PORTELL: animals domèstics en documents històrics de la comarca dels Ports i de comarques pròximes com l'Alt i Baix Maestrat, Plana Alta, Alcalatén, Comunidad de Teruel, Gúdar-Javalambre, Maestrazgo, Bajo Aragón, Matarranya, Andorra-Sierra de Arcos, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià.


 autors topònims cartes pobla història   EIXIR
biodiversitat fauna flora domèstics cultius topo-fauna

ANY

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

  animals domèstics
  aus: coloms
1198 Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona... prohibiéndose el incendio de los olivares (olivere/olivaria), palomares (columbaria) y pajares (palearia), y en general todo incendio en las tierras. (pàg.276) [Alvira,2010-I]
  aus: gallines (inclosos els ous)
1198 El rei Pere arbitra entre el bisbe de Tortosa i els ciutadans, sobre los diezmos y primicias: ...et inter homines Dertose, ex altera parte, super decimis et primiciis... [...] De gallinis et porciis nulla omnino detur decima. [...] (pàg.327) [Alvira,2010-I ]
s.XIII (concretar i completar en lo possible) A la Crònica de Jaume I surten diversos animals i plantes. No hem fet una recerca exhaustiva però ací tenim uns exemples:

I acte seguit: E (els sarraïns) tornaren-se'n e aduixeren-nos cent pans e dues alcolles de vi, e panses, e figues, e deu gallines de present que en ens enviaven los vells qui aquí eren. E nós la nuit, per la serena que faïa, faiem barraques de tapits e de vànoves que nós portàvem, per ço com nós vedam que negú no hi tallàs arbre, car pesaria als sarraïns si hom los tallàs a la primera entrada: e si no pa, e vi, e formatge que nós aduïem, no havíem altra carn mas aquella que ells nos adueixeren.. (cap.184)

I acte seguit: E, quan venc altre dia faem llevar cinc moltons e vint gallines, e anam-nos-en ab nostre pa e ab nostre vi a la torra forcada, així com havíem promès als de Uixó. E, quan nós haguem estat una peça, ells vengueren. E nós haguem-los retenguts dos moltons vius e cinc gallines ab què es dinassen ab nós. E així com vengueren no volguem parlar ab ells tro que fóssem dinats, e que fossen pus alegres de menjar e del vi que beuríem. E donam-los ovelles e cabres tro a mil cinc-centes, e seixanta vaques, e a vestir trenta, e donam-los tres rocins, e faem-los cartes de la llur llei, que la tinguessen, e de totes llurs costumes així com les solien haver en temps de sarraïns. (cap.250)

E ab aital hagren degollats los cabrits e les gallines. E ells dixeren que no volien menjar aquí ab nós. E nós dixem que els faríem dar olles noves en què coguessen la carn e que menjassen aquí. (cap.438) [JaumeI] Recerca no exhaustiva!

1305 Concili de Sariñena (Huesca):

Reg. n.55, fol.63. 10 dic. 1305. Jacobus Dei gratia rex Aragonum et Valencie Sardinie Corsice comesque Barchinone ac Sancte Romane Ecclesie vexillarius amirantus et capitaneus generalis fidelibus suis justitie juratis et concilio Saraynene salutem et gratiam. Significamus vobis quod nos una cum illustri domina Blancha Dei gratia regina aragonis karissima consorte nostra et infantibus filiis et familiis nostris erimus die dominica proxima in loco Saranene predicto Domino concedente. quare vobis dicimus et mandamus quatenus dicta die dominica paretis nobis cenam ibidem videlicet quinquaginta arietes [borregos?] duas vaccas quatuor cabritos duos toçinos triginta paria gallinarum decem paria perdicum decem paria çirogrillorum (conejos) centum solidatas panis quatuordecim carrigas vini unam libram piperis duas uncias gingiberis (jengibre ó ajengibre) duas uncias çaffrani viginti libras cere/çere adnonam/advenam sive çivatam ad quadringentas bestias ligna ova et alia çene necessaria prout officiales nostri vobis duxerint injungendum. Data in Montessono sub sigillo nostro secreto IIII igus decembris anno Domini MCCCVº. (doc.1305) [Bofarull,1850]

El que vol el rei, sembla que és això: 50 corders (carneros), 2 vaques, 4 cabrits, 2 porcs, 30 parells de gallines, 10 parells de perdius, 10 parells de conills, pa per valor de 100 sous, 14 carregues? de vi, 1 lliura de pebre (pimienta), 2 unces de gingebre (jengibre), 2 unces de safrà, 20 lliures de cera (què debia ser exactament? perquè Jaume I en la Crònica també la cita com si fos per menjar, oli? greix?), avena o civada per a 400 animals -cavalls?-, llenya, ous i altres complements que calguen pel sopar.

1305 Concili de Sariñena (Huesca):

Reg. n.55, fol.63. 10 dic. 1305. Jacobus Dei gratia rex Aragonum et Valencie Sardinie Corsice comesque Barchinone ac Sancte Romane Ecclesie vexillarius amirantus et capitaneus generalis fidelibus suis justitie juratis et concilio Saraynene salutem et gratiam. Significamus vobis quod nos una cum illustri domina Blancha Dei gratia regina aragonis karissima consorte nostra et infantibus filiis et familiis nostris erimus die dominica proxima in loco Saranene predicto Domino concedente. quare vobis dicimus et mandamus quatenus dicta die dominica paretis nobis cenam ibidem videlicet quinquaginta arietes [borregos?] duas vaccas quatuor cabritos duos toçinos triginta paria gallinarum decem paria perdicum decem paria çirogrillorum (conejos) centum solidatas panis quatuordecim carrigas vini unam libram piperis duas uncias gingiberis (jengibre ó ajengibre) duas uncias çaffrani viginti libras cere/çere adnonam/advenam sive çivatam ad quadringentas bestias ligna ova et alia çene necessaria prout officiales nostri vobis duxerint injungendum. Data in Montessono sub sigillo nostro secreto IIII igus decembris anno Domini MCCCVº. (doc.1305) [Bofarull,1850]

El que vol el rei, sembla que és això: 50 corders (carneros), 2 vaques, 4 cabrits, 2 porcs, 30 parells de gallines, 10 parells de perdius, 10 parells de conills, pa per valor de 100 sous, 14 carregues? de vi, 1 lliura de pebre (pimienta), 2 unces de gingebre (jengibre), 2 unces de safrà, 20 lliures de cera (què debia ser exactament? perquè Jaume I en la Crònica també la cita com si fos per menjar, oli? greix?), avena o civada per a 400 animals -cavalls?-, llenya, ous i altres complements que calguen pel sopar.

1314 Juan II i el vi.

Pàg. 252, en nota  peu de pàgina: El carpintero Bartolomé de Castro construye en el palacio de Barcelona unos envases para el vino que envía la reina de Chipre y también "un lit de taules a ops de la casa de bany de la senyora Regina" (entiéndase "casa" por "habitación", fols. 49 y 117); durante 21 días que la "companya" de la reina comió con el monarca hizo un gasto de 100 sueldos bar. diarios. Total: 2.100 sueldos bar. (fol. 113); mensualmente se adquiere vino, "carn salada", pollos, etc., para el personal de la casa; en la cubierta posterior va anotada una fórmula de polvos dentífricos (para "fregarse les dens") a base de sal gema, miel, goma "qui ha nom alquitra", vino blanco, canela, azúcar, alcanfor ("camfora") y otros ingredientes. A juzgar por ciertas anotaciones, Tripó, entre el personal de la casa, hace y recibe frecuentes préstamos de dinero. Abundan por el libro, sueldos, albara-... [...] COMPLETAR, SI CAL [Martínez,1948],...

  aus: paons?
1513 Lluís Faraudo de Saint-Germain recull 'cuc de la grana' en el seu 'vocabulari' i cita un fragment del segle XVI: Nom vulgar del Kermes (coccus ilicis, L.) insecte hemípter, que viu en moltes espècies d'alzines, i de la femella del qual, secada al sol, se n'extreu una tintura de bell color de grana escarlata. "En los homens te domini sobre los savis... [sic] En los animals bruts: sobre los que tenen la ungla fesa; en los aucells: sobre les gallines, pavons e los cuchs de la grana". Granollachs, Bernat de "Llunari" f. sign. c. [Faraudo,1943] MOLT INTERESSANT AQUEST DICCIONARI. REVISAR-LO.
  aus: oques
s.XV En el Llibre d'establiments d'Albocàsser (segle XV), hi ha diverses coses interessants:

5. Rúbrica de les oques, a plana VIII. Ítem, stabliren y ordenaren que tota oqua o oquolí que entrarà en blats o en qualsevol sementer de altri, paguen de pena per cascuna vegada per cabeça tres diners e l'asmena, e si cars serà les dites oques essent o fent dany lo senyor de qui serà les hi trobarà, o per cars ne matava alguna, sia tengut de manifestar e portar-la al senyor de qui serà dita oqua, si la voldrà pendre, e ell no volent-la acceptar sia tengut pagar un real per quiscuna oqua e per quicun oculí no·u dé al senyor de qui seran e hon lo dit senyor acceptant les dites oques mortes non sia tengut pagar cosa deguna lo qui les matarà, de la qual pena haja la reverent senyoria lo terç, e les dues parts lo senyor dels dits blats. (pàg.361) [books.google.es] revisió parcial: algunes pàgines no consultables! PERÒ ES POT TREURE MOLTA MÉS INFORMACIÓ D'HERBESET, CASTELLFORT, CATÍ, LLUCENA...

   
  mamífers en general (carn, llet i altres subproductes)
s.XIII (concretar i completar en lo possible) A la Crònica de Jaume I surten diversos animals i plantes. No hem fet una recerca exhaustiva però ací tenim uns exemples:

I acte seguit: E (els sarraïns) tornaren-se'n e aduixeren-nos cent pans e dues alcolles de vi, e panses, e figues, e deu gallines de present que en ens enviaven los vells qui aquí eren. E nós la nuit, per la serena que faïa, faiem barraques de tapits e de vànoves que nós portàvem, per ço com nós vedam que negú no hi tallàs arbre, car pesaria als sarraïns si hom los tallàs a la primera entrada: e si no pa, e vi, e formatge que nós aduïem, no havíem altra carn mas aquella que ells nos adueixeren.. (cap.184) [JaumeI] Recerca no exhaustiva!

1314 Juan II i el vi.

Pàg. 252, en nota  peu de pàgina: El carpintero Bartolomé de Castro construye en el palacio de Barcelona unos envases para el vino que envía la reina de Chipre y también "un lit de taules a ops de la casa de bany de la senyora Regina" (entiéndase "casa" por "habitación", fols. 49 y 117); durante 21 días que la "companya" de la reina comió con el monarca hizo un gasto de 100 sueldos bar. diarios. Total: 2.100 sueldos bar. (fol. 113); mensualmente se adquiere vino, "carn salada", pollos, etc., para el personal de la casa; en la cubierta posterior va anotada una fórmula de polvos dentífricos (para "fregarse les dens") a base de sal gema, miel, goma "qui ha nom alquitra", vino blanco, canela, azúcar, alcanfor ("camfora") y otros ingredientes. A juzgar por ciertas anotaciones, Tripó, entre el personal de la casa, hace y recibe frecuentes préstamos de dinero. Abundan por el libro, sueldos, albara-... [...] COMPLETAR, SI CAL [Martínez,1948],...

  mamífers en general ('cera', suposant que siga greix anima per a cuinar)
s.XIII (concretar i completar en lo possible) A la Crònica de Jaume I surten diversos animals i plantes. No hem fet una recerca exhaustiva però ací tenim uns exemples:

E nós així com era aguiat, haguem a ell e a tots aquell qui ab ell venien tot ço que mester havien. E faem-ho així, que cada ric hom qui ab ell vingués prengués en sa tenda pan, e vin, e cera, e salsa, e fruita e totes aquelles coses que mester hagués per tal que la u no embargàs l'altre en aquelles coses que devia pendre. E així faem-ho en aquella manera damunt dita, que no creem que fallís algú a qui ració no faéssem donar de perdius, e de rams e ojats [raïms estojats?], e de totes aquelles coses que demanàs. (cap.497) [JaumeI] Recerca no exhaustiva!

1305 Concili de Sariñena (Huesca):

Reg. n.55, fol.63. 10 dic. 1305. Jacobus Dei gratia rex Aragonum et Valencie Sardinie Corsice comesque Barchinone ac Sancte Romane Ecclesie vexillarius amirantus et capitaneus generalis fidelibus suis justitie juratis et concilio Saraynene salutem et gratiam. Significamus vobis quod nos una cum illustri domina Blancha Dei gratia regina aragonis karissima consorte nostra et infantibus filiis et familiis nostris erimus die dominica proxima in loco Saranene predicto Domino concedente. quare vobis dicimus et mandamus quatenus dicta die dominica paretis nobis cenam ibidem videlicet quinquaginta arietes [borregos?] duas vaccas quatuor cabritos duos toçinos triginta paria gallinarum decem paria perdicum decem paria çirogrillorum (conejos) centum solidatas panis quatuordecim carrigas vini unam libram piperis duas uncias gingiberis (jengibre ó ajengibre) duas uncias çaffrani viginti libras cere/çere adnonam/advenam sive çivatam ad quadringentas bestias ligna ova et alia çene necessaria prout officiales nostri vobis duxerint injungendum. Data in Montessono sub sigillo nostro secreto IIII igus decembris anno Domini MCCCVº. (doc.1305) [Bofarull,1850]

El que vol el rei, sembla que és això: 50 corders (carneros), 2 vaques, 4 cabrits, 2 porcs, 30 parells de gallines, 10 parells de perdius, 10 parells de conills, pa per valor de 100 sous, 14 carregues? de vi, 1 lliura de pebre (pimienta), 2 unces de gingebre (jengibre), 2 unces de safrà, 20 lliures de cera (què debia ser exactament? perquè Jaume I en la Crònica també la cita com si fos per menjar, oli? greix?), avena o civada per a 400 animals -cavalls?-, llenya, ous i altres complements que calguen pel sopar.

  mamífers: equí
1198 Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona prohíbe apoderarse de las acémilas del Hospital de Aliaga y a quienes las conduzcan: "...nullus sit ausus pignorarre azemilas proprias dicte domus Hospitalis de Aliacha..." (pàg.311) [Alvira,2010-I]
1198 El rei Pere arbitra entre el bisbe de Tortosa i els ciutadans, sobre los diezmos y primicias: ...et inter homines Dertose, ex altera parte, super decimis et primiciis... [...] De equis et vitulis, pro quolibet capite, nomine decimi duo venarii sicut compositum fuit inter episcopum et parrochianus. [...] (pàg.327) [ Alvira,2010-I ]
s.XIII (concretar i completar en lo possible) A la Crònica de Jaume I surten diversos animals i plantes. No hem fet una recerca exhaustiva però ací tenim uns exemples:

I acte seguit: E, quan venc altre dia faem llevar cinc moltons e vint gallines, e anam-nos-en ab nostre pa e ab nostre vi a la torra forcada, així com havíem promès als de Uixó. E, quan nós haguem estat una peça, ells vengueren. E nós haguem-los retenguts dos moltons vius e cinc gallines ab què es dinassen ab nós. E així com vengueren no volguem parlar ab ells tro que fóssem dinats, e que fossen pus alegres de menjar e del vi que beuríem. E donam-los ovelles e cabres tro a mil cinc-centes, e seixanta vaques, e a vestir trenta, e donam-los tres rocins, e faem-los cartes de la llur llei, que la tinguessen, e de totes llurs costumes així com les solien haver en temps de sarraïns. (cap.250) [JaumeI] Recerca no exhaustiva!

  mamífers: vacú
1198 El rei Pere arbitra entre el bisbe de Tortosa i els ciutadans, sobre los diezmos y primicias: ...et inter homines Dertose, ex altera parte, super decimis et primiciis... [...] De equis et vitulis, pro quolibet capite, nomine decimi duo venarii sicut compositum fuit inter episcopum et parrochianus. [...] (pàg.327) [ Alvira,2010-I ]
s.XIII (concretar i completar en lo possible) A la Crònica de Jaume I surten diversos animals i plantes. No hem fet una recerca exhaustiva però ací tenim uns exemples:

I acte seguit: E, quan venc altre dia faem llevar cinc moltons e vint gallines, e anam-nos-en ab nostre pa e ab nostre vi a la torra forcada, així com havíem promès als de Uixó. E, quan nós haguem estat una peça, ells vengueren. E nós haguem-los retenguts dos moltons vius e cinc gallines ab què es dinassen ab nós. E així com vengueren no volguem parlar ab ells tro que fóssem dinats, e que fossen pus alegres de menjar e del vi que beuríem. E donam-los ovelles e cabres tro a mil cinc-centes, e seixanta vaques, e a vestir trenta, e donam-los tres rocins, e faem-los cartes de la llur llei, que la tinguessen, e de totes llurs costumes així com les solien haver en temps de sarraïns. (cap.250)

I continua: E puis anam-nos veer ab aquells de Nubles (Nules), e llevam nostre dinar, e els sarraïns menjaren ab nós, que no volíem parar ab ells tro que fossen escalfats del menjar e del vi. E, quan haguem menjat faem nostres cartes, e donam-los mil entre ovelles e cabres, e cinquanta vaques, e a vestir a vint, e dues cavalcadures. (cap.252)

(Gil Sanxes Munyoz) decimos vos que vos enpretaremos tres milia cargas de pan, mil de trigo, e dos milia d'ordio, veinte milia carneros, et tres milia vacas, e si queredes más prendet de nós. (cap.407) [JaumeI] Recerca no exhaustiva!

1305 Concili de Sariñena (Huesca):

Reg. n.55, fol.63. 10 dic. 1305. Jacobus Dei gratia rex Aragonum et Valencie Sardinie Corsice comesque Barchinone ac Sancte Romane Ecclesie vexillarius amirantus et capitaneus generalis fidelibus suis justitie juratis et concilio Saraynene salutem et gratiam. Significamus vobis quod nos una cum illustri domina Blancha Dei gratia regina aragonis karissima consorte nostra et infantibus filiis et familiis nostris erimus die dominica proxima in loco Saranene predicto Domino concedente. quare vobis dicimus et mandamus quatenus dicta die dominica paretis nobis cenam ibidem videlicet quinquaginta arietes [borregos?] duas vaccas quatuor cabritos duos toçinos triginta paria gallinarum decem paria perdicum decem paria çirogrillorum (conejos) centum solidatas panis quatuordecim carrigas vini unam libram piperis duas uncias gingiberis (jengibre ó ajengibre) duas uncias çaffrani viginti libras cere/çere adnonam/advenam sive çivatam ad quadringentas bestias ligna ova et alia çene necessaria prout officiales nostri vobis duxerint injungendum. Data in Montessono sub sigillo nostro secreto IIII igus decembris anno Domini MCCCVº. (doc.1305) [Bofarull,1850]

El que vol el rei, sembla que és això: 50 corders (carneros), 2 vaques, 4 cabrits, 2 porcs, 30 parells de gallines, 10 parells de perdius, 10 parells de conills, pa per valor de 100 sous, 14 carregues? de vi, 1 lliura de pebre (pimienta), 2 unces de gingebre (jengibre), 2 unces de safrà, 20 lliures de cera (què debia ser exactament? perquè Jaume I en la Crònica també la cita com si fos per menjar, oli? greix?), avena o civada per a 400 animals -cavalls?-, llenya, ous i altres complements que calguen pel sopar.

1611 I continua amb l'Albufera: Y porque ya es razon que tratemos de los infinitos animales terrestres, volatiles, y aquatiles, que estan encerrados, por merced de la liberal naturaleza, en esta arca de Noe de nuestra Albufera (demas de lo que ya queda declarado de la Deesa) digo que en las almarjales, y lagunazos de Sueca y sus contornos, se cria infinito ganado vacuno, y con el, la ave que en latin llamaron Crox, y nosotros Espulga Buey, por andar rebuelto con las vacadas con tanta familiaridad, que llega a sentarse en el lomo de los Toros, y picar en ellos. Es ave blanca y de largas piernas, y que no se aparta de la vezindad de las Lagunas, y lugares pantanosos. [...] (columnes 249-268) [Escolano,1611]
  mamífers: oví
1198 El rei Pere arbitra entre el bisbe de Tortosa i els ciutadans, sobre los diezmos y primicias: ...et inter homines Dertose, ex altera parte, super decimis et primiciis... quod omnes habitantes Dertose, de pane, idest, de omni et quolibet genere annone, donent decimas integre et fideliter, scilicet, decimam garbam in campis, deducta prius tasca, que sit undecima garba. Sililiter de lino; de agnis etiam detur decima integra et fideliter.[...] (pàg.327) [Alvira,2010-I ]
s.XIII (concretar i completar en lo possible) A la Crònica de Jaume I surten diversos animals i plantes. No hem fet una recerca exhaustiva però ací tenim uns exemples:

I acte seguit: E, quan venc altre dia faem llevar cinc moltons e vint gallines, e anam-nos-en ab nostre pa e ab nostre vi a la torra forcada, així com havíem promès als de Uixó. E, quan nós haguem estat una peça, ells vengueren. E nós haguem-los retenguts dos moltons vius e cinc gallines ab què es dinassen ab nós. E així com vengueren no volguem parlar ab ells tro que fóssem dinats, e que fossen pus alegres de menjar e del vi que beuríem. E donam-los ovelles e cabres tro a mil cinc-centes, e seixanta vaques, e a vestir trenta, e donam-los tres rocins, e faem-los cartes de la llur llei, que la tinguessen, e de totes llurs costumes així com les solien haver en temps de sarraïns. (cap.250)

I continua: E puis anam-nos veer ab aquells de Nubles (Nules), e llevam nostre dinar, e els sarraïns menjaren ab nós, que no volíem parar ab ells tro que fossen escalfats del menjar e del vi. E, quan haguem menjat faem nostres cartes, e donam-los mil entre ovelles e cabres, e cinquanta vaques, e a vestir a vint, e dues cavalcadures. (cap.252)

(Gil Sanxes Munyoz) decimos vos que vos enpretaremos tres milia cargas de pan, mil de trigo, e dos milia d'ordio, veinte milia carneros, et tres milia vacas, e si queredes más prendet de nós. (cap.407) [JaumeI] Recerca no exhaustiva!

1305 Concili de Sariñena (Huesca):

Reg. n.55, fol.63. 10 dic. 1305. Jacobus Dei gratia rex Aragonum et Valencie Sardinie Corsice comesque Barchinone ac Sancte Romane Ecclesie vexillarius amirantus et capitaneus generalis fidelibus suis justitie juratis et concilio Saraynene salutem et gratiam. Significamus vobis quod nos una cum illustri domina Blancha Dei gratia regina aragonis karissima consorte nostra et infantibus filiis et familiis nostris erimus die dominica proxima in loco Saranene predicto Domino concedente. quare vobis dicimus et mandamus quatenus dicta die dominica paretis nobis cenam ibidem videlicet quinquaginta arietes [borregos?] duas vaccas quatuor cabritos duos toçinos triginta paria gallinarum decem paria perdicum decem paria çirogrillorum (conejos) centum solidatas panis quatuordecim carrigas vini unam libram piperis duas uncias gingiberis (jengibre ó ajengibre) duas uncias çaffrani viginti libras cere/çere adnonam/advenam sive çivatam ad quadringentas bestias ligna ova et alia çene necessaria prout officiales nostri vobis duxerint injungendum. Data in Montessono sub sigillo nostro secreto IIII igus decembris anno Domini MCCCVº. (doc.1305) [Bofarull,1850]

El que vol el rei, sembla que és això: 50 corders (carneros), 2 vaques, 4 cabrits, 2 porcs, 30 parells de gallines, 10 parells de perdius, 10 parells de conills, pa per valor de 100 sous, 14 carregues? de vi, 1 lliura de pebre (pimienta), 2 unces de gingebre (jengibre), 2 unces de safrà, 20 lliures de cera (què debia ser exactament? perquè Jaume I en la Crònica també la cita com si fos per menjar, oli? greix?), avena o civada per a 400 animals -cavalls?-, llenya, ous i altres complements que calguen pel sopar.

s.XV En el Llibre d'establiments d'Albocàsser (segle XV), hi ha diverses coses interessants:

15. [...] Emperò si seran preses e penyorades bèsties squellades, mardans o bochs, que aquelles no sien degollades encontinent, ans les puxen cambiar los senyors de qui seran per altres convinens [...] Emperò, lo carnicer puxa tenir en la dita devesa trehentes cabeçes de bestiar de les sues pròpies tant solament, sens tota pena, a servitut de la taula de la carneceria del dit lloch [...] en los corrals de Pere Frexinet [com el nostre comerciant de llana] [...] e que los porchs puixen entrar e exir en la dita devesa no fent frau, camí caminant a encorralar sens tota pena no aturant en lo camí [...] (pàg.366) [books.google.es] revisió parcial: algunes pàgines no consultables! PERÒ ES POT TREURE MOLTA MÉS INFORMACIÓ D'HERBESET, CASTELLFORT, CATÍ, LLUCENA...

s.XV En el Llibre d'establiments d'Albocàsser (segle XV), hi ha diverses coses interessants:

20. Rúbrica del ennadiment dels stabliment de les vinyes, plana XXXV. A trenta hu del mes de jener any M CCCC LXXVIIIIº [sembla que aquest punt s'afegeix en 1479], ennadiren al stabliment de les vinyes, justícia, jurats e prohòmens que allà hon diu que les (herbes) se puxen menjar, que mentre que la devesa sia vedada dengú no gos soltar (ovelles) sues ni d'altri sots pena de la degolla, ni ab licència ni sens licència no gos soltar les dites ovelles. E més, que nengú no gos affollar en los corrals que són nomenats en lo stabliment de la devesa cabres ni ovelles, sots pena de la degolla axí de nit com de dia. [...] (pàg.370) [books.google.es] revisió parcial: algunes pàgines no consultables! PERÒ ES POT TREURE MOLTA MÉS INFORMACIÓ D'HERBESET, CASTELLFORT, CATÍ, LLUCENA...

  mamífers: caprí
s.XIII (concretar i completar en lo possible) A la Crònica de Jaume I surten diversos animals i plantes. No hem fet una recerca exhaustiva però ací tenim uns exemples:

I acte seguit: E, quan venc altre dia faem llevar cinc moltons e vint gallines, e anam-nos-en ab nostre pa e ab nostre vi a la torra forcada, així com havíem promès als de Uixó. E, quan nós haguem estat una peça, ells vengueren. E nós haguem-los retenguts dos moltons vius e cinc gallines ab què es dinassen ab nós. E així com vengueren no volguem parlar ab ells tro que fóssem dinats, e que fossen pus alegres de menjar e del vi que beuríem. E donam-los ovelles e cabres tro a mil cinc-centes, e seixanta vaques, e a vestir trenta, e donam-los tres rocins, e faem-los cartes de la llur llei, que la tinguessen, e de totes llurs costumes així com les solien haver en temps de sarraïns. (cap.250)

I continua: E puis anam-nos veer ab aquells de Nubles (Nules), e llevam nostre dinar, e els sarraïns menjaren ab nós, que no volíem parar ab ells tro que fossen escalfats del menjar e del vi. E, quan haguem menjat faem nostres cartes, e donam-los mil entre ovelles e cabres, e cinquanta vaques, e a vestir a vint, e dues cavalcadures. (cap.252)

E ab aital hagren degollats los cabrits e les gallines. E ells dixeren que no volien menjar aquí ab nós. E nós dixem que els faríem dar olles noves en què coguessen la carn e que menjassen aquí. (cap.438)

 [JaumeI] Recerca no exhaustiva!

1305 Concili de Sariñena (Huesca):

Reg. n.55, fol.63. 10 dic. 1305. Jacobus Dei gratia rex Aragonum et Valencie Sardinie Corsice comesque Barchinone ac Sancte Romane Ecclesie vexillarius amirantus et capitaneus generalis fidelibus suis justitie juratis et concilio Saraynene salutem et gratiam. Significamus vobis quod nos una cum illustri domina Blancha Dei gratia regina aragonis karissima consorte nostra et infantibus filiis et familiis nostris erimus die dominica proxima in loco Saranene predicto Domino concedente. quare vobis dicimus et mandamus quatenus dicta die dominica paretis nobis cenam ibidem videlicet quinquaginta arietes [borregos?] duas vaccas quatuor cabritos duos toçinos triginta paria gallinarum decem paria perdicum decem paria çirogrillorum (conejos) centum solidatas panis quatuordecim carrigas vini unam libram piperis duas uncias gingiberis (jengibre ó ajengibre) duas uncias çaffrani viginti libras cere/çere adnonam/advenam sive çivatam ad quadringentas bestias ligna ova et alia çene necessaria prout officiales nostri vobis duxerint injungendum. Data in Montessono sub sigillo nostro secreto IIII igus decembris anno Domini MCCCVº. (doc.1305) [Bofarull,1850]

El que vol el rei, sembla que és això: 50 corders (carneros), 2 vaques, 4 cabrits, 2 porcs, 30 parells de gallines, 10 parells de perdius, 10 parells de conills, pa per valor de 100 sous, 14 carregues? de vi, 1 lliura de pebre (pimienta), 2 unces de gingebre (jengibre), 2 unces de safrà, 20 lliures de cera (què debia ser exactament? perquè Jaume I en la Crònica també la cita com si fos per menjar, oli? greix?), avena o civada per a 400 animals -cavalls?-, llenya, ous i altres complements que calguen pel sopar.

s.XV En el Llibre d'establiments d'Albocàsser (segle XV), hi ha diverses coses interessants:

20. Rúbrica del ennadiment dels stabliment de les vinyes, plana XXXV. A trenta hu del mes de jener any M CCCC LXXVIIIIº [sembla que aquest punt s'afegeix en 1479], ennadiren al stabliment de les vinyes, justícia, jurats e prohòmens que allà hon diu que les (herbes) se puxen menjar, que mentre que la devesa sia vedada dengú no gos soltar (ovelles) sues ni d'altri sots pena de la degolla, ni ab licència ni sens licència no gos soltar les dites ovelles. E més, que nengú no gos affollar en los corrals que són nomenats en lo stabliment de la devesa cabres ni ovelles, sots pena de la degolla axí de nit com de dia. [...] (pàg.370) [books.google.es] revisió parcial: algunes pàgines no consultables! PERÒ ES POT TREURE MOLTA MÉS INFORMACIÓ D'HERBESET, CASTELLFORT, CATÍ, LLUCENA...

  mamífers: porcí
1198 El rei Pere arbitra entre el bisbe de Tortosa i els ciutadans, sobre los diezmos y primicias: ...et inter homines Dertose, ex altera parte, super decimis et primiciis... [...] De gallinis et porciis nulla omnino detur decima. [...] (pàg.327) [Alvira,2010-I ]
1305 Concili de Sariñena (Huesca):

Reg. n.55, fol.63. 10 dic. 1305. Jacobus Dei gratia rex Aragonum et Valencie Sardinie Corsice comesque Barchinone ac Sancte Romane Ecclesie vexillarius amirantus et capitaneus generalis fidelibus suis justitie juratis et concilio Saraynene salutem et gratiam. Significamus vobis quod nos una cum illustri domina Blancha Dei gratia regina aragonis karissima consorte nostra et infantibus filiis et familiis nostris erimus die dominica proxima in loco Saranene predicto Domino concedente. quare vobis dicimus et mandamus quatenus dicta die dominica paretis nobis cenam ibidem videlicet quinquaginta arietes [borregos?] duas vaccas quatuor cabritos duos toçinos triginta paria gallinarum decem paria perdicum decem paria çirogrillorum (conejos) centum solidatas panis quatuordecim carrigas vini unam libram piperis duas uncias gingiberis (jengibre ó ajengibre) duas uncias çaffrani viginti libras cere/çere adnonam/advenam sive çivatam ad quadringentas bestias ligna ova et alia çene necessaria prout officiales nostri vobis duxerint injungendum. Data in Montessono sub sigillo nostro secreto IIII igus decembris anno Domini MCCCVº. (doc.1305) [Bofarull,1850]

El que vol el rei, sembla que és això: 50 corders (carneros), 2 vaques, 4 cabrits, 2 porcs, 30 parells de gallines, 10 parells de perdius, 10 parells de conills, pa per valor de 100 sous, 14 carregues? de vi, 1 lliura de pebre (pimienta), 2 unces de gingebre (jengibre), 2 unces de safrà, 20 lliures de cera (què debia ser exactament? perquè Jaume I en la Crònica també la cita com si fos per menjar, oli? greix?), avena o civada per a 400 animals -cavalls?-, llenya, ous i altres complements que calguen pel sopar.

s.XV En el Llibre d'establiments d'Albocàsser (segle XV), hi ha diverses coses interessants:

15. [...] Emperò si seran preses e penyorades bèsties squellades, mardans o bochs, que aquelles no sien degollades encontinent, ans les puxen cambiar los senyors de qui seran per altres convinens [...] Emperò, lo carnicer puxa tenir en la dita devesa trehentes cabeçes de bestiar de les sues pròpies tant solament, sens tota pena, a servitut de la taula de la carneceria del dit lloch [...] en los corrals de Pere Frexinet [com el nostre comerciant de llana] [...] e que los porchs puixen entrar e exir en la dita devesa no fent frau, camí caminant a encorralar sens tota pena no aturant en lo camí [...] (pàg.366)

23. Rúbrica que·ls porchs no gossen entrar en lo camí de la Canal, plana XXXXI. Ítem, stabliren e ordenaren que tot porch que entrarà en lo camí de la Canal (en blanc) d'en Miquel Nomdedéu tro al ferriginal d'en Berenguer Seguarra, comete de pena sis diners per cap tro en sis, e de sis ensús paguen de pena cinch sous [...] (pàg.371) [books.google.es] revisió parcial: algunes pàgines no consultables! PERÒ ES POT TREURE MOLTA MÉS INFORMACIÓ D'HERBESET, CASTELLFORT, CATÍ, LLUCENA...

   
  mamífers: gossos
1330 El mateix rei Alfons, rep, en una data desconeguda, un escrit de l'arquebisbe de Saragossa que diu: Senyor yo el arçebisbe de Çaragoça me comando en vuestra gracia como senyor qui cobdicio muyto servir et de seer mandado en todas cosas que yo pudiese. Sepades senyor que oy miercoles a hora de tercia en Taraçona recibie vuestra letra en la qual se contenia que vos enviasse los sahuesos pora caçar el çiervo: porque vos fago saber senyor que vos envio quatro sahuesos et retengo ende dos tan solament pora caçar un puerco que ha grant en Montchayo pues que vos no lo queredes caçar. Et assi feytme saber daqui a quando tenredes por tal que pueda seer con vos... [Bofarull,1850]
1406 aprox. Carta al rei (Martí l'Humà?) sembla que del bisbe d'Osca, signada en Catània, on usa llenguantge de caça per parlar de la regina de Nàpols: Mi senyor el infant por la gracia de Dios es bien sano e continuadament entiende en caça e en toda art de cavalleria assi que nunqua cessa quando caçando quando cavalquando quando jugando a la ballesta de que es buen maestro. quando todo falle faciendo pelear el osso con los perros en manera que a la tarde el cae cansado. (doc.1406 aprox.) [Bofarull,1850]
   
   
   
1611 I continua amb l'Albufera: [...] Las aves desta laguna mas vistosas, y de mas galla, son las que  llamamos Flamencos, de la palabra Griega Phalaris, o Phalarides, que es el nombre que les da Aristoteles. Son del tamaño de una Cigueña, el cuerpo blanco, las alas matizadas de blanco y colorado, y en su compostura participan de Anades y Cisnes; y dize Plinio, que son las de mas nombre y estima entre todas las aquatiles, en Seleucia, tierra de los Partos, y en el Asia menor, como tambien lo son en nuestra laguna. Emparejan con ellas los Gallos marinos, por tener gentil presencia, como los gallos caseros; cresta colorada, aunque pequeña, y cantar de noche en los cañaverales de la Albufera, donde crian y sacan sus pollitos. Es su color azul reluziente, o mezclado de azul y negro, con cierto resplandor que brilla a la vista, y los pies colorados. Buelan rateros, y son bonissimos de comer. Tomados bivos, se entretienen en nuestras casas fuera del agua, como se acuda con diligencia a darles mantenimiento. Otros les llaman Faysanes bordes, y gallos sylvestres, y en Latin Tetrao. Las aves desta laguna que llamamos Cabuçones, o Capuzones en lengua Valenciana (que es lo mismo que dezir çabullidores, por andarse acapuçand debaxo del agua en busca de los pecezitos) son en dos maneras, unos grandes, y otros pequeños. Los grandes son de comer, quanto desapazibles al gusto los pequeños, por cierta hedentina que echan de si mesmos. Assi los unos como los otros jamas caminan solos, sino en vandas amontonados; y son tan bulliciosos y traviessos, que sintiendo passar el barco, salen de improviso debaxo el agua, y le cercan a centenares, como que quieren saber que mundo corre, y al momento se çabullen; y van haziendo estas apariciones, en forma de cossarios que le dan caça. De aqui se entendera el engaño de Baptista Agnesio y de otros modernos, que toman nuestros Capuçones por los cuervos marinos, que realmente son especie de halcones blancos, bien que menores de cuerpo, los quales beven del agua salada. Y quando con la vejez se les enflaquece la vista, que es la sola red de su pesca, se abaten con furia los peñascos, pensando ser peces, y se estrellan y matan; y andan siempre tan hambrientos dellos, que para hazerles caer en los lazos o varas, les ponen tablas pintadas con pesces. Llamanse en Griego Cataractas, y en Latin Urinatrices, que es dezir aves busanas; y atraviesan las aguas, çabullidos distancia de dos tiros de escoeta de un aliento. [...] (columnes 249-268) [Escolano,1611]
   
   
1611 I continua amb l'Albufera:

 

 

Casi todas las Aves arriba dichas, como son las Cigueñas, Cisnes, Gansos, Codornizes, Flamencos, Anades y Fojas son huespedes y aventureras en nuestra Albufera, y en sus contornos que son las Almarjales y la Deesa, y biven de prestado en ellos por cierta parte del año; y acabado el alquiler, se passan a morar otra parte del año a otras Provincias allende el mar. De las Cigueñas escrive Plinio, que nos visitan en el invierno, sin que nadie aya podido averiguar de donde parten ni a donde van a parar en su retorno. solo se sabe que quando quieren dexarnos, se juntan todas para un dia en cierto lugar y dan la buelta en esquadron cerrado, tan cautelosamente y tan a deshora de noche, que con ser cierto que se van y se vienen, no hay hombre que las haya visto tomar tierra ni partirse della. Los Cisnes y Gansos, si bien vienen de ultramar, y se buelven a su tiempo, se vee evidentemente el camino que hazen como el mismo Plinio nos da fe dello. Porque a vista de todo el mundo se passan de su tierra, trepando por el ayre, y en la forma que una fragata ligera hiende las aguas por proa, llevando por frente el espolon, ellos cortan el ayre con suma velocidad, rematandose por la parte de delante en una punta como de espolon, y ensanchandose poco a poco por las espaldas, con notable travazon y cadena entre si, pues los postreros apoyan sus cuellos en los primeros, y pueden por este medio llevar adelante su derrota, los que se van rindiendo del cansancio.

Las Codornizes, a quien los Valencianos llamamos Guatlas, como los Italianos, tambien andan en romería de unas tierras en otras, y quando hazen el viage por mar, y llegan a tierra, ponen en grande peligro los navios que estan sobre el ferro, porque haziendo alto aquel inmenso enxambre de parte de noche sobre las velas, son poderosos a hundirlos, pero la primicia dellas se come el halcon, agarrando de la primera que descubre, como por derecho de alcavala. Quando el viaje es por tierra, le hazen por sus jornadas contadas, llevando delante por guion a una que llaman en Latin Cicramus, y por otro nombre Ortygometra, que es su Rey, y un poco mayor que ellas; en razon de lo qual le dieron los Griegos el nombre, tomandole de ortis, que quiere dezir Codorniz, y metra, medida y reglas, como quien dize, la capitana y registradora de las Codornizes. A la buelta, se andan solicitando unas a otras con sus graznidos, y como si fueran mulas de retorno, se les llega para el passaje, la Glotis, que es la gallina marina de lengua larga; y la Otis, que es el mochuelo, o cornichuela, ave imitadora, y que haze ademanes de baylar. El Ortigonutra o caudillo dellas, aun por el campo, el tiempo que moran entre nosotros, las anda capitaneando de noche, quando huyen del caçador, y por las bozes que les da este Reyezuelo, se echa de ver su retirada.

Desde que comiençan a partir no descansa un punto el buen capitan, en todo el discurso de la jornada, porque denoche vela, y despierta todo aquel exercito, y toca a marchar a gritos. La gallina marina, que es de las mas presurosas al partir, es la primera que se cansa, y no teniendo aliento para passar adelante, ni gusto de bolver atras, se queda zorrera a la primera jornada. Pero hallase otra en aquel mismo pueblo, holgada y descansada desde el año pasado, y entrando en el lugar de la rezien cansada, se pone en camino con las demas, haziendo a este passo lo restante de la jornada; con quedar unas, y refrescar de otras, hasta que llegan a su antigua morada, como quien muda postas. La Otis, o Cornichola prosigue con ellas el camino, y porque temen de contrastar con los vientos rezios, y que no se les lleve, andan prevenidas de unas pedrezuelas agarradas entre las uñas, y de bastante arena engullida en los buches, que todo les sirve de lastre y contrapeso. Entre nosotros, son los codornizes de tan buen alimento, que las damos a los enfermos, bien al reves de los Romanos, que por mantenerse por alla de la simiente del veneno, y padecer solas ellas gota coral entre todos los animales, las tenian entredichas de sus comidas.

Las aves llamadas Flamencos, toman puerto en nuestra Albufera a postreros de Setiembre; y se despiden a entrada de primavera para yrse a hazer sus crias. Y es hermosa vista el verlos passar bolando, en forma de una herradura a dos vandas, con un guion en la vanguardia. Las anades y foxas vienen tambien los inviernos al ponerse las pleyades, como a estremo a la laguna; por la templança de la region, y al olor del pasto salado y palustre, y se van en el verano, tan a la sorda lo uno y lo otro, que ni se siente su partida ni su venida. algunas se quedan en los cañaverales o juncales, como por prenda y señal de la buelta de las otras, y allí ponen sus huevos, cuyos anadinos y foxuelas, apenas sacan las cabeças del cascaron, que como perdigoncitos se echan a correr y bolar tras de las madres, y al momento se çabullen con ellas en el agua. Rellenanse de arena los buches en vez de lastre, para passarse allende y acabando el camino la vomitan, como tambien lo refiere Plinio de las grullas.

Passan nuestra Albufera mil otras avezillas y paxaros extraordinarios, que como tales tienen tambien estraños los nombres entre nosotros, como son los que llamamos Fumadeles, Rasclones, Quadriñoles, Camilongas, Bequerudas, Tifortes, Tetoles, Picarotes, Terretites, Terretitones, Sirlotes, Culleretas o Cucharetas, Serranetes, Negrillas, Bometes, Capgros, Carregades, Orovales, Alcatroços, Pescadores, Boxos, Rosetas, Coa o Cola de junco, Martin del Rio, y otros muchos que yo ignoro. Los Fumadeles son llamados assi, por ser de color entre blanco y ahumado; su cuerpo es del tamaño de un vencejo, o poco mas; mantienense de pecezitos que pescan por la orilla de la Albufera, y si los tiradores matan alguno dellos, es cosa de pasmo lo que se amotinan y rebuelven todos, y en un monto nconfuso se arrojan sobre el compañero que cayo muerto, como a querer saber el daño que tiene, y socorrerle, y sirve su donoso socorro de darsele al caçador, para que mate muchos de un tiro, hallandolos amontonados. Los Rasclones, bonissimos de comer, son del cuerpo de un tordo, aunque de pico y piernas mas largas; matanse abriendo una carrera por medio del juncar, con un lazo de cerdas al cabo, y entrando los Rasclones por ella a ver aquella novedad, entran tan arrojados que caen en el enredo. Los Quadriñones son paxarillos blancos, que biven en los cañaverales. Las Camilongas se llaman assi, por ser de piernas largas, pero de gentil presencia y blancura, y no pierden de vista el mar, corriendo solo el lado de la Albufera, que le està vezino. A las Bequerudas, o Pico agudas, les dio el nombre el largo pico que tienen, que en Valenciano se llama bech. Tambien son largipiernas, la pluma parda, y crianse en la almarjal.

Los Tifortes, especie de Bequerudas, andan bolando alrededor de la Albufera, como si fueran guardas puestas por las Aves laguneras; pues tienen por oficio, dado por la naturaleza, en viendo venir algun hombre, alborotar y dar bozes como quien toca al arma, y avisa a las aves y paxaros que se recaten y miren por si. Y lo que mas es, que como señalandoles con el dedo en que parte se halla el enemigo, buelan sobre el hombre sin perderle de vista, dando todavia graznidos, que en su sonido parecen de aviso, porque al oydo vienen a sonar Tifort, en Valenciano, que es lo mismo que si dixessen a los paxaros en Castellano: tened fuerte, de donde se les puso a ellos el nombre. Los Tetoles son avezillas pequeñas, del talle de codornizes pero blancas, y que se anidan en los Carrizales. Las Terretitas emparejan en el cuerpo con Xirgueros. Tienenle blanco, y las alas pardiscas, y coge de ordinario el caçador una grande redada dellas, en numero de ciento y doscientas, por bolar arremolinadas. El nombre de los Sirlotes en Valenciano significa bausan [home de palla] y simple, por serlo ellos mucho, y andar por la orilla de la laguna gritando perpetuamente. Su pico es grande, y en la apariencia passan por gaviotas pardas, aventajandose a ellas en ser buenos de comer. Las Cucharetas y Negrillas son del tamaño de los Fumareles, y entre si se diferencian en que las Cucharetas tienen el color blanco y las Negrillas entre pardo y negro.

Bometes llamamos unos paxarillos blancos de los cañaverales de la laguna que carecen de cola. Capgros es lo mismo que cabeça grande, y diole el nombre su cabeça, que la tiene muy desproporcionada respecto del cuerpo, el qual es algo mayor que el de un tordo, y de color que tira a pardisco. De la propria tinta es el de las Carregadas, Cargadas, llamadas assí por la manera de canto que van formando (que parecen dezir aquello) y son del tamaño de los Fumareles. Los Alcatroços pescadores tienen su guarida entre dichos cañaverales, con alas blancas, el cuerpo entre blanco y tiznado, y el pico de Tifortes. Alli se alvergan también los Boxetes, paxarillos blancos; y las Rosetas, de color de rosa Alexandrina. Finalmente los Martinetes del Río son unas avezilas que incessablemente andan salticando por las orillas de la Albufera, y las llaman en latin Drapanis, o Riparia falcula.

Por todo lo referido se vee el ancho campo que el cielo ha pretendido dar al gusto del hombre en esta laguna, pues le ofrece en ella tanto aparejo para variedad de entretenimientos. El de entrar a matar las anades y foxas, es de Reyes; y que el solo puede dar fin y quito al desseo. Hay de ordinario infinitos barcos en el puerto de la Albufera, y sus dueños en ellos, que son tan grandes flecheros y punteros que con sus arcos bodoqueros, por remontada que buele el ave, le dan donde quieren, al buelo. Llegan de la ciudad y comarca quadrillas de amigos a holgarse con mucho aparato de comidas y mussicas; y fletando los barcos que les bastan, cantando y tañendo se van entrando la laguna adentro, y luego se descubren en diferentes sitios diferentes escuadrones de anades y foxas, que cubren el agua. Repartense los barcos en esquadras, y tomando la derrota los unos azia el un escuadron de aquellas aves y los otros azia el otro, les presentan la batalla.

[I després parla de tècniques de caça...] Tras desta graciosa escaramuça, se sigue dar descanso a los cuerpos con largas y costosas comidas; y tomando aliento, se salen a la Deesa a dar otra batalla a los Conejos y Francolines. El poderoso echa camino de las Almarjales a la caça Real de las Garças; y los amigos de monteria, a los javalis. [...] (columnes 249-268) [Escolano,1611]

 

   
   
1611

Escolano, parlant de la costa de València: Tiene este Pueblo del Grao, un muelle o puente de madera de seyscientos passos de largo, para embarcar y desembarcar, que se conserva con mucho trabajo y gasto del comun, por comerse los palos y estacas en que apoya, un invisible gusanillo que llaman Broma; sin ser posible que se haga argamassado y de piedra [...] (col.270) [Escolano,1611]

Escolano fa contínues referències a la biodiversitat, com quan parla del riu Túria: Sus riberas desde que nace hasta que muere, se veen a dos vandas, coronadas de apazibles arboledas y florestas; y las realça en nuestro Reyno el esmalte de infinitas flores que las matizan, mayormente las violetas Boscanas, que son de las escogidas del mundo, assi por aromaticas y eficazes en la obra, como por la suavidad y fragancia de su olor. (pàg.276);  [...] Otro beneficio se faca del (por el qual no le està poco reconocida la ciudad de Valencia) que la sirve todos los años de Recuero perpetuo para la infinita madera de Pino que se corta en los Pinares de Moya, del Reyno de Castilla, para los menesteres de tan populosa Ciudad. Porque siendo imposible sacarla en carretas de aquellos bosques y tierras fragosas, o por lo menos, de inmensa costa, hasta ponerla en Valencia, mostro la necessidad a los hombres el atajo del Rio, con echar los maderos desde lo alto a la corriente del, y despues governandolos muchos peones, que andan sobre ellos con garfios y palos, como quien navega en barcos; y no dexandolos hasta dar vista a los muros mismos de la Ciudad, llevados de la corriente, es una de las apazibles vistas que ella tiene el dia que toma puerto la madera. Porque en la muchedumbre de la chusma, y de los Pinos cortados que entran, en numero de dos mil, y tres mil, se representa al bivo una flota de las Indias, que entra por Guadalquivir. (col.278) [Escolano,1611]

Escolano, parlant d'una ermita en Alaquàs: Después de Torrente, algo mas recostada hazia la Ciudad de Valencia, viene la villa de Alaquas, con doscientas casas de christianos viejos y nuevos, y un Monasterio de Frayles Minimos de mucha devocion por una sagrada Imagen de nuestra Señora, enterrada desde la perdida de España, que labrando en su olivar un buen hombre, la topò con el arado, antes de los años de mil trescintos, y le fue edificada alli mesmo una Iglesia, con nombre de nuestra Señora del Olivar. (col.286) [Escolano,1611]

Escolano, parlant de Burjassot: Burjasote, a una legua della (Valencia), està plantada sobre peñas llanas, y como en esto participa de monte, assi tiene las qualidades. de su primera fundacion no devio de ser mas que una Torre edifificada en algun bosquezillo, que ello insitnua el nombre Aravigo de Burjasot, compuesto de la palabra Borg, que quere dezir Torre, y Sot, que es lo mesmo que bosque, de donde ha quedado en Castilla el vocablo de Soto. Y no desdize el nombre de la verdad, porque hoy dia vemos una apazible bosque en este lugar, apegado al palacio del señor, que lo es el señor Don Iuan de Ribera Patriarcha de Antiochia, y Arçobispo de Valencia, cuya vista es una de las famosas de la ciudad. Porque de mas de los espesos y acopados olivos, pinos, carrascos y lentiscos, que de suyo lleva, la diligencia curiosa y grandeza deste Principe ha recogido dentro del las mas graciosas y medicinales especies de yervas, plantas y animales salvaginos, y repartido todo esto con sumo artificio, le haze parecer un jardin de todos los bosques, o un bosque de todos los jardines.

En medio del, como Rey de los demas, se empina un monstruoso carrasco, que por su vejez y extraordinaria corpulencia, y por su desmesurados ramos, es uno de los milagros de naturaleza. No se tiene noticia de otro tan dilatado como este. Porque si bien en Villahermosa, villa del Reyno de Valencia, se levanta un pino, que llaman el Cacho, de tan crecida copa, y ramos tan sobresalientse, que les han echado pilares de ladrillo para que se apoye en ellos, lo del carrasco de Burjasote sobrepuja la fe humana, pues tomada la medida de sus ramos de punta a punta en cruz, ocupan tres hanegadas de tierra, de diametro, o travesia, quarenta y ocho passos; y de ambito (dandole una buelta alrededor por sus extremidades) ciento quarenta y quatro. La sombra que abaxo haze su copa es tan grande, que parece una espaciosa plaça, y capaz de qualquier fiesta. Los ramos Magistrales son catorze, y todos tan rezios y encaramados, que puede passar cada uno por una enzina. A estos los reciben catorze pilares muy grandes, que sustentan su peso, porque no desgajen, y hazen tan hermosa correspondencia con ellos, que representan un claustro adornado de columnas, y con ser la copa tan disforme, el tronco no tiene de cuerpo mas que tres braçadas de hombre. Al olor de la fertilidad de la tierra, amenidad del sitio, y salud del suelo y cielo, se han ydo acariciando moradores en Burjasote, y multiplicado casas, hasta el numero que hoy tiene, que son pocas menos de ciento, y sirven de hospital de convalecientes a los Ciudadanos de Valencia, que salidos de enfermedad, se acogen a mejorar de ayres en este pueblo. No le hacen menos illusttre los profundos silos que en su termino conserva la ciudad por incorruptibles graneros de sus trigos, pero dexaremos de tratar dellos, por haverlo hecho en otro lugar. (col.326) [Escolano,1611]

Parlant de Sagunt: El ser su terreno un poco salado en algunos partidos, causa que abunde de dulcissimas yervas para ganados, de mucho vino, y de azeyte muy delicado. El vino trasportado a tierras frias, o embarcado, se adelgaza de suerte que viene a ser de los estimados del mundo, y como tal lo celebra el docto Loys Vivas en sus Colloquios. Demas del vino ordinario produzia en tiempos passados Malvasias, y en el nuestro se coge el que llamamos Forcallada, que tiene naturalmente el color y sabor de los vinos artificiales, como son el hipocras y clarea.

De las Higueras invernescas de Sagunto haze mencion Plinio por cosa singular. Y con razon, porque parece milagro verlas en el dessabrigo del invierno, desarropadas de todas hojas, y cargadas de innumerables higos, que alcançan de gusto a la miel. Caton dio traças a los labradores de Roma, como traspuestas de Sagunto, darian fruto, y fue una entre otras, que las plantassen en campos muy estercolados. Pero en Murviedro son tan naturales, que se nacen y crian sin ayuda de labrador, y no sabemos que las lleve otra tierra. no son menos celebradas en nuestros tiempos las Peras que llamamos de Murviedro. Estas tienen un sabor agrio entre picante y fuerte, y tan estremado, que les dan todos muy aventajado lugar entre las frutas de estima. Cogense con tante prodigalidad de la naturaleza por el mes e Julio, y duran alguna vez hasta Deziembre. La misma felicidad se experimenta en los Cerezos, que por Enero aciertan a estar con ramos espesos de ciruelas, con el color y sabor que pueden en Mayo. Tambien se crian en el campo de Murviedro las estimadas arbejas, o bisaltos (que en Valencia llamamos Pesoles, por un pezonzillo que tienen al un cabo) y lo que mas es, en rigor del invierno, propiedad de solo aquel campo, y que no la tiene ninguno de los comarcanos, tan limitadamente como esto concedio el cielo la gracia a solo Murviedro.

En el año mil quinientos noventa y seys, cerca de Canet, pueblo de su jurisdiccion, a distancia de media legua, se criò un melon tan disforme, que peso treynta y tres libras, de a doze onças. Tiene assi mesmo Murviedro muy buena cosecha de arroz, y la tenia años atras de açucar. Las tierras anegadizas y lagunosas, que nosotros llamamos Marjales, en tiempo de Romanos se sembravan y cultivavan, segun lo manifiesta una ancha acequia, que los atraviessa hasta el mar, hecha a cuenta de que ella recibiese el agua superabundante, que se escurria de los almarjales, por medio de diferentes sangraderos y desaguaderos... (col.395) [Escolano,1611]

Sobre la troballa d'una moneda, en Sagunt: En el campo de Murviedro [...] La S. de la segunda (moneda), que es como un dinero de los nuestros, es cifra del nombre de Sagunto, y la venera (que nosotros llamamos pechina) que tiene en el reverso, lo es de la mucha mano que los Saguntinos tenian en el mar. (col.397) [Escolano,1611]

Seguint amb la història de Sagunt, Escolano fa un acudit poc afortunat: Con la entrada de estos Barbaros se vieron descerrojados los candados de los montes Pyrineos [...] y assi se enhilaron tras dellos (Vandalos) los Halanos, Suevos, y Godos. [...] y así reparada por los Godos (que fueron los que de todas aquellas naciones peregrinas se quedaron con el señorio de España) la gozaron hasta la venida de los Moros, queriendo nuestros pecados que saliessemos de Alanos y diessemos en Perros. (col.522) [Escolano,1611]

A la costa de Sagunt, ja tocant a Castelló està la torre de l'Almardà. I prop, la marjal d'Almenara: A vista desta Torre (Torre del Mardan) se estiende una almarjal con un estanque, que por esso le llaman unos la Albufera del Mardan, y otros de Almenara, por estar en su distrito. Formase de unas fuentes y ojos manantiales, que mana perpetuamente en ella, y de las acequias que desembocan por alli, juntamente con las entradas del agua del mar; y aunque no es de mucho circuyto (pues no passa de una milla de largo, y media de ancho) cria muy sabroso pescado, que le entra del mar, y la moran muchas aves lagunosas. (col.550) [Escolano,1611]

Sobre Vila-real diu: Villa real [...] por su ínsita fertilidad, ayudada de la acequia que le toman al Rio de Mijares, va siempre en augmento de moradores. Entre todos sus frutos, tienen nombre el vino y azeyte, y hay partido que le cria tan delicado, que le passan por balsamo. (col.584) [Escolano,1611]

Parlant del riu Millars: No es el Río de los mayores de nuestro Reyno, pero en sus calidades se adelanta a los grandes, según que sus aguas son estremadas, y se parecen en la fineza del lino que producen, y en la salud que universalmente causan en quien las bebe. Por experiencia se sabe que cuando por el mes de Agosto carga el ganado vacuno de garrapatas y otras comezones, con abrevarle en este Río dos o tres veces, se limpia al momento, y queda sano. (col.587) [Escolano,1611]

I sobre Onda: Su campaña lleva naturalmente azebuches, algarrovos y ciruelos de admirable gusto. (col.588) [Escolano,1611]

I sobre Castelló: A poca distancia de Almançora, viene la rica y populosa villa de Castellón, con su castillo; que vulgarmente se llama de la Plana, por estar dentro del llano de Burriana. Sus cosechas son grandes, de pan, granos, frutos, hortalizas, algarrovas, cañamo, lino, seda, vino y cañas dulces, como lo publican los trapiches y molinos que aún permanecen, y por haberse pasado todo el trato del azucar a Gandía y Oliva, se le dió de mano en Castellón. En su campo nacen de suyo algarrovos, pinos, donzeles [piñoneros?] y albares, y muchos azebuches. (col.594) [Escolano,1611]

I continua dient: Bajando de Castellón al mar, se topa con unas largas almarjales o pantanos, y una laguna de agua, que se recoge en aquel seno de las fuentes que brotan en él, y de las avenidas del mar. Por los carrizales de ellas se crían y anidan bandas de Puercos javalis, y Francolines, y otras caças de gusto. (col.596) [Escolano,1611]

I en Benicàssim: Péscanse en este paraje muchos y muy buenos atunes, y había Almadrabas, mas las de Denia se han bebido las demás del Reyno. (col.597) [Escolano,1611]

Quan parla de la lluita de Romans i Cartaginesos, fa diverses comparatives amb animals: ...que (el ejército Carthaginés) venia a buscarlos con palos en las manos, como liebres en madrigueras. (col.615); ...y sin contradicción de escoltas ni centinelas (que no las había), se metieron por ellos como Pedro por su casa. A la entrada, començaron a tañerse reziamente las trompetas de los Romanos, y a resonar por las bocas de todos los soldados grandes alaridos y bozes, con que se dio principio a la degüella de los medio dormidos lobos, y a echarles las bombas de fuego sobre sus tiendas. (col.620); ...se apresuraron los victoriosos Romanos en caminar a destruyr el segundo (exercito), roto el primero; que ningun mensagero, aunque fuera una aguila, les ganara en bolart. (col.615) [Escolano,1611]

1662 Blasco de Lanuza descriu Sallent de Gállego ("el lugar de Sallent") El nombre de Sallent se tomò del verbo latino, 'Salio falis' [o diu 'salis'?], por el notable salto, que dá el rio Gualempeda [ara río Aguaslimpias], precipitandose por vnos grandes peñascos muy cerca del lugar. Es mayor este rio que Galligo, pero ajuntandose con el a la entrada del lugar pierde el nombre. Llamaronle los antiguos por palabras latinas 'Aqua limpida', y ahora corrompiendo el vocablo, le llaman 'Agua lempeda', y dieronle esse nombre, porque siempre va limpia, transparente, y clara: es agua saludable, y cria muchas, y muy buenas truchas y mejores que las de Galligo. [...] Tienen estas montañas mas de duzientas hermosas, y claras fuentes, y ay parte donde estan nueue juntas, es tierra apacible en el Verano, llena de verduras, y prados, que sustenta mas de 30000. cabeças de ganado, y puede sustentar mas de 50000. menudo, sin que de gruesso ay grande abundancia. La mayor, y mas abundante caza desta tierra es la de Sarrios, y ay tambien de cabras montesas, liebres, perdizes, palomas, anades, y otras. Es tierra de poco trigo, y da gran cosecha de centeno, y ordio; abundantissima de feno, que muy gran parte de aquellos montes sube dos, y tres palmos en alto; teniendola bien guardada hasta el fin de Iunio, que es quando la siegan, sacan, y recogen para el sustento de los ganados gruesos, en el Inuierno, y para el menudo que alli queda para el mantenimiento de la gente. Ay en estos montes muy saludables yerbas, que de muchas partes de Francia, y España vienen a buscar los Herbolarios. Ay tambien en las cumbres algunas llanuras, y en ellas, y en los valles estanques, y lagunas de agua muy grandes (que llaman Ibones) en donde se crian las truchas, y descienden dellas a los rios, y prouehen con harta abundancia los pueblos. (pàg.247) [Blasco,1622

En el mateix llibre parla de la Comunidad de Teruel però és més genèric i, pel que sembla, es centra en la capital: Tiene Teruel muy buena Vega, y monte, y es abundante de mantenimientos, pan, vino, carnes, caças, frutas, y riegan sus Vegas Turia, que los Moros llamaron Guadalauiar, y Alfambra bien quatro leguas. Es tierra de mucho ganado menudo, y gruesso, que alli se cria, y en los montes della mucha madera, que se lleua a Valencia por el Rio Turia. (pàg.280) [Blasco,1622]

1685 En unes Ordenacions de la Comunidad de Teruel y villa de Mosqueruela trobem alguns reglaments, entre d'altres, sobre llops:

ORDINACIÓN CLXV. "De los derechos de los que matarán lobos". Item, estatuimos, y ordenamos, que de aquí adelante los que mataren lobos, con relación de los Iurados de los Lugares donde los matarán, ayan de acudir al Procurador General de dicha Comunidad, o su Lugarteniente en su caso, llevando consigo los lobos que avrà muerto, y dicho Procurador Gerneral, o su Lugarteniente en su caso, visto ser fusto, les ayan de dar, y den librança sobre el Receptor de la Comunidad, para que a los tales loberos se les pague por cada un lobo grande cinquenta sueldos, y por cada un lobo pequeño veinte y cinco sueldos, aunque sea lechigada. Y que dichos loberos, ni otras personas algunas, no puedan hazer llega [sic] por los Lugares, por razón del lance de dichos lobos; y que constando, que la han hecho, pierdan los derechos por dicha Ordinación señalados; y si los huvieren cobrado, los ayan, y devan restituir. Y que los Iurados que haràn las relaciones de aver sido cogidos los lobos en sus términos, antes de dar dichas relaciones, ayan de matar dichos lobos que les pidieren hazer tales relaciones, y cortarles la oreja, para que por unos mismos lobos no cobren diversos derechos, so pena a dichos Iurados, si no lo hizieren assí, de doscientos sueldos, aplicaderos, a la tercera parte al acusador, y las demás a la Comunidad, y el Receptor cobre en cada un año de los Lugares de dicha Comunidad, por razón del premio que se da por la matana de dichos lobos, treinta y tres sueldos; esto es de cada un Lugar respectivamente; y que los dichos lobers no pueden pretender otros drechos más de los dichos. (pàg.123) [Funes,1684] hi ha reglaments també de caça menor i de vegetació

1868 L'historiador morellà, Segura Barreda ens diu:

ZOOLOGÍA. Difícil nos fuera, sino imposible, formar un simple catálogo de los animales que se propagan en nuestro país. En los bosques y pinares se ocultan tantas especies, desde el reptil hasta el buitre, que la zoología hallára un vasto campo para hacer sus estudios. En vano nos empeñaríamos en recordar sus nombres solamente, porque ni esto podríamos hacer con la historia natural en la mano. Los pastores les han dado a su arbitrio un nombre, cuya correspondencia no sabemos, y nos espondríamos a equivocarnos a cada paso, formando errados juicios. Daremos sin embargo una idea, primero de los animales domésticos que constituyen la riqueza de nuestros colonos, y después recordaremos los días de nuestra juventud, cuando una multitud de aves y alimañas, que anidan y trepan en nuestros bosques, embargaban nuestros ratos de solaz, sirviéndonos de entretenimiento y diversión. 

Animales domésticos. Con muy raras excepciones, se crían en este país todos los animales que son comunes a las demás provincias de España: no miramos oportuno el consignar sus nombres. Pero hay algunos que merecen llamar nuestra atención, porque ellos son los que constituyen una mitad de la riqueza pública, y sirven de sostén a trescientas familias dispersas en sus casas de campo. El ganado vacuno, el caballar, los cerdos, y el lanar y cabrío, son de mucha consideración, y el cuidado de las colmenas deja a nuestros ‘masoveros’ un interés no despreciable, por la buena calidad de la miel y la cera.

El ganado vacuno es el que menos interesa a los labradores del país. La hierba que se cría en nuestros prados la necesitan para el invierno a las bestias, y por esto cercan una pequeñas dehesas, que conservan, segándola a su tiempo, y después de seca la depositan en almacenes. El terreno montuoso y quebrado se labra mejor con pares de mulas que con bueyes; y si se necesita algún par, prefieren comprar becerros y recriarlos en sus masías. El ganado caballar es de más consideración, por las buenas cualidades de los que se crían habituados a la aspereza del terreno. Del asnal apenas se procura, sino uno o dos en cada masía. Podremos considerar la riqueza en las clases restantes que hemos mencionado.

Los cerdos dejan un interés considerable; pero ésta ganancia es eventual, porque no siempre la bellota puede conservarse hasta el estado de madurez. La sequía en el verano, la oruga, los vientos, y un frío que se anticipa, cortan las esperanzas de los ganaderos y pierden todo el trabajo de un año en sostener siquiera, a sus animales. Pero si favorecen los tiempos, los bosques de Morella pudieran cebar algunos millares de cerdos. Apenas hay casa de campo o de la población que viva con algún desahogo, que no mate su cerdo para el consumo; y, a pesar de esto, se hace una extracción considerable para Cataluña.

El ganado lanar y cabrío es el que reporta mayor interés, por las carnes, la lana y el queso, que es de los más excelentes de España. La lana merina es de la mejor calidad. Daremos ahora un estado del número de cabezas que en 24 de Septiembre de 1865 se manifestaron. Para esto renunciaremos nuestros cálculos y nos sujetaremos a los documentos que obran en el archivo municipal.

Caballar  140

Mular  1.779

Asnal  521

Vacuno  94

Lanar  17.957

Cabrío  5.740

De Cerda  5.740

Colmenas  1.114 

Es fácil comprender que este número no será exagerado. El producto de los pavos, pollos, gallinas y huevos, por lo regular, es de la administración de las mujeres y sirve para aumentar su peculio.

Animales de las selvas. Entre éstos, debe ocupar el lugar primero el Lobo, por ser el más dañino y el terrible enemigo de ganaderos y pastores. En los tiempos en que los pinares tocaban a los pueblos, era muy común el cebarse los lobos en la carne de los niños, que un momento de descuido les proporcionaba. Sabemos que en algunos de nuestros pueblos se imploró, ha más de cinco siglos, la protección del cielo para verse libres de las repetidas desgracias y que votaron una romería, si Dios oía sus ruegos: tal es Castellfort que, hasta hoy, cumple religiosamente la promesa. Pero, a medida que el terreno se ha roturado y los pinares y bosques, en donde los lobos tienen sus madrigueras, disminuyen, desaparecen también las manadas de estos fieros animales. Sin embargo, no son raros los casos en que, con audacia, se presentan los lobos ante las puertas de las casas de campo, y entran en los corrales, mientras el mastín descansa en la cocina, o se cobra el salario de aquel día. Pero cuando los amos se aperciben tomar las armas o los instrumentos de la labranza y en el corral mismo comienza la lucha a brazo partido, la ferocidad del lobo cede a la industria y la maña del hombre. Cuando algunos lobos entran en el terreno se pasa aviso a los masoveros de aquella y miran todos como un deber tomar las armas para acabar con el enemigo común. El somatén, o ‘barracuda’, es una de las diversiones más útiles y que convidan a un joven a participar de la alegría y alborozo. Nosotros, que en nuestros primeros años vimos estos animados somatenes, daremos una idea, ya que hemos prometido reseñar las costumbres del país.

Reunidos en el punto convenido hasta sesenta o setenta hombres, los más prácticos y autorizados dan las órdenes. Los mejores tiradores se colocan en las gargantas y desfiladeros, por donde precisamente los lobos han de buscar la salida, y formando los demás dos alas van estrechando su círculo atravesando por las malezas, y con cuernos, hélices marinos, tiros y gritería, espantan al lobo, que sale de sus madrigueras y por sendas corre sin pensarlo al lugar del acecho. Cuando llega, comienza el fuego graneado de los tiradores. Si, por desgracia, se escapa, comienzan las recriminaciones y excusas. Pero si el lobo cae herido o muerto, un grito resuena por la soledad y, a poco rato, los barreadores vienen a agruparse alrededor de la víctima. Levantan como sobre el pavés al tirador afortunado y, sacando de sus fajas un cacho de pan, corre la bota de mano en mano, entre la algazara y bromas festivas de aquellos guerreros triunfantes. El cuerpo palpitante del lobo es conducido al punto de salida y, allí, se despiden, concluyendo la jornada dando un viva al ‘tío N’.

La Zorra es otro de los animales que infestan nuestro país, y causan un daño considerable a los masoveros, porque se ceban en corderos y otros animales domésticos. Para la zorra, basta el mastín, o el cepo; bien que el astuto animal sabe burlar la fidelidad del perro y los ardides de su amo.

Las garduñas (‘fechinas’) las ginetas y los gatos de las selvas, abundan también en nuestros bosques y pinares. Sus pieles son buscadas y han llegado a ser parte del comercio, y esto estimula a nuestros pastores a buscar medios para cazar tan dañinos animales.

La Ardilla (‘farda’), la Comadreja (‘mustela’), el Tejón (‘teyxó’ o ‘meló’), el erizo y otros cuadrúpedos, se crían también en nuestros bosques.

En otros tiempos era común la caza de jabalíes y corzos; ahora apenas se encuentran, y estos son venidos de los puertos de Tortosa.

Aves. Entre las rapaces, hállase el buitre, el águila, el milano, el gavilán, el halcón, el columbario o moxeta. Entre los nocturnos, el buho, el gran duque, el buho-caro, la lechuza, el mochuelo. Entre los omnívoros, el cuervo, el gacho, la garza, el papafigo, el picot, el piñarot. Entre los pájaros de paso o emigrados, la paloma torcaz, la avuvilla [sic], el cuclillo, la codorniz, la golondrina, el vencejo y, cuando amenazan días tempestuosos, los de nuestros mares y ribereños. En los bosques se ve una multitud imposible de reducir a un catálogo, como el jilguero (‘cadernera’), el pardillo (‘gafarró’), verdecillo, cola vermeja. En los prados, la cogujada, la lavandera y cien y cien más. Pero los animales que llaman la atención de propios y extraños, aficionados a la caza, son la perdiz, la liebre y el conejo, porque no sólo se surten con abundancia los de la población, sino que se extraen a otras provincias, ya que la más fácil comunicación puede proporcionar fresca la caza.

Reptiles. Entre los reptiles se hallan culebras de gran proporción, dragones, lagartos y, sobre todo, el venenoso escorpión y la víbora. Hasta principios de nuestro siglo, se hacía un gran comercio de las víboras de Villafranca y Castellfort que, encerradas en cajones, se llevaban a las ciudades para extraer la parte venenosa para la ‘triaca magna’: hoy ya no son buscadas porque su virtud se suple con otras drogas de precio menos subido.

Animales de los ríos. Son pocos los que se crían en nuestros ríos porque no es tampoco el caudal de sus aguas para sustentarlos. La anguila, el barbo, la madrilla, se encuentran en el Bergantes y el de les Còrses, y el cangrejo que, de algunos años a esta parte, se ha multiplicado prodigiosamente. También se encuentran en algunas aguas estancadas, la rana y la salamandra, animales anfibios.

Sólo hemos hecho una ligera reseña zoológica, tal como nos ha ocurrido. Pero la historia natural hallaría en los bosques de Morella un campo dilatado para hacer sus estudios, por la multitud de animales, que pasan desapercibidos y cuya clasificación no nos pertenece.

BOTÁNICA. No es nuestro país un bello jardín que nos deleite la vista y nos convide con sus frutos diferentes, lo hemos insinuado ya al tirar las primeras lineas en la presente sección; pero tampoco es la Siberia española, como se atreven a compararla los pasajeros, que ni tiempo tienen para juzgar, cuando atraviesan sus montes en un día del invierno crudo. No se ve el naranjo, el limonero ni otros árboles frutales que embellecen la costa de nuestros mares en la fría estación, cuando los demás se desnudan de las hojas; pero el terreno produce los artículos de primera necesidad con abundancia, y puede el labrador, por escasa que sea su fortuna, sustentarse con su familia, con alimentos más nutritivos: en esto somos sucesores de aquellos agrestes Beribraces que, como dijo Aviceno, “Hi lacte semet, atque pingue casco”.

La primera producción es el trigo, del que después del consumo que hay en el país, se hace grande extracción para los pueblos del Maestrazgo y planas de Castellón y Tortosa. No nos atrevemos a formar un cálculo de los cahices que se recogen en un año de mediana cosecha porque erraríamos en nuestros juicios. La cebada, avena, maíz y otros granos son de consideración; y las aluvias [sic] si no bastan para el consumo, suplen por el garbanzo, siquera a las familias menesterosas. La patata es la segunda cosecha. Este provechoso tubérculo, que apenas cuenta medio siglo en nuestro país sirve de sostén, no sólo a las familias pobres, sino que se ha hecho un alimento común para las personas de toda clase y para los animales. Se gasta con abundancia para los pares de labranza, para ganados en tiempo de nieve, y para cebar los cerdos en un año de poca bellota. La sobrante, se envía a la plana del Maestrazgo en cambio de vino, de higos y otros frutos. En un año de patatas no se conoce el hambre; sin patatas, una media cosecha de trigo no basta.

Son pocos los árboles frutales en Morella, pero se halla el nogal, el cerezo, el almendro, y otros que pueden resistir el frío. Pero a pocas horas, crecen y dan un fruto de sabor exquisito, todos los que vegetan en el reino, fuera del naranjo y el algarrobo. A dos leguas se halla la ribera del Forcall, Ortells y Zorita, cuyas peras, manzanas, nísperos, albaricoques y prunas son estimados, no sólo en el reino sino en las provincias más distantes de nuestra España. La morera proporciona una mediana cosecha de seda, y el olivo comienza a dar fruto en Palanques, al O., y en Chert, a E.

Las hortalizas, si bien algo tardías, son de excelente calidad. La lechuga, escarola, pepino, calabaza, col, guisantes y aluvias tiernas son de un gusto particular y se prefieren a las de Aragón y del Maestrazgo. Apenas hay una plaza más provista de frutas, legumbres y hortalizas que las de Morella. Peñíscola y Benicarló, y los pueblos del bajo Aragón, presentan en nuestro mercado las mejores producciones de sus huertas y viñedos, y las riberas del Bergantes no tendrían una mitad de su valor si sus excelentes frutos y legumbres no se compraran en nuestra plaza. Hemos apuntado las principales producciones agrícolas, y vamos ahora a dar una suscinta noticia de los árboles y plantas que crecen en nuestro país sin el auxilio del hombre.

Árboles silvestres. Las montañas de Morella eran en algún tiempo una aglomeración de pinos, carrascas y robles, según vemos en algunas escrituras antiguas, en que consta que cada masía apenas tenía una décima parte de tierra de pan, es decir culturada. Sin embargo, de haberse destruído bosques y pinares, quedan algunos que ocupan una legua cuadrada, como el de ‘les Pereroles’, ‘Serraplana’, y otros; y los bosques de Vallivana, Carrascal y algunos de particulares. Los mejores pinares se hallan al N.E.en la partida de Herbeset, los bosques de encinas en la partida de Moysacre y Salvasoria. Hay masías que después de cortar dos o tres mil carrascas del bosque para carbón, les quedan muchos miles para cebar con la bellota los cerdos.

Hay diferentes arbustos que crecen en nuestros bosques y se reproducen desde los primeros tiempos, enredando sus ramas y confundiéndose unas con otras. Entre éstos, los más comunes son, la aladierna (‘aladern’), el espino, el enebro, la sabina, el almez,el boj, el agracejo, la carqueria (‘chinesta’), el durillo, el cerezo aliso, el elévoro [sic], el coscojo que da kermes, el escaramajo (‘gavernera’), helecho, polipodio, doradilla, lentiscos, cornicabras, dafnes, anthilides, heleborastros, silenes, y diferentes jaras.

De hierbas medicinales es el país más rico de nuestro reino, según la expresión del sabio botánico Cabanilles. En su viaje científico a últimos del pasado siglo encontró en nuestros montes la salvia, la potentila, el doble escudo, la biscutella montana, el hieracio lanudo, la celidonia, la globularia, la queria de monte, la saxifraga, la pempinela, el orégano, el látiro de prados, la heleborina, la órquides, la yerba tora [sic], la madre-selva, el xilosleum, el taliotro tuberoso. Además, se encuentran abundantes: agrimonia, agedrea, ajenjo, aliso, amapola, anemona, artemisa, barbacabruna (‘escursonera’), beleño, betónica, brionia, camédrios (‘bretonica’), cicuta, cinoglosa digital, y otras mil y mil plantas y hierbas, que fuera impertinente referir en este lugar. (pp.57-66) [Segura,1868]

   

portell.es  -  portellweb@yahoo.es

Recopilació bibliogràfica i transcripcions de Jacint Cerdà