentar vino a 'ops' de las regias barbas; sin duda se buscaba en el alcohol del vino el mismo efecto de la moderna agua de colonia. Una vez servido, el monarca comprobaba la labor del peluquero ante espejos de acero con marco de plata. Conside-... [...] COMPLETAR, SI CAL

Pàg. 252, en nota  peu de pàgina: El carpintero Bartolomé de Castro construye en el palacio de Barcelona unos envases para el vino que envía la reina de Chipre y también "un lit de taules a ops de la casa de bany de la senyora Regina" (entiéndase "casa" por "habitación", fols. 49 y 117); durante 21 días que la "companya" de la reina comió con el monarca hizo un gasto de 100 sueldos bar. diarios. Total: 2.100 sueldos bar. (fol. 113); mensualmente se adquiere vino, "carn salada", pollos, etc., para el personal de la casa; en la cubierta posterior va anotada una fórmula de polvos dentífricos (para "fregarse les dens") a base de sal gema, miel, goma "qui ha nom alquitra", vino blanco, canela, azúcar, alcanfor ("camfora") y otros ingredientes. A juzgar por ciertas anotaciones, Tripó, entre el personal de la casa, hace y recibe frecuentes préstamos de dinero. Abundan por el libro, sueldos, albara-... [...] COMPLETAR, SI CAL

Llegim en una nota a peu de pàgina (pàg. 259): Apéndice, núm. 274. Durante sus enfermedades D. Jaime solía pedir con fecuencia diversos vinos como remedio medicinal. Esta vez, al principio de hallarse indispuesto, encargó a Guillermo Palaxini, merino de Zaragoza, que le enviara "duas carrigas vini albi ullerol boni et fini"; también Pedro Garcés Densa (¿de Aínsa?), baile de Calatayud, tenía que enviarle in continenti "quatuor carrigas vini, duas videlicet vini veteris albi et duas vini rubei veteris boni et fini" del mejor que pudiera encontrar por la comarca (Reg. 281, fol.14 vº). En otra ocasión solicitó el monarca a su fiel servidor, el genovés Cristian Spinola, que le procurara vino "de vernacia", pues "de consilio phisicorum nostrorum ad nostri sanitatem corporis conservandam necessarium habeamus" (Apéndice,.núm. 41). En julio de 1314 D. Jaime daba las gracias al rey sancho de Mallorca por el envío de tres botas de vino griego; se lo estimaba mucho, pues en Valencia no disponía de vino bueno (Reg. 241, fol. 219 vº). Asimismo, habiéndosele echado a perder la cosecha de vino, el rey de Nápoles, Carlos el Cojo, envió a su yerno una preciosa copa de "diaspro cum pede smaltato ad arma nostra", cuando D. Jaime libara en ella debía recordar -le decía- el sincero afecto que por él sentía (Finke: Spanitche Fonchungen, VII) [Martínez,1948], ...

1368 Item que lo dit G. faça cavar regar et conrear lo dit ort et tots los arbres ceps e tries* et tos altres fruyters qui son o seran dins lo dit ort [...] lo qual se fara de present en torn dins lort et encara tos altres quey seran de pertxes et de canyes de jonchs et de totes coses quiy sien necessaries a propries messions del dit G. Mas empero com en lo entriament faedor en lo dit andador sien necessaries algunes treveses de roure o daltre fusta fort et durable de pilar a pilar les quals es ops que sien empaguntades [...] Empero per ço com en lany primer haura a fer majors messions [cullita?] de pertxes et de canyes... (doc.1368) [Bofarull,1850] *Segons el Dicc. Etim. de Coromines, 'trilles' podrien ser 'vinyes'
s.XV En el Llibre d'establiments d'Albocàsser (segle XV), hi ha diverses coses interessants:

18. Rúbrica que·ls vinyògols puixen citar, plana XXVIIIIº. Ítem, stabliren e ordenaren que si lo meseguer o vinyògol [sic ¿?] trobarà alguna tala o tales en blat, vinya, orts e coltives, rostolls o en qualsevol heretats e hauran suspita en alguns bestiars que hajen feta aquella tala, puixen per si aquells assignar dia a les parts en què sospita hauran, que vinguen davant lo justícia per pagar o scusar [...] (pàg.369)

30. Rúbrica de clams, a plana XXXXI. Ítem, stabliren y ordenaren que tota persona que haja rebut tala e li sia stat fet dan algú en sos blats, vinyes, orts, coltives, rostolls, guareyts o en altres qualsevol heretats e coses sues, axí per persones, per bestiars e nodimens d'altri grossos e menuts, se'n puxe clamar de vista, de sospita, e si·s clamarà de vista, que·n sia creguda per son sagrament e per sagrament de fill o filla o misatge llur, e si·s clamarà per sospita, lo dit clamater haja a jurar e fer sagrament que ha rebut dan de la natura de la qual se clamarà [...] (pàg.375) [books.google.es] revisió parcial: algunes pàgines no consultables! PERÒ ES POT TREURE MOLTA MÉS INFORMACIÓ D'HERBESET, CASTELLFORT, CATÍ, LLUCENA...

1611 Sobre Silla: Y pienso que es Cilla la que en escrituras de aquel tiempo hallamos en este parage con nombre de Centumcellas, que es dezir cien bodegas, o cien cilleros: porque en tiempo de Romanos se cogia mucho vino en su campo, como agora también. (col.248) [Escolano,1611]
   
  canya de sucre (si és que el sucre venia d'allà)
1314 Juan II i el vi.

Pàg. 252, en nota  peu de pàgina: El carpintero Bartolomé de Castro construye en el palacio de Barcelona unos envases para el vino que envía la reina de Chipre y también "un lit de taules a ops de la casa de bany de la senyora Regina" (entiéndase "casa" por "habitación", fols. 49 y 117); durante 21 días que la "companya" de la reina comió con el monarca hizo un gasto de 100 sueldos bar. diarios. Total: 2.100 sueldos bar. (fol. 113); mensualmente se adquiere vino, "carn salada", pollos, etc., para el personal de la casa; en la cubierta posterior va anotada una fórmula de polvos dentífricos (para "fregarse les dens") a base de sal gema, miel, goma "qui ha nom alquitra", vino blanco, canela, azúcar, alcanfor ("camfora") y otros ingredientes. A juzgar por ciertas anotaciones, Tripó, entre el personal de la casa, hace y recibe frecuentes préstamos de dinero. Abundan por el libro, sueldos, albara-... [...] COMPLETAR, SI CAL [Martínez,1948],...

1611 Parlant d'Alacant: Ya los Romanos parece que atinaron en parte el conduto desta agua, tan necessaria para el riego de la vega de Alicante por esta mesma canal [...] y diveo de durar hasta tiempo de Moros, pues las muchas muelas de piedra que se hallan enterradas por aquel campo, manifiestan que entonces havia por alli trapiches, o molinos de açucar, y que se criaban cañas dulces con el riego que de aquella acequia tenian. Lo que se dexa mejor entender por un pueblo de Alicante, recostado a la marina, llamado Muchamiel, a quien dieron el nombre que tiene las muchas cañas de açucar que en el se criavan, y participavan deste riego. (col.81) [Escolano,1611]
1611 Parlant del riu Alcoi (ara riu Serpis), i continua amb la costa de Gandia: [...] Çafor, que en Aravigo significa repasto, por estar la Conca no menos plantada de arboles fructiferos, cañas dulces, y todo genero de panes [cereal?], adaças [sorgo?] y panizos [panís?]; que son tantos, que poblada de aldeas y pueblos, que son tantos, que parecen un juego de trebejos armados sobre el tablero. [...] Donde agora vemos edificada a Gandia, ni los Romanos, ni los Moros la conocieron. En tiempo de los Moros, no huvo alli población entera y cerrada, como agora, sino que aquel sitio era todo eras, a donde los Moros poblados en las aldeas de la comarca trayan a trillar sus panes [cereal?] y adaças [sorgo?]; y al rededor dellas tenian sus Torres y casas de campo, para la bivienda de sus renteros, y recoger los granos. [...] Sospechado he alguna vez que quiça aquel sitio, con aquellas casas y torres en torno de las eras, donde tiene agora su asiento Gandia, devia llamarse en tiempo de los Moros Cannia, en razon de las muchas adaças; y que reduziendolo el Rey conquistador a forma de pueblo, no le quiso mudar el nombre, si bien pronunciando a lo Christiano, no dixo Cannia, sino Gandia. (col.171) [Escolano,1611]
   
  pebre
1305 Concili de Sariñena (Huesca):

Reg. n.55, fol.63. 10 dic. 1305. Jacobus Dei gratia rex Aragonum et Valencie Sardinie Corsice comesque Barchinone ac Sancte Romane Ecclesie vexillarius amirantus et capitaneus generalis fidelibus suis justitie juratis et concilio Saraynene salutem et gratiam. Significamus vobis quod nos una cum illustri domina Blancha Dei gratia regina aragonis karissima consorte nostra et infantibus filiis et familiis nostris erimus die dominica proxima in loco Saranene predicto Domino concedente. quare vobis dicimus et mandamus quatenus dicta die dominica paretis nobis cenam ibidem videlicet quinquaginta arietes [borregos?] duas vaccas quatuor cabritos duos toçinos triginta paria gallinarum decem paria perdicum decem paria çirogrillorum (conejos) centum solidatas panis quatuordecim carrigas vini unam libram piperis duas uncias gingiberis (jengibre ó ajengibre) duas uncias çaffrani viginti libras cere/çere adnonam/advenam sive çivatam ad quadringentas bestias ligna ova et alia çene necessaria prout officiales nostri vobis duxerint injungendum. Data in Montessono sub sigillo nostro secreto IIII igus decembris anno Domini MCCCVº. (doc.1305) [Bofarull,1850]

El que vol el rei, sembla que és això: 50 corders (carneros), 2 vaques, 4 cabrits, 2 porcs, 30 parells de gallines, 10 parells de perdius, 10 parells de conills, pa per valor de 100 sous, 14 carregues? de vi, 1 lliura de pebre (pimienta), 2 unces de gingebre (jengibre), 2 unces de safrà, 20 lliures de cera (què debia ser exactament? perquè Jaume I en la Crònica també la cita com si fos per menjar, oli? greix?), avena o civada per a 400 animals -cavalls?-, llenya, ous i altres complements que calguen pel sopar.

   
  gingebre
1305 Concili de Sariñena (Huesca):

Reg. n.55, fol.63. 10 dic. 1305. Jacobus Dei gratia rex Aragonum et Valencie Sardinie Corsice comesque Barchinone ac Sancte Romane Ecclesie vexillarius amirantus et capitaneus generalis fidelibus suis justitie juratis et concilio Saraynene salutem et gratiam. Significamus vobis quod nos una cum illustri domina Blancha Dei gratia regina aragonis karissima consorte nostra et infantibus filiis et familiis nostris erimus die dominica proxima in loco Saranene predicto Domino concedente. quare vobis dicimus et mandamus quatenus dicta die dominica paretis nobis cenam ibidem videlicet quinquaginta arietes [borregos?] duas vaccas quatuor cabritos duos toçinos triginta paria gallinarum decem paria perdicum decem paria çirogrillorum (conejos) centum solidatas panis quatuordecim carrigas vini unam libram piperis duas uncias gingiberis (jengibre ó ajengibre) duas uncias çaffrani viginti libras cere/çere adnonam/advenam sive çivatam ad quadringentas bestias ligna ova et alia çene necessaria prout officiales nostri vobis duxerint injungendum. Data in Montessono sub sigillo nostro secreto IIII igus decembris anno Domini MCCCVº. (doc.1305) [Bofarull,1850]

El que vol el rei, sembla que és això: 50 corders (carneros), 2 vaques, 4 cabrits, 2 porcs, 30 parells de gallines, 10 parells de perdius, 10 parells de conills, pa per valor de 100 sous, 14 carregues? de vi, 1 lliura de pebre (pimienta), 2 unces de gingebre (jengibre), 2 unces de safrà, 20 lliures de cera (què debia ser exactament? perquè Jaume I en la Crònica també la cita com si fos per menjar, oli? greix?), avena o civada per a 400 animals -cavalls?-, llenya, ous i altres complements que calguen pel sopar.

   
  alcanfor
1314 Juan II i el vi.

Pàg. 252, en nota  peu de pàgina: El carpintero Bartolomé de Castro construye en el palacio de Barcelona unos envases para el vino que envía la reina de Chipre y también "un lit de taules a ops de la casa de bany de la senyora Regina" (entiéndase "casa" por "habitación", fols. 49 y 117); durante 21 días que la "companya" de la reina comió con el monarca hizo un gasto de 100 sueldos bar. diarios. Total: 2.100 sueldos bar. (fol. 113); mensualmente se adquiere vino, "carn salada", pollos, etc., para el personal de la casa; en la cubierta posterior va anotada una fórmula de polvos dentífricos (para "fregarse les dens") a base de sal gema, miel, goma "qui ha nom alquitra", vino blanco, canela, azúcar, alcanfor ("camfora") y otros ingredientes. A juzgar por ciertas anotaciones, Tripó, entre el personal de la casa, hace y recibe frecuentes préstamos de dinero. Abundan por el libro, sueldos, albara-... [...] COMPLETAR, SI CAL [Martínez,1948],...

   
  canela
1314 Juan II i el vi.

Pàg. 252, en nota  peu de pàgina: El carpintero Bartolomé de Castro construye en el palacio de Barcelona unos envases para el vino que envía la reina de Chipre y también "un lit de taules a ops de la casa de bany de la senyora Regina" (entiéndase "casa" por "habitación", fols. 49 y 117); durante 21 días que la "companya" de la reina comió con el monarca hizo un gasto de 100 sueldos bar. diarios. Total: 2.100 sueldos bar. (fol. 113); mensualmente se adquiere vino, "carn salada", pollos, etc., para el personal de la casa; en la cubierta posterior va anotada una fórmula de polvos dentífricos (para "fregarse les dens") a base de sal gema, miel, goma "qui ha nom alquitra", vino blanco, canela, azúcar, alcanfor ("camfora") y otros ingredientes. A juzgar por ciertas anotaciones, Tripó, entre el personal de la casa, hace y recibe frecuentes préstamos de dinero. Abundan por el libro, sueldos, albara-... [...] COMPLETAR, SI CAL [Martínez,1948],...

   
  safrà
1305 Concili de Sariñena (Huesca):

Reg. n.55, fol.63. 10 dic. 1305. Jacobus Dei gratia rex Aragonum et Valencie Sardinie Corsice comesque Barchinone ac Sancte Romane Ecclesie vexillarius amirantus et capitaneus generalis fidelibus suis justitie juratis et concilio Saraynene salutem et gratiam. Significamus vobis quod nos una cum illustri domina Blancha Dei gratia regina aragonis karissima consorte nostra et infantibus filiis et familiis nostris erimus die dominica proxima in loco Saranene predicto Domino concedente. quare vobis dicimus et mandamus quatenus dicta die dominica paretis nobis cenam ibidem videlicet quinquaginta arietes [borregos?] duas vaccas quatuor cabritos duos toçinos triginta paria gallinarum decem paria perdicum decem paria çirogrillorum (conejos) centum solidatas panis quatuordecim carrigas vini unam libram piperis duas uncias gingiberis (jengibre ó ajengibre) duas uncias çaffrani viginti libras cere/çere adnonam/advenam sive çivatam ad quadringentas bestias ligna ova et alia çene necessaria prout officiales nostri vobis duxerint injungendum. Data in Montessono sub sigillo nostro secreto IIII igus decembris anno Domini MCCCVº. (doc.1305) [Bofarull,1850]

El que vol el rei, sembla que és això: 50 corders (carneros), 2 vaques, 4 cabrits, 2 porcs, 30 parells de gallines, 10 parells de perdius, 10 parells de conills, pa per valor de 100 sous, 14 carregues? de vi, 1 lliura de pebre (pimienta), 2 unces de gingebre (jengibre), 2 unces de safrà, 20 lliures de cera (què debia ser exactament? perquè Jaume I en la Crònica també la cita com si fos per menjar, oli? greix?), avena o civada per a 400 animals -cavalls?-, llenya, ous i altres complements que calguen pel sopar.

   
  plantes i espècies exòtiques
1196

Berenguer, abad de Montearagón y arzobispo de Narbona, dona unas heredades a Bernardo del Bispe por una libra de incienso de treudo. (pàg.193) [Alvira,2010-I]

   
  salses i altres barreges culinàries
s.XIII (concretar i completar en lo possible) A la Crònica de Jaume I surten diversos animals i plantes. No hem fet una recerca exhaustiva però ací tenim uns exemples:

E nós així com era aguiat, haguem a ell e a tots aquell qui ab ell venien tot ço que mester havien. E faem-ho així, que cada ric hom qui ab ell vingués prengués en sa tenda pan, e vin, e cera, e salsa, e fruita e totes aquelles coses que mester hagués per tal que la u no embargàs l'altre en aquelles coses que devia pendre. E així faem-ho en aquella manera damunt dita, que no creem que fallís algú a qui ració no faéssem donar de perdius, e de rams e ojats [raïms estojats?], e de totes aquelles coses que demanàs. (cap.497) [JaumeI] Recerca no exhaustiva!

   
  plantes o essències a investigar què són
1314 Juan II i el vi.

Pàg. 252, en nota  peu de pàgina: El carpintero Bartolomé de Castro construye en el palacio de Barcelona unos envases para el vino que envía la reina de Chipre y también "un lit de taules a ops de la casa de bany de la senyora Regina" (entiéndase "casa" por "habitación", fols. 49 y 117); durante 21 días que la "companya" de la reina comió con el monarca hizo un gasto de 100 sueldos bar. diarios. Total: 2.100 sueldos bar. (fol. 113); mensualmente se adquiere vino, "carn salada", pollos, etc., para el personal de la casa; en la cubierta posterior va anotada una fórmula de polvos dentífricos (para "fregarse les dens") a base de sal gema, miel, goma "qui ha nom alquitra", vino blanco, canela, azúcar, alcanfor ("camfora") y otros ingredientes. A juzgar por ciertas anotaciones, Tripó, entre el personal de la casa, hace y recibe frecuentes préstamos de dinero. Abundan por el libro, sueldos, albara-... [...] COMPLETAR, SI CAL [Martínez,1948],...

   
  sabó
1611 Parlant d'Elx: Tiene el campo d'Elche seys leguas de longitud, y cinco de latitud, plantado todo de palmas, y olivos muy diferentes de los del Reyno, porque son pequeños y entresecos, pero certissimos en dar fruto todos los años, y esse con extraordinario excesso. Y tienen una estraña propiedad, que no consienten que les lleguen con la podadera a lo seco, porque al momento resulta el toque en lo verde, enferma. Por las calles de la villa, a cada passo se topa con molinos de azeyte, y oficinas de labrar xabon de tabla. (col.66) [Escolano,1611]
   
   
   
   
s.XX Llibre portugués sobre varietats de fruitals oblidades: As árbores esquecidas: árbores de froita antiga da Bisbarra de Valga. [Fernández,1912]
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

portell.es  -  portellweb@yahoo.es

Recopilació bibliogràfica i transcripcions de Jacint Cerdà