PORTELL: biodiversitat en documents històrics de la comarca dels Ports i de comarques pròximes com l'Alt i Baix Maestrat, Plana Alta, Alcalatén, Comunidad de Teruel, Gúdar-Javalambre, Maestrazgo, Bajo Aragón, Matarranya, Andorra-Sierra de Arcos, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià.


 autors topònims cartes pobla història   EIXIR
biodiversitat fauna flora domèstics cultius topo-fauna

ANY

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

1196 Berenguer, abad de Montearagón y arzobispo de Narbona, con asenso del capítulo de Montearagón, dona a treudo perpetuamente un cahíz de trigo y un molino en el término de Montearagón. (pàg.193) [Alvira,2010-I]

Berenguer, abad de Montearagón y arzobispo de Narbona, dona unas heredades a Bernardo del Bispe por una libra de incienso de treudo. (pàg.193) [Alvira,2010-I]

Berenguer, abad de Montearagón y arzobispo de Narbona, da a Domingo de Íñigo Ariol y a su mujer un casal en Isarre concargo de diezmo y primicia y carnaje y cuatro quintales de trigo de tributo. (pàg.204) [Alvira,2010-I]

1197 Bernardo, hijo de Pedro del Obispo, vende a favor de Berenguer, abad de Montearagón y arzobispo de Narbona, y a sus sucesores, unas casas y heredades en Tierz por 700 s. y otorga cargo de un cahíz de trigo y otro de ordio a la iglesia de San Vicente de Huesca. (pàg.237) [Alvira,2010-I]
1198 Berenguer, abad de Montearagón y arzobispo de Narbona, cambia con Martín de Donelo una viña y un diezmo en el lugar de Barluenga por unas casas en el mismo lugar. (pàg.273) [Alvira,2010-I]

Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona... entrega al abad Ramon, en concepto de compensación y con su visbo bueno, todos los molinos de Queralbs, Pardines y Ventolà, con todas sus pertenencias, y las viñas de Barbastro mencionadas en el testamento de su padre. (pàg.274) [Alvira,2010-I)

Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona... prohibiéndose el incendio de los olivares (olivere/olivaria), palomares (columbaria) y pajares (palearia), y en general todo incendio en las tierras. (pàg.276) [Alvira,2010-I]

Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona prohíbe apoderarse de las acémilas del Hospital de Aliaga y a quienes las conduzcan: "...nullus sit ausus pignorarre azemilas proprias dicte domus Hospitalis de Aliacha..." (pàg.311) [Alvira,2010-I]

Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona, establece la prohibición de cazar y leñar en el vedado del Pinar de Peñalba, dando a Dionisio Lobera permiso para hacerlo. (pàg.311) [Alvira,2010-I]

Pedro el Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona, confirma a Pere de Déu la venta por la suma de 120 mrs. de la viña y la tierra del lugar llamado Ginestar, en el territorio de Barcelona, que Guillem de Bonastre y su mujer Serena tenían por donación de los reyes Alfonso y Sancha: "...illam meam vineam cum terram... in loco qui dicitur Genestar,... in vineis domini regis... in vinea domini regis..." (pàg.318) [Alvira,2010-I]

El rei Pere arbitra entre el bisbe de Tortosa i els ciutadans, sobre los diezmos y primicias: "...et inter homines Dertose, ex altera parte, super decimis et primiciis... quod omnes habitantes Dertose, de pane, idest, de omni et quolibet genere annone, donent decimas integre et fideliter, scilicet, decimam garbam in campis, deducta prius tasca, que sit undecima garba. Sililiter de lino; de agnis etiam detur decima integra et fideliter. De uvis in vineis detur decima integra et fideliter. De ortis omnibus decima integra detur et fideliter nulla deductione facta. De oleo et ficubus donent decimam integram et fideliter nisi vendatur tercia parte, excepta qua retineant homines pro factura olei et pro collective sine diminutione. Similiter de ferragine si vendatur. De equis et vitulis, pro quolibet capite, nomine decimi duo venarii sicut compositum fuit inter episcopum et parrochianus. De pisce capto in aqua dulci vel in mari stagnis, exceptis de quibus fiat sicus fieri consuevit, detur decima integre et fideliter, deducto conducto, idest, cibaris piscatorum. De gallinis et porciis nulla omnino detur decima. De primiciis vero dent XLam garbam in campis et XLam mensuram in vineis fideliter. De oleo, de ficubus, de ortis vel de aliis fructibus sive rebus non dent aliquid pro primicia vel nomine primicie." (pàg.327)[Alvira,2010-I ]

1199 Berenguer, abad de Montearagón y arzobispo de Narbona, dona a Pedro de Don Barón y a su mujer un capo en Monzar, término de Montearagón, para plantar una viña. (pàg.331) [Alvira,2010-I]
s.XIII (concretar i completar en lo possible) A la Crònica de Jaume I surten diversos animals i plantes. No hem fet una recerca exhaustiva però ací tenim uns exemples:

En 1221, quan acabava de fer tretze anys un astor és la causa d'una disputa entre cavallers; en una nota al final del llibre diu que els polls nascuts tercers de la nierada eren sempre mascles, per la qual cosa eren especialment apreciats: ...e per paraules que hac don Nuno Sanxes ab En Guillem de Cervelló per un austor terçol que no li volc dar en Guillem de Cervelló, foren mals parladors e dixeren mal entre la un e l'altre. (cap.20)

La presa d'Ares i Morella, a la tardor de 1232, el pilla caçant: E aenant nós fom en Terol, e don Pero Ferrández d'Açagra, senyor d'Albarrasí, convidà'ns que caçàssem senglar, e que menjàssem ab ell en una aldea d'Albarrasi que ha nom Eixea [Gea de Albarracín], que aquí el trobaríem, e nós atorgam-li-ho. (cap.131)

Abans de la presa de Borriana: E dix ell (Nicholo, maestre d'Albenguena): "-Sia vós plau llexats-los anar, que si n'hi havia deu no daria per ells més que per una formiga". (cap.160)

Quan la presa de Peníscola, el rei està a Terol i sap bé el camí fins allà, per les terres dels Ports: ...e anc no demanam negú adalill que ens guiàs, car nós per la caça dels porcs que solíem caçar en aquella muntanya algunes vegades, plevíem-nos-en nos que avendriem en la carrera [...] e puis passam pel riu de les Truites [...] a hora de vespres fom denant Peniscola de la part de les vinyes, sobre l'almarge. (cap.183)

I acte seguit: E (els sarraïns) tornaren-se'n e aduixeren-nos cent pans e dues alcolles de vi, e panses, e figues, e deu gallines de present que en ens enviaven los vells qui aquí eren. E nós la nuit, per la serena que faïa, faiem barraques de tapits e de vànoves que nós portàvem, per ço com nós vedam que negú no hi tallàs arbre, car pesaria als sarraïns si hom los tallàs a la primera entrada: e si no pa, e vi, e formatge que nós aduïem, no havíem altra carn mas aquella que ells nos adueixeren.. (cap.184)

A la presa de Borriana: E vengeren ab nós tro a vint-e-cinc cavallers, e entram ab nostres falcons gruers per la vila, e don Pero Ferrández d'Açagra que venc ab nós ab quinze cavallers. E quan fom aquí, hagren gran alegria aquells que nós hi havíem lleixats: e estant aquí feïen cavalcades los nostres. E nós no lleixàvem la caça, sí que de nostra caça, entre senglars, e grues e perdius vivíem en nostra casa, de carn, vint cavallers, menys dels altres oficials que hi eren. (cap.186)

...e en tant viren venir don Berenguer d'Entença, e meseren-se per lo llinar e el figueral de vall de Segon [la Vall de Segó]: e anaren-se'n a pas vers Almenara, e nos fom pagats quan los en vim anar. (cap.227)

Quan la presa d'Uixó, Nules i Castre: E donam dia als de Nubles al tercer dia que els eixiríem al figueral qui és sobre Mancofa, e és de llur terme, e aquí faríem ab cada u nostre pleit. (cap.249)

I acte seguit: E, quan venc altre dia faem llevar cinc moltons e vint gallines, e anam-nos-en ab nostre pa e ab nostre vi a la torra forcada, així com havíem promès als de Uixó. E, quan nós haguem estat una peça, ells vengueren. E nós haguem-los retenguts dos moltons vius e cinc gallines ab què es dinassen ab nós. E així com vengueren no volguem parlar ab ells tro que fóssem dinats, e que fossen pus alegres de menjar e del vi que beuríem. E donam-los ovelles e cabres tro a mil cinc-centes, e seixanta vaques, e a vestir trenta, e donam-los tres rocins, e faem-los cartes de la llur llei, que la tinguessen, e de totes llurs costumes així com les solien haver en temps de sarraïns. (cap.250)

I continua: E puis anam-nos veer ab aquells de Nubles (Nules), e llevam nostre dinar, e els sarraïns menjaren ab nós, que no volíem parar ab ells tro que fossen escalfats del menjar e del vi. E, quan haguem menjat faem nostres cartes, e donam-los mil entre ovelles e cabres, e cinquanta vaques, e a vestir a vint, e dues cavalcadures. (cap.252)

Estant per Montpeller, apareix una paraula interessant en occità: "orgeria", que en una nota a peu de pàgina de la versió del llibre online que diu que "la Orgeria és el gremi dels orgers, tractants en grans, especialement en ordi, 'orge' en occità". I nós li demanàrem com; i ell digué: "-Yeu (Jo) hay (he) parlat amb los fossors (terrassans, cavadors, treballadors del camp) i amb los 'blancquiés' blanquers, adobadors de pells) i amb aquells de la 'Orgeria' que vinguin a vós amb brandons i que us vinguin a hornar; i els tirarem tots a la vostra part 'pauc a pauc' (a poc a poc). (cap.298).; I l'altre dia, al vespre, vingueren els orgers (tactants en gra, especialment en ordi) amb brandons i candeles. (cap.301)

(Gil Sanxes Munyoz) decimos vos que vos enpretaremos tres milia cargas de pan, mil de trigo, e dos milia d'ordio, veinte milia carneros, et tres milia vacas, e si queredes más prendet de nós. (cap.407)

E dixem-los que havíem conduit mester, ço és pa, e vi e civada. (cap.409)

E ab aital hagren degollats los cabrits e les gallines. E ells dixeren que no volien menjar aquí ab nós. E nós dixem que els faríem dar olles noves en què coguessen la carn e que menjassen aquí. (cap.438)

E nós així com era aguiat, haguem a ell e a tots aquell qui ab ell venien tot ço que mester havien. E faem-ho així, que cada ric hom qui ab ell vingués prengués en sa tenda pan, e vin, e cera, e salsa, e fruita e totes aquelles coses que mester hagués per tal que la u no embargàs l'altre en aquelles coses que devia pendre. E així faem-ho en aquella manera damunt dita, que no creem que fallís algú a qui ració no faéssem donar de perdius, e de rams e ojats [raïms estojats?], e de totes aquelles coses que demanàs. (cap.497)

E, si no podia de sa persona, que almenys lo servís de ço que ell nos ha donat: car aquell segle és en semblança de foc e de l'estopa: que, quan hom ha dels béns emporals una partida, aquells qui més n'han han major ergull e en aquesta figura és aquest món que, així com l'estopa passa lleu e es crema, pus encesa és, així la glòria d'aquest món que hom ha dels béns terrenals quan ve a l'hora de la mort tota és passada e és nient. (cap.530)

 [JaumeI] Recerca no exhaustiva!

1244 En la carta pobla de Castellote i Cuevas de Cañart: que vosotros los sobredichos comendador y caballeros y todos vuetros sucesores percibáis de los morales de Guadalof (pàg.79) [MCalvo,1992]
1249 Fent una consulta al Dicc. Etim. de Coromines trobem molts fragments interessants, com aquest: Sester de pèsols: 1 dr., mª; sester de guixes; 1 dr., mº (RLP IV 253) (Vol.IV, p.751) [Dicc.Etim.Coromines]
1303 Montalbán (Teruel), sobre Mosqueruela:

B. ACA., caja 14, núm. 1.867. 1303, agosto 1. Montalbán. Jaime II de Aragón manda a los hombres y universidad de Mosqueruela que observen las ordenanzas sobre la prohibición de caza de jabalíes, ciervos y osos bajo pena de sesenta sueldos, y a de corzos y cabras salvajes bajo pena de cuarenta sueldos, nombrando para ello dos hombres que hagan guardar esta observancia y cobren la pena en caso de contravenirla. [Monterde,2003)

Sembla que es vulga quedar l'exclusiva per a ell i els seus "amics".

1305 Concili de Sariñena (Huesca):

Reg. n.55, fol.63. 10 dic. 1305. Jacobus Dei gratia rex Aragonum et Valencie Sardinie Corsice comesque Barchinone ac Sancte Romane Ecclesie vexillarius amirantus et capitaneus generalis fidelibus suis justitie juratis et concilio Saraynene salutem et gratiam. Significamus vobis quod nos una cum illustri domina Blancha Dei gratia regina aragonis karissima consorte nostra et infantibus filiis et familiis nostris erimus die dominica proxima in loco Saranene predicto Domino concedente. quare vobis dicimus et mandamus quatenus dicta die dominica paretis nobis cenam ibidem videlicet quinquaginta arietes duas vaccas quatuor cabritos duos toçinos triginta paria gallinarum decem paria perdicum decem paria çirogrillorum (conejos) centum solidatas panis quatuordecim carrigas vini unam libram piperis duas uncias gingiberis (jengibre ó ajengibre) duas uncias çaffrani viginti libras cere/çere adnonam/advenam sive çivatam ad quadringentas bestias ligna ova et alia çene necessaria prout officiales nostri vobis duxerint injungendum. Data in Montessono sub sigillo nostro secreto IIII igus decembris anno Domini MCCCVº. (doc.1305) [Bofarull,1850]

El que vol el rei, sembla que és això: 50 corders (carneros), 2 vaques, 4 cabrits, 2 porcs, 30 parells de gallines, 10 parells de perdius, 10 parells de conills, pa per valor de 100 sous, 14 carregues? de vi, 1 lliura de pebre (pimienta), 2 unces de gingebre (jengibre), 2 unces de safrà, 20 lliures de cera (què debia ser exactament? perquè Jaume I en la Crònica també la cita com si fos per menjar, oli? greix?), avena o civada per a 400 animals -cavalls?-, llenya, ous i altres complements que calguen pel sopar.

1314 Juan II i el vi.

Pàgina 72: ... calfar? aygua a ops de la barba del senyor rey", pero también usaban tales jarros para calentar vino a 'ops' de las regias barbas; sin duda se buscaba en el alcohol del vino el mismo efecto de la moderna agua de colonia. Una vez servido, el monarca comprobaba la labor del peluquero ante espejos de acero con marco de plata. Conside-... [...] COMPLETAR, SI CAL

Pàg. 252, en nota  peu de pàgina: El carpintero Bartolomé de Castro construye en el palacio de Barcelona unos envases para el vino que envía la reina de Chipre y también "un lit de taules a ops de la casa de bany de la senyora Regina" (entiéndase "casa" por "habitación", fols. 49 y 117); durante 21 días que la "companya" de la reina comió con el monarca hizo un gasto de 100 sueldos bar. diarios. Total: 2.100 sueldos bar. (fol. 113); mensualmente se adquiere vino, "carn salada", pollos, etc., para el personal de la casa; en la cubierta posterior va anotada una fórmula de polvos dentífricos (para "fregarse les dens") a base de sal gema, miel, goma "qui ha nom alquitra", vino blanco, canela, azúcar, alcanfor ("camfora") y otros ingredientes. A juzgar por ciertas anotaciones, Tripó, entre el personal de la casa, hace y recibe frecuentes préstamos de dinero. Abundan por el libro, sueldos, albara-... [...] COMPLETAR, SI CAL

Llegim en una nota a peu de pàgina (pàg. 259): Apéndice, núm. 274. Durante sus enfermedades D. Jaime solía pedir con fecuencia diversos vinos como remedio medicinal. Esta vez, al principio de hallarse indispuesto, encargó a Guillermo Palaxini, merino de Zaragoza, que le enviara "duas carrigas vini albi ullerol boni et fini"; también Pedro Garcés Densa (¿de Aínsa?), baile de Calatayud, tenía que enviarle in continenti "quatuor carrigas vini, duas videlicet vini veteris albi et duas vini rubei veteris boni et fini" del mejor que pudiera encontrar por la comarca (Reg. 281, fol.14 vº). En otra ocasión solicitó el monarca a su fiel servidor, el genovés Cristian Spinola, que le procurara vino "de vernacia", pues "de consilio phisicorum nostrorum ad nostri sanitatem corporis conservandam necessarium habeamus" (Apéndice,.núm. 41). En julio de 1314 D. Jaime daba las gracias al rey sancho de Mallorca por el envío de tres botas de vino griego; se lo estimaba mucho, pues en Valencia no disponía de vino bueno (Reg. 241, fol. 219 vº). Asimismo, habiéndosele echado a perder la cosecha de vino, el rey de Nápoles, Carlos el Cojo, envió a su yerno una preciosa copa de "diaspro cum pede smaltato ad arma nostra", cuando D. Jaime libara en ella debía recordar -le decía- el sincero afecto que por él sentía (Finke: Spanitche Fonchungen, VII) [Martínez,1948]

,...

1321 Document de Jaume II on parla de la compra de falcons, sembla ser que a Flandes (Douai i Ypre):

Teneamini etiam procurare emere vestris sumptibus et habere quinque falcones grifalts prims inter quos sit unus albus si poterit reperiri et duas pecias presenti rubei alteram de Duay et alteram de Ipre. (doc.1321) [Bofarull,1850]

1330 Sobre una inundació en València: ...et havets entes los grans dans quels habitants de la dita ciutat (Valencia) et terme daquella han sostenguts per inundacions et ruynes de moltes aygues del flum de Guadalaviar [Túria] axi Senyor que molts et diverses albercs son cahuts per la dita raho et los ponts tots de la dita ciutat et orts et terres moltes son estades destroydes axi que quant a ara senyor pont alcu no ha en la ciutat per lo qual hom puscha entrar ne exir daquella sino per palanques ni trobam manera de la qual puscham trer ho haver de las gents moneda ab la qual puscham reffer et tornar los dits ponts: car segons que vos senyor sabets les gens son ja carregades et sotmeses a pagar imposicio de monedatge et son obligades a grans quantitats les quals la ciutat deu per gran multitut de forment que en lany prop passat li convench assegurar  (doc.1330) [Bofarull,1850]

El mateix rei Alfons, rep, en una data desconeguda, un escrit de l'arquebisbe de Saragossa que diu: Senyor yo el arçebisbe de Çaragoça me comando en vuestra gracia como senyor qui cobdicio muyto servir et de seer mandado en todas cosas que yo pudiese. Sepades senyor que oy miercoles a hora de tercia en Taraçona recibie vuestra letra en la qual se contenia que vos enviasse los sahuesos pora caçar el çiervo: porque vos fago saber senyor que vos envio quatro sahuesos et retengo ende dos tan solament pora caçar un puerco que ha grant en Montchayo pues que vos no lo queredes caçar. Et assi feytme saber daqui a quando tenredes por tal que pueda seer con vos... [Bofarull,1850]

1337 El rei Pere el Cerimoniós, pel seu casament fa una comanda a uns coneguts: Cum ad opus nostri felicis matrimonii inter alia habeamus necesarias margaritas et perlas: eapropter vobis mandamus quatenus perquiratis et perquiri faciatis in civitate Valentie margaritas et perlas grossas et ipsas pro parte curie nostre... (1337) [Bofarull,1850]

Observació: "Margaritas": Són flors o són algun tipus de joia??

El mateix any, en un altre document diu: De nos don Pedro etc. al fiel falconero nuestro Ramon Juncosa salut et gracia. Sepades que avemos otorgado el falcon girifalt terçuelo del infant don Jayme muyt caro hermano nuestro que sea pora don Johan fillo del infant don Manuel... (doc.1337) [Bofarull,1850)

I encara un altre document: De nos don Pedro por la gracia de Dios rey Daragon etc. Al amado Lope de Guiester de casa nuestra et administrador de Cerdenya salud et dileccion. Recibiemos una letra vuestra en la qual nos faziades saber que vos yeran venidos de part de Flandes falcones girifaldes et aztores muyt bellos et que de part de Toscana vos yeran venidas cuyraças et otras armas.... (doc.1337) [Bofarull,1850]

1339 Document de Pere el Cerimoniós enviat al vicari de Barcelona i el Vallès on sembla que prohibeix la caça de perdius amb algunes modalitats: Cum nonnulli ut perpendimus capiant perdices cum filiatis [amb filat?] et cum losella [amb llosa?] et etiam interficiunt cum ballista nosque velimus quod dicte perdices per modum predictum nisi cum avibus capiantur sive interficiantur: propterea vobis dicimus et mandamus quatenus ut omnibus nota sint predicta preconitzari publice in locis assuetis faciatis quod nullus audeat capere vel interficere perdices nisi cum avibus sub pena sexaginta solidorum quorum medietas fiscos regis... (doc.1339) [Bofarull,1850]
1368 Item que lo dit G. faça cavar regar et conrear lo dit ort et tots los arbres ceps e tries et tos altres fruyters qui son o seran dins lo dit ort [...] lo qual se fara de present en torn dins lort et encara tos altres quey seran de pertxes et de canyes de jonchs et de totes coses quiy sien necessaries a propries messions del dit G. Mas empero com en lo entriament faedor en lo dit andador sien necessaries algunes treveses de roure o daltre fusta fort et durable de pilar a pilar les quals es ops que sien empaguntades [...] Empero per ço com en lany primer haura a fer majors messions [cullita?] de pertxes et de canyes... (doc.1368) [Bofarull,1850]
1381 Sobre un impost, la sisa, en document de Torrent: Primerament, tot comprador, menjador e moledor de forment pach per cascun caffiç III sous. Item, tot comprador o moledor d'ordi, de paniz, de dacça, de centeno e de mill pach per cascun caffiç II sous VI diners. (M.V. Febrer Romaguera (1986-87), p.85. [Mira,2005]
1387 Fent una consulta al Dicc. Etim. de Coromines trobem molts fragments interessants, com aquest: "set mesures de guixes" i "entre gixes [sic] e vessa, dues aymines", en dos docs. ross., de 1387 i 1388 (invLC) (Vol.IV, p.751) [Dicc.Etim.Coromines]
1392 Sobre un impost, la sisa, en un document de Traiguera: Item, si alcú comprarà blat per a obs de-ssi, de sa casa o de sa companya, no sie tengut paguar alcuna cosa en la present imposició si aquell se despendrà en lo dit loch o terme de aquell, car ja és tengut pagar en los menjadors, emperò, lo venedor sie tengut de pagar tota vegada la dita imposició, ço és tres diners per lliura. Item, si alcú comprarà blat de qualque natura sie per al forn, no sie tengut pagar en la present imposició, mas lo venedor del dit blat pach los dits tres diners per lliura en la present imposició. (V. Garcia Edo (1982), p.519. [Mira,2005]
s.XIV Fent una consulta al Dicc. Etim. de Coromines trobem molts fragments interessants, com aquest: El val. 'tramella' mena de grana o llegum (s.XIV, DAg.), que ja Eiximenis enumera entre les produccions en què l'Horta de València "abunda en diversitats de grans, axí com de forment, ordi, mills, panís, dacça, avena, espelta, tramella, faves, ciurons, lentilles... (Regiment, NCl., 25.26; AlcM hi afegeix cita del 'Libre de Saviesa' que hom atribuí a Jaume I) (Vol.VIII, p.698.) [Dicc.Etim.Coromines]
s.XV En el Llibre d'establiments d'Albocàsser (segle XV), hi ha diverses coses interessants: 4. Rúbrica de mills e tramelles, de llegums, faves, guixes, lentilles e naps, alls, cebes, alfanç, e de tota altra qualsevol natura de llegums menuts, a plana VII. Ítem, stabliren e ordenaren que tota persona que entrarà legums, alls, çebes o en qualsevol natura de llegums d'altri e collirà de aquells, que pach de pena per cascuna vegada tres sous de pena de dia, e de nit X sous e l'asmena, de les quals haja la honorable senyoria lo terç e les dues parts lo senyor dels dits llegums, alls. [...] (pàg.361)

5. Rúbrica de les oques, a plana VIII. Ítem, stabliren y ordenaren que tota oqua o oquolí que entrarà en blats o en qualsevol sementer de altri, paguen de pena per cascuna vegada per cabeça tres diners e l'asmena, e si cars serà les dites oques essent o fent dany lo senyor de qui serà les hi trobarà, o per cars ne matava alguna, sia tengut de manifestar e portar-la al senyor de qui serà dita oqua, si la voldrà pendre, e ell no volent-la acceptar sia tengut pagar un real per quiscuna oqua e per quicun oculí no·u dé al senyor de qui seran e hon lo dit senyor acceptant les dites oques mortes non sia tengut pagar cosa deguna lo qui les matarà, de la qual pena haja la reverent senyoria lo terç, e les dues parts lo senyor dels dits blats. (pàg.361)

8. Rúbrica de carrasques e bellotes de laurats d'altri, a plana XII. Ítem, stabliren y ordenaren que alguna persona stranya o privada no gos scimar ni tallar carrasqua o roure que sia en terres laurades ni en migans d'altri, ni de aquelles o aquells gos collir bellota ni de altres carrasques o roures que stiguen en heretat d'altri [...] (pàg.362)

10. Rúbrica de metre foch o tallar carrasqua en lo bovalar, a plana XVI. Ítem, stabliren e ordenaren que alguna persona no gos metre foch al bovalar de la universitat ne·y gos tallar alguna carrasqua o roure o aladern, e si ho farà que pach de pena per cascuna vegada per cascuna carrasqua, roure o aladern que·y tallaran o metran foch V sous e la smena, de les quals haja la reverent senyoria lo terç, e lo comú lo ter e l'altre terç lo acusador, e per semblant ne puixa ésser feta enquesta. [...] (pàg.363) [Nota: en alguns llocs d'Aragó he llegit que li diuen "aladern" a la "carrasquilla"]

11. Rúbrica de carrasques de la universitat, a plana XVI. Ítem més, stabliren e ordenaren que alguna persona no gos tallar alguna carrasqua, olivera, ullastre o roure de la universitat, de calç que haje V palms d'alt o d'allí ensús, e si·u farà que pach de pena per cascuna carrasqua, olivera o ullastre o roure V sous e l'asmena, de les quals haja la reverent senyoria lo terç, e lo terç lo consell e lo terç lo acusador, e tot hom puixa ésser acusador. Emperò a fustes d'aradres e mànechs per a son propri ús tothom ne puixen tallar sens pena, e no-res menys tothom puixe tallar e scimar carrasques a obs de lenya e bestiars a bous e a bèsties d'arada, e anaccia (sic) jaquint emperò la branca principal en cascuna carrasca o roure sançera, e jaquint axí mateix dos palms de broquada en la branca que scimaran o esmoxaran. Emperò no sie entés en açò los carrasquals e bovalar de consell. [...] (pàg.364)

15. [...] Emperò si seran preses e penyorades bèsties squellades, mardans o bochs, que aquelles no sien degollades encontinent, ans les puxen cambiar los senyors de qui seran per altres convinens [...] Emperò, lo carnicer puxa tenir en la dita devesa trehentes cabeçes de bestiar de les sues pròpies tant solament, sens tota pena, a servitut de la taula de la carneceria del dit lloch [...] en los corrals de Pere Frexinet [com el nostre comerciant de llana] [...] e que los porchs puixen entrar e exir en la dita devesa no fent frau, camí caminant a encorralar sens tota pena no aturant en lo camí [...] (pàg.366)

16. Rúbrica de la fusta, a plana XXVIII. Ítem, stabliren e ordenaren que no sia alguna persona stranya o privada que gos vendre ni traure del lloch e terme de Albocàser alguna fusta avinada ni albers ni cèrcols, e qui contrafarà pach de pena per cascuna vegada, axí bé lo venedor [...] (pàg.368)

18. Rúbrica que·ls vinyògols puixen citar, plana XXVIIIIº. Ítem, stabliren e ordenaren que si lo meseguer o vinyògol [sic ¿?] trobarà alguna tala o tales en blat, vinya, orts e coltives, rostolls o en qualsevol heretats e hauran suspita en alguns bestiars que hajen feta aquella tala, puixen per si aquells assignar dia a les parts en què sospita hauran, que vinguen davant lo justícia per pagar o scusar [...] (pàg.369)

20. Rúbrica del ennadiment dels stabliment de les vinyes, plana XXXV. A trenta hu del mes de jener any M CCCC LXXVIIIIº [sembla que aquest punt s'afegeix en 1479], ennadiren al stabliment de les vinyes, justícia, jurats e prohòmens que allà hon diu que les (herbes) se puxen menjar, que mentre que la devesa sia vedada dengú no gos soltar (ovelles) sues ni d'altri sots pena de la degolla, ni ab licència ni sens licència no gos soltar les dites ovelles. E més, que nengú no gos affollar en los corrals que són nomenats en lo stabliment de la devesa cabres ni ovelles, sots pena de la degolla axí de nit com de dia. [...] (pàg.370)

22. Rúbrica de fer carbó, plana XXXXI. Ítem, stabliren e ordenaren que no sia nulla persona stranya ni privada que gos fer carbó de fum en los antuxans [sic ¿?] o carrascals de consell sinó ab licència dels jurats y de la senyoria [...] (pàg.371)

23. Rúbrica que·ls porchs no gossen entrar en lo camí de la Canal, plana XXXXI. Ítem, stabliren e ordenaren que tot porch que entrarà en lo camí de la Canal (en blanc) d'en Miquel Nomdedéu tro al ferriginal d'en Berenguer Seguarra, comete de pena sis diners per cap tro en sis, e de sis ensús paguen de pena cinch sous [...] (pàg.371)

30. Rúbrica de clams, a plana XXXXI. Ítem, stabliren y ordenaren que tota persona que haja rebut tala e li sia stat fet dan algú en sos blats, vinyes, orts, coltives, rostolls, guareyts o en altres qualsevol heretats e coses sues, axí per persones, per bestiars e nodimens d'altri grossos e menuts, se'n puxe clamar de vista, de sospita, e si·s clamarà de vista, que·n sia creguda per son sagrament e per sagrament de fill o filla o misatge llur, e si·s clamarà per sospita, lo dit clamater haja a jurar e fer sagrament que ha rebut dan de la natura de la qual se clamarà [...] (pàg.375) [books.google.es] revisió parcial: algunes pàgines no consultables! PERÒ ES POT TREURE MOLTA MÉS INFORMACIÓ D'HERBESET, CASTELLFORT, CATÍ, LLUCENA...

1406 aprox. Carta al rei (Martí l'Humà?) sembla que del bisbe d'Osca, signada en Catània, on usa llenguantge de caça per parlar de la regina de Nàpols: Mi senyor el infant por la gracia de Dios es bien sano e continuadament entiende en caça e en toda art de cavalleria assi que nunqua cessa quando caçando quando cavalquando quando jugando a la ballesta de que es buen maestro. quando todo falle faciendo pelear el osso con los perros en manera que a la tarde el cae cansado. (doc.1406 aprox.) [Bofarull,1850]
1459 Sobre un impost, la sisa, en un document d'Onda: que tota persona que traurà de la dita vila e terme de aquella dacsa, centén, paniz e tot altres blat exceptat forment, del qual hi ha capítol special, los quals exiran foran de la dita vila e terme de aquella comprats, pach de imposició a rahó de dotze dinés lo cafiç. Item, si algú en la dita vila e terme de aquella comprarà forment per a revendre als vehins de la dita vila e de son terme, pach per cafiç quant lo vendrà quatre dinés, e si comprarà dacça o altres blats menuts, pach sis dinés per lliura entre comprador e venedor. (C. Fradejas - P. García (1989), pp.48-49. [Mira,2005]
1611 Escolano parla d'Oriola: Origuela [...] Sus muros son bañados del rio Segura, de cuyos baños proviene la salud y riqueza de aquel territorio, pues por su medio anda alli tan prodiga la naturaleza, que no hay fruto ni fruta que se le haya negado, mayormente de seda y trigo. (columna.16) [Escolano,1611]

Parlant d'Elx: Tiene el campo d'Elche seys leguas de longitud, y cinco de latitud, plantado todo de palmas, y olivos muy diferentes de los del Reyno, porque son pequeños y entresecos, pero certissimos en dar fruto todos los años, y esse con extraordinario excesso. Y tienen una estraña propiedad, que no consienten que les lleguen con la podadera a lo seco, porque al momento resulta el toque en lo verde, enferma. Por las calles de la villa, a cada passo se topa con molinos de azeyte, y oficinas de labrar xabon de tabla. (col.66) [Escolano,1611]

Parlant d'Alacant: Ya los Romanos parece que atinaron en parte el conduto desta agua, tan necessaria para el riego de la vega de Alicante por esta mesma canal [...] y diveo de durar hasta tiempo de Moros, pues las muchas muelas de piedra que se hallan enterradas por aquel campo, manifiestan que entonces havia por alli trapiches, o molinos de açucar, y que se criaban cañas dulces con el riego que de aquella acequia tenian. Lo que se dexa mejor entender por un pueblo de Alicante, recostado a la marina, llamado Muchamiel, a quien dieron el nombre que tiene las muchas cañas de açucar que en el se criavan, y participavan deste riego. (col.81) [Escolano,1611]

Continua parlant del terme d'Alacant, ara amb una planta medicinal: Cabeça de oro, montaña del Reyno, tiene minas de plata, hierro, y açufre, y cria çarça parrilla. col.92. nu.4. [...] al pueblo llamaron Aguas, y al Rio que se forma dellas, Rio de Aguas, de quien haze mencion el Rey Don Iayme en su conquista, como mojon antiguo del Reyno de Valencia, antes que se incorporara con el la parte del de Murcia. Estas fuentes nacen a la falda del monte llamado Cabeço de oro, por haver en el minas de oro, plata, hierro y muchas de açufre, de que procede el salir las aguas tan calientes y ser medicinales. Tiene assi mismo çarça parrilla en mucha quantidad, que yguala en sus efectos con la que se trae de Indias, como tambien en la causa, que lo son los mineros de oro y plata [...] participan della los terminos de Alicante, Busot y Relleu. (col.92) [Escolano,1611]

Continua parlant de dos pobles prop de Vilajoiosa, Relleu i Sella: Dexò naturaleza una graciosa calle de media legua de largo, a otra media de Relleu, entre dos sierras que se van alargando a compas, cosa de dos varas la una de la otra, pero tan enrriscadas y altas, que se pierden de vista sus cumbres. Por esta profunda y estrecha calle, que parece labrada a plomo y cordel corre un Riachuelo, y se crian infinitos venados, cabras monteses, y palomos silvestres, de que se forma un amenissimo parayso para el gusto humano. (col.97) [Escolano,1611]

Sobre el Penyal d'Ifac, a la Marina Alta: ...se levantan las altissimas peñas de Hifaques, que son un monte que casi le rodea el mar. [...] Sin duda es la mas larga y mas figura atalaya de toda la costa [...] La qual es tan fragosa y cerrada, que no se dexa hallar sino es trepando por unas sogas rezias, que a posta cuelgan desde la cima, y las dan las guardas de arriba a los que gustan [...] Y aunque es pequeña de cuerpo esta peña, es todo el año un Ramillete de flores y yervas medicinales, y produze cañas fistulas de color y tamaño del junco que en Valencia empuña el Amotazen en significacion de que es uno de los que tienen regimiento en ella. Lleva assi mesmo hinojo Marino, y yerva dorada, y en sus riscos se crian muchos y muy buenos halcones. [...] A sus dos lados se forman dos puertos mas que medianos, el uno al Poniente, que los nuestros llaman el puerto del Rincon, y el otro al Levante, llamado de Gallicant, en cuyo paraje hay una Almadrava de Atunes, y unas famosas Salinas. (col.106) [Escolano,1611]

I continua per la zona: A la vanda de Poniente, respecto de Calpe, viene un cabo o montaña, que llaman Toyx [Toix], a media legua de Hyfach, donde a la mesma lengua del agua labrò naturaleza una cueva, que por los muchos palomos silvestres que en ella se anidan, tiene nombre de los palomos, y no se puede entrar a ella sino es con barco. [...] En este cabo se cria hinojo marino como en el de Hifaques, y se hallan muchas cabras monteses, y toda caça salvagina.. (col.107) [Escolano,1611]

Parlant d'Oliva: El Rio del Molinel tuvo el nombre de una casa o molino, por donde passa poco antes de juntarse con el mar. Tambien le llaman del Calapatar, por unas sierras vezinas a la fuente de donde nace, a quien corrompidamente llama Abrahan Ortelio Calaspatas, por Calapatar; y dieronle este nombre los Moros por las muchas tortugas que por alli se crian, que en Aravigo se llaman Calapas, y en Castellano Galapagos, tomandolo de los Moros. En los contornos deste Rio y sus riberas se hazen grandes pantanos en forma de estanques y albuferas, y en el se crian muchos peces, señaladamente las estremadas liças, o savalos, que se llaman del Calapatar, estimadas por su grandor y sabor; y en los pantanos, muchas aves y puercos Monteses. (col.158) [Escolano,1611]

I prop d'Oliva, Orba i la Vall de Laguar: Orba y Alahuar son dos valles con dos castillos viejos, que confinan con terminos de Benidoleig y Denia. Alahuar tiene tres lugarejos, Campfiel, Alfeche y Benimaurel, con ciento y ochenta casas por todos. Es tierra de muchas fuentes de muy claras y limpias aguas, y rinde entre otros frutos, almendron, seda y azeyte en quantidad. (col.163) [Escolano,1611]

Parlant del riu Alcoi (ara riu Serpis), i continua amb la costa de Gandia: Baña el campo y murallas de la villa de Gandia un rio, que los Moros llamaron Blanco, y los Christianos Rio de Alcoy, por tener su nacimiento cerca de aquella villa, en las montañas. Al sabor de sus dulcisimas aguas entran del mar las estimadas Sabogas, que acorraladas entre çarzos de cañas atravessados por el Rio, se crian muy grandes y gruessas, y no tienen remedio de salir, si no es por manos de pescadores. [...] Çafor, que en Aravigo significa repasto, por estar la Conca no menos plantada de arboles fructiferos, cañas dulces, y todo genero de panes [cereal?], adaças [sorgo?] y panizos [panís?]; que son tantos, que poblada de aldeas y pueblos, que son tantos, que parecen un juego de trebejos armados sobre el tablero. [...] Donde agora vemos edificada a Gandia, ni los Romanos, ni los Moros la conocieron. En tiempo de los Moros, no huvo alli población entera y cerrada, como agora, sino que aquel sitio era todo eras, a donde los Moros poblados en las aldeas de la comarca trayan a trillar sus panes [cereal?] y adaças [sorgo?]; y al rededor dellas tenian sus Torres y casas de campo, para la bivienda de sus renteros, y recoger los granos. [...] Sospechado he alguna vez que quiça aquel sitio, con aquellas casas y torres en torno de las eras, donde tiene agora su asiento Gandia, devia llamarse en tiempo de los Moros Cannia, en razon de las muchas adaças; y que reduziendolo el Rey conquistador a forma de pueblo, no le quiso mudar el nombre, si bien pronunciando a lo Christiano, no dixo Cannia, sino Gandia. (col.171) [Escolano,1611]

Sobre Cullera: Sus mayores cosechas son: seda, azeyte, y arroz estremado. (col.221) [Escolano,1611]

Parla de l'Albufera de València: Entre los peces que allí se crian, hay una especie de anguillas, estimadas sobre todas por su sabor, llamadas Martinas, que en el cuerpo parecen murenas, y lampreas en el gusto y carecen de espinas. [...] De quando en quando, a trechos, se levantan dentro della, unas como islas de Cañaverales, o carrizales, que sirven de bosques y fortalezas para guarecerse las infinitas aves de quien hablaremos luego. [...] Es vedado de su Magestad, y de grande recreo, por la mucha caça de codornizes, francolines, y conejos. (col.246) [Escolano,1611]

Sobre Silla: Y pienso que es Cilla la que en escrituras de aquel tiempo hallamos en este parage con nombre de Centumcellas, que es dezir cien bodegas, o cien cilleros: porque en tiempo de Romanos se cogia mucho vino en su campo, como agora también. (col.248) [Escolano,1611]

I continua amb l'Albufera: Y porque ya es razon que tratemos de los infinitos animales terrestres, volatiles, y aquatiles, que estan encerrados, por merced de la liberal naturaleza, en esta arca de Noe de nuestra Albufera (demas de lo que ya queda declarado de la Deesa) digo que en las almarjales, y lagunazos de Sueca y sus contornos, se cria infinito ganado vacuno, y con el, la ave que en latin llamaron Crox, y nosotros Espulga Buey, por andar rebuelto con las vacadas con tanta familiaridad, que llega a sentarse en el lomo de los Toros, y picar en ellos. Es ave blanca y de largas piernas, y que no se aparta de la vezindad de las Lagunas, y lugares pantanosos. Mas se halla mucha caça de francolines, y javalis, y muchas nutrias (a quien en Valencia llamamos lludrias) animales quadrupedos, de pelo negro, y blando como pluma; tanto que por encarecimiento proverbial se dize vulgarmente en Valencia, "mas negro que Ludria". Estas Nutrias se entran nadando por la Albufera, en demanda de los pecezitos que se han enredado entre las Xarcias de los pescadores. Los francolines son semejantes en la pintura de las plumas y cuerpo, a las perdizes y mas estimados que ellas por ser mas raros; y assi los cuenta Plinio entre las aves exquisitas: "Hallanse en Francia, pueblos comarcanos a los Alpes, y en nuestra España". Y señala Plinio una particularidad bien extraña que realmente esta ave es vocal, como los Papagayos y Urracas, pero que en viendose presa enmudece: tanto siente la falta de la libertad. Otras aves biven en las Almarjales, y en las acequias de sus margenes, que por ser de comer, y muy semejantes a nuestras pollas quando son de dos meses, los llamamos del mismo nombre. Estas pollitas tienen el cuerpo negro, la cara blanca, la cabeça pequeña y carecen de cresta. Las que llamamos gallinitas ciegas (que se crian en la mesma laguna) apenas se differencian de las pollitas. Llamanlas ciegas, porque no suffren la luz del dia, y salen a buscar su pasto de noche, para darle ellas despues a los caçadores. Los authores traen doze especies de gallinas marinas, que casi todas se hallan en nuestra Albufera. Y señaladamente hazen menzión de una, llamada en latin Glotis, o Lingulica, porque va sacando una lengua muy larga.

Criase assi mismo todo genero de aves de altaneria, como son garças reales, garças blancas, garças pardiscas, y garçotas. La garça Real es blanca de pluma, mayor que todas las otras, y de mejor presencia. La que llaman blanca, es más graciosa y de mejor talle que la Real, y tiene el pico ancho y largo. La pardizca, tira de su color acenizienta; y cuenta della Aristoteles un secreto notable, que quando llega a cubrirla el macho, siente tanto dolor en el ayuntamiento, que grita y llora lagrimas de sangre por los ojos. La garçota es grande, y de gentil aspecto, con un erizo de plumas altas en la cabeça, a modo de Pavo Real. Nuestro docto y santo Poeta y Theologo el Maestro Baptista Agnesio, en los Escholios de su apologia, comuesta en verso Latino en defesnsa de las aves, pretende que la garça Real (por otro nombre Agron) es la que Aristoteles llamò en griego Pella, como a la blanca, Pel laminor; y en latin Ardea alba, o Albardeola. Las otras dize que se llaman Stellares, o garças ruvias, y por sobrenombre, Pigras en Latin; y en romance las perezosas: donde tuvo lugar la fabula del moço Lerdo, que se avia convertido en una dellas. Otros sienten que la garça Agron se llama en latin, Ardea; la blanca, Albardeola; la pardisca Pella, o Pulla, y Cinerea; y la garçota (a quien hazen lo mesmo que garça ruvia) Ardeastel laris. Lo cierto es, que generalmente la garça se llama en latin Ardea; y de allí le viene el nombre de Agron en Valencia. Suidas cree, que la ave tan repetida en la Sagrada Escritura con nombre de Herodio, es la Cigüeña, o otra muy parecida a ella, que segun el Padre Ribera, es la que los Españoles llamamos Garça. La Real se queda con el nombre de Ardea; y creo que es la que llama Aristoteles Stellaris, porque alcança su buelo a las estrellas. La blanca es la Ardea Alba, o Albardeola. La pardisca, Pulla, o Cinerea; y la Garçota, Ardea magna cristata.

Otras Garças tenemos en estas almarjales, que en Francia se llamaban Butores, y en latin Bostauri, o Herodii Asterii. Y creyera yo que son las que llaman nuestros caçadores Bitores, a no estar bien cierto, por relacion dellos, que el Bitor, que dizen, ni es Garça, ni especie de Aguila; sino otra ave lagunera, blanca, muy estofada de pluma, y del tamaño de un Gavilan blanco; aunque muy differente del en los pies y pico, y en que el Bitor da tan espantosos gritos de noche de quando en quando, que a los caminantes les pone grima; cosa bien agena del Gavilan. Quiça los Bitores son la especie de Halcones, que en Francia, segun otros refieren, los llaman del mismo nombre, y los Latinos (a lo que imagino) Buteones, segun Plinio; los Griegos Thiorcha, y los nuestros Açor, si cremos a Baptista Agnesio: si bien el mismo en los escholios de su Apologia dize, que los que nosotros llamamos Bitores del Albufera, son la especie de Aguila que Plinio llamó Perenopterus, y nosotros Avantol, o como hablan nuestras aldeanas, Milocha. Mas no se yo si a ninguna destas opiniones le viene al justo la descripcion que tenemos hecha del Bitor. Demas de las dichas aves que se mantienen y crian por estas almarjales, hay muchos Gansos, o Anseres, y Anades, que cubren el Sol, respeto de los muchos arrozales que por alli se siembran, cuyo fruto que es el arroz, es el pasto mas codiciado dellas.

Porque se verifique en todo el dicho, que "donde esta el cuerpo, alli acuden las aguilas", al rastro de las aves referidas en el capitulo precedente, vienen de Berberia y de la Proença, muchas de sus enemigas, que llamamos de altanería, y otras, que se anidan por aquellos riscos del monte de Cullera, como son aguilas, y mil otras suertes de aves de rapiña, que pienso no falta alguna de las deziseys especies de halcones que refiere Plinio; o siquiera de las diez de Aristoteles. De las de alto buelo, tenemos Sacres, que los latinos llaman Accipiter hierax, o sagrado. Neblis (porque suben a las nubes) Accipiter Nisus. Girifaltes, Accipiter Hierophalcus. [...] Alfaneques, o Borni Proençal, Accipiter levis, o Rubertarius. Esmerejon, Accipiter Acsalon, o como lo tiene Agnesio, halietus. Deste halcon Acsalon, cuenta Plinio, que se desparece en el invierno. Martinetes de plumas blancas, y Martinetes de negras, Halcedo muta; y finalmente ay otra especie de halcones, que se llaman bahalis.

El Gavilan (en latin accipiter terciolus) le tenemos en tres maneras en el Albufera: blanco, pardo y orro (que por parecer gran cosa a la vista, pero a la obra, todo pluma, y dos onças de carne) le llaman por vilipendio, Dos dineros. Todos estos tres linages de gavilanes son enemigos declarados de las anades, y biven de las presas que hazen en ellas. Y es cosa de sumo gusto ver la maña con que se defienden, porque en descubriendole las anades que anda dando puntas y bordos para despuntarse, se arremolinan todas en grandes y espesos rebaños; y bueltas patas arriba sobre el agua, le rebaten con los picos, y pateando rezio en el agua, le dan tan grande ruziada, que le ciegan; y assi por milagro las emprende juntas. Tambien se acogen a los cañaverales y carrizales, y a golpes de sus alas les haze saltar de alli; y si alguna se demanda, y anda derrotada de la compañia, esta paga al momento el pecado cometido contra la union, cayendo en las garras del gavilan.

La misma pelea con las que llamamos fojas (de quien trataremos luego) y como hazen un cuerpo y Republica con las anades tienen el mismo modo de defenderse. Lo propio le passa al Aguila pescadora con estas aves, y con otras laguneras a quien persigue, que espantadas de ver su sombra sobre el agua, quando anda dandoles caça caminan por debaxo de ella largos trechos, y van a salir a cabos bien remotos. Y es cosa de gran gusto ver con quanto ojo anda la Aguila, y el asalto que les da en sacando las cabeças. Son las Aguilas pescadoras las mas negras de pluma de todas las Aguilas, y de mas larga cola: y ay autor, referido por Plinio, que dixo que contra toda condición de aves tenian dientes y no lengua, de donde les venia ser mudas.

No me quiero detener en hablar de la picaça marina, que algunos quieren que se llame en latín Phenicapterus; ni de las gaviotas, a quien nosotros en Valenciano llamamos gavinas, y gavias los latinos; ni de las cuervas marinas, que segun Baptista Agnesio, son las gavias ciriereas de Aristoteles (laros por otro nombre) y del tamaño de un ganço, o gallina de las Indias, y de color negro, como de nutria; y buelan ratero a quatro palmos del agua, biviendo de rapiña de peces. Ni hablaremos de los Cisnes, de quien fabulosamente cuentan que mueren celebrando sus obsequias con dulcissima musica: Que ya deste engaño nos alumbró Plinio. A todas estas aves las passaremos entrerenglones, por proseguir la materia de la Aguila pescadora, por otro nombre, marina. Los Griegos la llaman Morphna, Theodoro Gaza, Nevia; Homero, Pacnus; y otros Clauca, y Panclus; Anataria, y Lacustris los Latinos; como lo escrive Plinio. Algunos han querido dezir que esta fuesse la Halietus de Aristoteles, enemiga declarada de la Cugujada, de cuya enemistad hizo una fabula Ovidio. Nuestro Agnesio pretende que el halieto es la especie Açor, que los Valencianos llaman Esmirla, y Esmerejon los Castellanos. Y es esto certissimo; porque el Aguila pescadora no haze guerra a las Cugujadas, lo que haze sin parar el Esmerejon; y es tanto lo que le temen, que ha acontecido a caçadores, ver venir una Cugujada acossada del Esmerejon a favorecerse dellos, y arrojarle un çapato al passo, y acogerse a el como a sagrado.

La Aguila pescadora trae bandos con las aves palustres y laguneras, mayormente con las Anades, que por esso la llamaron los latinos Anataria palustre; y si agarra alguna tortuga, es notable la astucia de que usa, para desentrañar la carne de entre las dos conchas; y es, que se remonta, y mirando algun canto grande, o peñasco, la dexa caer sobre el desde lo alto, y quebrantandose del golpe, la come a su plazer. Lo que le costò la vida al Poeta Esquilo, que para tal dia señalado havia de morir desastradamente, de no se que que le havia de dar en la cabeça, por quitarse de peligros, se salió de la Ciudad al desierto; y sentado en el campo sin sombrero, por el rezio calor que hazia, acerto a passar bolando una destas aguilas con una tortuga; y como fuesse calvo el Poeta, entendio la Aguila que era piedra, y dexando caer la tortuga le mató, sin haver bastado su diligencia, para huyr de su suerte.

Las muchas especies de Anades que se alvergan en la Albufera, y las que les tenemos nombres para differenciarlas, son las siguientes. Primeramente las que llamamos Negritos: estas son negras, con alguna variedad de plumas blancas en las alas. Las segundas, Cuellos verdes, por el cuello de aquel color; y aventajanse a todas las Anades en el cuerpo, y en ser de mejor gusto. La hembra tiene el cuerpo pardo, con una pluma verde, y buela siempre apareada con el macho, que anda tan zeloso della, que aunque vea venir para si el barco de los tiradores, si la hermbra no toma el buelo, se està quedo, por no desampararla, estimando mas su compañia, que la vida. La tercera especie de Anades, se llaman Bragadas, por tener todas las plumas de arriba negras, y el pecho con todo lo restante de abaxo blanco. La quarta Sibertes: estas tienen la cabeza colorada, y erizadas las plumas della. La quinta Morelles, a quien armò naturaleza de cuerpos tan azerados para resistirse de las escopetas, que si les da el tirador con la bala de medio abaxo, ni caen ni mueren, sino es que las acierte por el tercio de la cabeça. Piulones son Anades pardas, que de noche, y en las mañanas andan piando. Los Ascles participan de negro y pardo, y son algo mas pequeños que las Anades llamadas Cuellos verdes.

Otra especie nos queda, que aunque es la mas menuda de todas, iguala con los cuellos verdes en el gusto y sabor. Llamadas en Latin, Boscar, o Querquedula; en Italiano, Cercerelas; en Frances, Cercerelles; en Valenciano, Çarcetes; y en Castellano, Cercetas. Buelan siempre arremolinadas, y no falta quien diga, que la Cerceta sea el Porphyrion de los Griegos y Latinos. Pero baste para desengañarlos que el Porphyrion, segun Plinio, tiene la una pata entera para caminar. Pero las Cercetas tienen las dos de una hechura. Plinio cuenta las Cercetas entre las aves peregrinas para los Romanos, y dize que las trahian escogidas de las islas de Mallorca y Menorca. De una especie de Anades muy parecidas a estas Cercetas, aunque de menos cuerpo, haze mencion Aristoteles a quien llama Bosias, y los Latinos Bossas, y nuestros Valencianos, Boxetes. Tambien la haze de otra, por nombre Calidris en Griego, de la qual dize que es ave Lagunera, de varios colores sobre ceniziento, del tamaño de la bosia, o Boxete, con patas de Anade, y el pico ancho; que considerada bien su pintura, siente el mismo Agnesio, que vienen a ser las que nosotros llamamos Rosas. De donde quedara revencida la opinión de los que quieren que nuestras dulcissimas, y requebradas Calandrias, sean las Calidres de Aristoteles, pues las Calandrias son aves campesinas y no de laguna; y cantoras por naturaleza, qualidades que no competen a la Calasidris, ni a la Rosa. Otras Aves que tiran a Anades, de color pardisco, tienen por nombre en nuestra laguna Cabrillas, porque caminan por ella a saltos, çabulliendose, y sacando el cuerpo, y bolviendose a çabullir a poco trecho, y a vezes toman tan larga la carrera por debaxo el agua, que caminan sin sacar la cabeça media legua de un apreton.

Tras de las Anades sera fuerça hablar de las Fojas, que son sus amigas y compañeras de bivienda, en ser animales de tierra y agua, en andar juntas y a manadas, ya nadando, ya çabullendose debaxo el agua, y en ser assi las unas como las otras criadas para pasto del hombre. Es cosa de pasmo el derramar la vista por este espacioso estaño, y ver por todo el a trechos, cerrados esquadrones de innumerables Anades y Fojas, que marchando unos por aca, y por alla otros, parecen Tercios diferentes de soldados, y quando açorados de los tiradores, levantan el buelo, quitan la vista del Sol, pues no hay vandada que al ojo no passe de dos mil. Es cierto pronostico de lluvia, o mudança de tiempo, quando se estan sacudiendo las alas. Y aunque Plino nos enseña, que puso naturaleza en las lagunas ciertas aves (todas las quales se hallan en la nuestra) que con sus ademanes y graznidos sirven de reportorios de los tiempos, por observacion se faça, que los Cabuçones y Anades pronostican vientos, quando escarvan las plumas de las alas con los picos; y tempestad, quando dichos Cabuçones huyen del mar, o lagunas. Lo mismo annuncian las Garças quando se veen melancolicas sobre las arenas; y los Gansos y Fojas, siempre que por la mañana saludan el Sol con graznidos desordenados.

Y dexando de hablar de otros, por bolver a las Fojas, destas escriven Aristoteles, Plinio y S. Augustin sobre el Psalmo ciento y tres [...] En Latin se llaman Fulicae, o Fulices; en Italiano, Folica; en Frances, Foulca; y en Valenciano Fotja. Algunos las llaman gallinas marinas, assi por el talle, como por servirse dellas el vulgo menesteroso a falta de gallinas; y los Castellanos Galletes, por la crestezilla que tienen en la frente, aunque poco salida.

Esto quiso dezir Plinio quando tratando en aquel capitulo de las aves que tienen coronilla o cresta, dixo que a las Fojas havia dado tambien la naturaleza schirros, que es dezir un callo duro, o cresta. De a donde se sigue que los Plinios modernos que han salido agora emendados y corregidos, necessitan de nueva correccion, pues por schirros tienen cirros, que quiere dezir cerro, o guedeja de cabellos. Esta cresta no es de una mesma medida, ni color en las Fojas, porque los machos las tienen coloradas, a modo de cresta de gallo, y las hembras, blanca; y se estiman en mas las que la tienen mayor y mas crecida. Son su mantenimiento ordinario pezecitos, y rayzes de ciertas yervas, que se crian en el cieno de la laguna. Para cortarlas y sacarlas se çabullen a menudo, y vienen a dexar sobre el agua tanta broça de destas yervas cortadas, que como montañuelas las va arrojando el viento de aca para aculla, como haze de los arenales en el desierto de Libia. Son las Fojas algo menores de cuerpo que las Anades, de pata ancha como ellas, y de ancho pico, y la cresta les parte la frente, hasta rematarse en el. Andan de ordinario rateras sobre el agua de las lagunas, que son su natural elemento; y su boz es ronca, por lo qual las llamó Ciceron Fulices raucas. El color que tienen es fuliginoso, o color de hollin, entre pardisco y negro, de a donde dize el Sipontino, que tomaron el nombre de Fulicas, o Fojas. Tambien se hallan algunas todas blancas, pero son raras.

Las aves desta laguna mas vistosas, y de mas galla, son las que  llamamos Flamencos, de la palabra Griega Phalaris, o Phalarides, que es el nombre que les da Aristoteles. Son del tamaño de una Cigueña, el cuerpo blanco, las alas matizadas de blanco y colorado, y en su compostura participan de Anades y Cisnes; y dize Plinio, que son las de mas nombre y estima entre todas las aquatiles, en Seleucia, tierra de los Partos, y en el Asia menor, como tambien lo son en nuestra laguna. Emparejan con ellas los Gallos marinos, por tener gentil presencia, como los gallos caseros; cresta colorada, aunque pequeña, y cantar de noche en los cañaverales de la Albufera, donde crian y sacan sus pollitos. Es su color azul reluziente, o mezclado de azul y negro, con cierto resplandor que brilla a la vista, y los pies colorados. Buelan rateros, y son bonissimos de comer. Tomados bivos, se entretienen en nuestras casas fuera del agua, como se acuda con diligencia a darles mantenimiento. Otros les llaman Faysanes bordes, y gallos sylvestres, y en Latin Tetrao. Las aves desta laguna que llamamos Cabuçones, o Capuzones en lengua Valenciana (que es lo mismo que dezir çabullidores, por andarse acapuçand debaxo del agua en busca de los pecezitos) son en dos maneras, unos grandes, y otros pequeños. Los grandes son de comer, quanto desapazibles al gusto los pequeños, por cierta hedentina que echan de si mesmos. Assi los unos como los otros jamas caminan solos, sino en vandas amontonados; y son tan bulliciosos y traviessos, que sintiendo passar el barco, salen de improviso debaxo el agua, y le cercan a centenares, como que quieren saber que mundo corre, y al momento se çabullen; y van haziendo estas apariciones, en forma de cossarios que le dan caça. De aqui se entendera el engaño de Baptista Agnesio y de otros modernos, que toman nuestros Capuçones por los cuervos marinos, que realmente son especie de halcones blancos, bien que menores de cuerpo, los quales beven del agua salada. Y quando con la vejez se les enflaquece la vista, que es la sola red de su pesca, se abaten con furia los peñascos, pensando ser peces, y se estrellan y matan; y andan siempre tan hambrientos dellos, que para hazerles caer en los lazos o varas, les ponen tablas pintadas con pesces. Llamanse en Griego Cataractas, y en Latin Urinatrices, que es dezir aves busanas; y atraviesan las aguas, çabullidos distancia de dos tiros de escoeta de un aliento.

Casi todas las Aves arriba dichas, como son las Cigueñas, Cisnes, Gansos, Codornizes, Flamencos, Anades y Fojas son huespedes y aventureras en nuestra Albufera, y en sus contornos que son las Almarjales y la Deesa, y biven de prestado en ellos por cierta parte del año; y acabado el alquiler, se passan a morar otra parte del año a otras Provincias allende el mar. De las Cigueñas escrive Plinio, que nos visitan en el invierno, sin que nadie aya podido averiguar de donde parten ni a donde van a parar en su retorno. solo se sabe que quando quieren dexarnos, se juntan todas para un dia en cierto lugar y dan la buelta en esquadron cerrado, tan cautelosamente y tan a deshora de noche, que con ser cierto que se van y se vienen, no hay hombre que las haya visto tomar tierra ni partirse della. Los Cisnes y Gansos, si bien vienen de ultramar, y se buelven a su tiempo, se vee evidentemente el camino que hazen como el mismo Plinio nos da fe dello. Porque a vista de todo el mundo se passan de su tierra, trepando por el ayre, y en la forma que una fragata ligera hiende las aguas por proa, llevando por frente el espolon, ellos cortan el ayre con suma velocidad, rematandose por la parte de delante en una punta como de espolon, y ensanchandose poco a poco por las espaldas, con notable travazon y cadena entre si, pues los postreros apoyan sus cuellos en los primeros, y pueden por este medio llevar adelante su derrota, los que se van rindiendo del cansancio.

Las Codornizes, a quien los Valencianos llamamos Guatlas, como los Italianos, tambien andan en romería de unas tierras en otras, y quando hazen el viage por mar, y llegan a tierra, ponen en grande peligro los navios que estan sobre el ferro, porque haziendo alto aquel inmenso enxambre de parte de noche sobre las velas, son poderosos a hundirlos, pero la primicia dellas se come el halcon, agarrando de la primera que descubre, como por derecho de alcavala. Quando el viaje es por tierra, le hazen por sus jornadas contadas, llevando delante por guion a una que llaman en Latin Cicramus, y por otro nombre Ortygometra, que es su Rey, y un poco mayor que ellas; en razon de lo qual le dieron los Griegos el nombre, tomandole de ortis, que quiere dezir Codorniz, y metra, medida y reglas, como quien dize, la capitana y registradora de las Codornizes. A la buelta, se andan solicitando unas a otras con sus graznidos, y como si fueran mulas de retorno, se les llega para el passaje, la Glotis, que es la gallina marina de lengua larga; y la Otis, que es el mochuelo, o cornichuela, ave imitadora, y que haze ademanes de baylar. El Ortigonutra o caudillo dellas, aun por el campo, el tiempo que moran entre nosotros, las anda capitaneando de noche, quando huyen del caçador, y por las bozes que les da este Reyezuelo, se echa de ver su retirada.

Desde que comiençan a partir no descansa un punto el buen capitan, en todo el discurso de la jornada, porque denoche vela, y despierta todo aquel exercito, y toca a marchar a gritos. La gallina marina, que es de las mas presurosas al partir, es la primera que se cansa, y no teniendo aliento para passar adelante, ni gusto de bolver atras, se queda zorrera a la primera jornada. Pero hallase otra en aquel mismo pueblo, holgada y descansada desde el año pasado, y entrando en el lugar de la rezien cansada, se pone en camino con las demas, haziendo a este passo lo restante de la jornada; con quedar unas, y refrescar de otras, hasta que llegan a su antigua morada, como quien muda postas. La Otis, o Cornichola prosigue con ellas el camino, y porque temen de contrastar con los vientos rezios, y que no se les lleve, andan prevenidas de unas pedrezuelas agarradas entre las uñas, y de bastante arena engullida en los buches, que todo les sirve de lastre y contrapeso. Entre nosotros, son los codornizes de tan buen alimento, que las damos a los enfermos, bien al reves de los Romanos, que por mantenerse por alla de la simiente del veneno, y padecer solas ellas gota coral entre todos los animales, las tenian entredichas de sus comidas.

Las aves llamadas Flamencos, toman puerto en nuestra Albufera a postreros de Setiembre; y se despiden a entrada de primavera para yrse a hazer sus crias. Y es hermosa vista el verlos passar bolando, en forma de una herradura a dos vandas, con un guion en la vanguardia. Las anades y foxas vienen tambien los inviernos al ponerse las pleyades, como a estremo a la laguna; por la templança de la region, y al olor del pasto salado y palustre, y se van en el verano, tan a la sorda lo uno y lo otro, que ni se siente su partida ni su venida. algunas se quedan en los cañaverales o juncales, como por prenda y señal de la buelta de las otras, y allí ponen sus huevos, cuyos anadinos y foxuelas, apenas sacan las cabeças del cascaron, que como perdigoncitos se echan a correr y bolar tras de las madres, y al momento se çabullen con ellas en el agua. Rellenanse de arena los buches en vez de lastre, para passarse allende y acabando el camino la vomitan, como tambien lo refiere Plinio de las grullas.

Passan nuestra Albufera mil otras avezillas y paxaros extraordinarios, que como tales tienen tambien estraños los nombres entre nosotros, como son los que llamamos Fumadeles, Rasclones, Quadriñoles, Camilongas, Bequerudas, Tifortes, Tetoles, Picarotes, Terretites, Terretitones, Sirlotes, Culleretas o Cucharetas, Serranetes, Negrillas, Bometes, Capgros, Carregades, Orovales, Alcatroços, Pescadores, Boxos, Rosetas, Coa o Cola de junco, Martin del Rio, y otros muchos que yo ignoro. Los Fumadeles son llamados assi, por ser de color entre blanco y ahumado; su cuerpo es del tamaño de un vencejo, o poco mas; mantienense de pecezitos que pescan por la orilla de la Albufera, y si los tiradores matan alguno dellos, es cosa de pasmo lo que se amotinan y rebuelven todos, y en un monto nconfuso se arrojan sobre el compañero que cayo muerto, como a querer saber el daño que tiene, y socorrerle, y sirve su donoso socorro de darsele al caçador, para que mate muchos de un tiro, hallandolos amontonados. Los Rasclones, bonissimos de comer, son del cuerpo de un tordo, aunque de pico y piernas mas largas; matanse abriendo una carrera por medio del juncar, con un lazo de cerdas al cabo, y entrando los Rasclones por ella a ver aquella novedad, entran tan arrojados que caen en el enredo. Los Quadriñones son paxarillos blancos, que biven en los cañaverales. Las Camilongas se llaman assi, por ser de piernas largas, pero de gentil presencia y blancura, y no pierden de vista el mar, corriendo solo el lado de la Albufera, que le està vezino. A las Bequerudas, o Pico agudas, les dio el nombre el largo pico que tienen, que en Valenciano se llama bech. Tambien son largipiernas, la pluma parda, y crianse en la almarjal.

Los Tifortes, especie de Bequerudas, andan bolando alrededor de la Albufera, como si fueran guardas puestas por las Aves laguneras; pues tienen por oficio, dado por la naturaleza, en viendo venir algun hombre, alborotar y dar bozes como quien toca al arma, y avisa a las aves y paxaros que se recaten y miren por si. Y lo que mas es, que como señalandoles con el dedo en que parte se halla el enemigo, buelan sobre el hombre sin perderle de vista, dando todavia graznidos, que en su sonido parecen de aviso, porque al oydo vienen a sonar Tifort, en Valenciano, que es lo mismo que si dixessen a los paxaros en Castellano: tened fuerte, de donde se les puso a ellos el nombre. Los Tetoles son avezillas pequeñas, del talle de codornizes pero blancas, y que se anidan en los Carrizales. Las Terretitas emparejan en el cuerpo con Xirgueros. Tienenle blanco, y las alas pardiscas, y coge de ordinario el caçador una grande redada dellas, en numero de ciento y doscientas, por bolar arremolinadas. El nombre de los Sirlotes en Valenciano significa bausan [home de palla] y simple, por serlo ellos mucho, y andar por la orilla de la laguna gritando perpetuamente. Su pico es grande, y en la apariencia passan por gaviotas pardas, aventajandose a ellas en ser buenos de comer. Las Cucharetas y Negrillas son del tamaño de los Fumareles, y entre si se diferencian en que las Cucharetas tienen el color blanco y las Negrillas entre pardo y negro.

Bometes llamamos unos paxarillos blancos de los cañaverales de la laguna que carecen de cola. Capgros es lo mismo que cabeça grande, y diole el nombre su cabeça, que la tiene muy desproporcionada respecto del cuerpo, el qual es algo mayor que el de un tordo, y de color que tira a pardisco. De la propria tinta es el de las Carregadas, Cargadas, llamadas assí por la manera de canto que van formando (que parecen dezir aquello) y son del tamaño de los Fumareles. Los Alcatroços pescadores tienen su guarida entre dichos cañaverales, con alas blancas, el cuerpo entre blanco y tiznado, y el pico de Tifortes. Alli se alvergan también los Boxetes, paxarillos blancos; y las Rosetas, de color de rosa Alexandrina. Finalmente los Martinetes del Río son unas avezilas que incessablemente andan salticando por las orillas de la Albufera, y las llaman en latin Drapanis, o Riparia falcula.

Por todo lo referido se vee el ancho campo que el cielo ha pretendido dar al gusto del hombre en esta laguna, pues le ofrece en ella tanto aparejo para variedad de entretenimientos. El de entrar a matar las anades y foxas, es de Reyes; y que el solo puede dar fin y quito al desseo. Hay de ordinario infinitos barcos en el puerto de la Albufera, y sus dueños en ellos, que son tan grandes flecheros y punteros que con sus arcos bodoqueros, por remontada que buele el ave, le dan donde quieren, al buelo. Llegan de la ciudad y comarca quadrillas de amigos a holgarse con mucho aparato de comidas y mussicas; y fletando los barcos que les bastan, cantando y tañendo se van entrando la laguna adentro, y luego se descubren en diferentes sitios diferentes escuadrones de anades y foxas, que cubren el agua. Repartense los barcos en esquadras, y tomando la derrota los unos azia el un escuadron de aquellas aves y los otros azia el otro, les presentan la batalla.

[I després parla de tècniques de caça...] Tras desta graciosa escaramuça, se sigue dar descanso a los cuerpos con largas y costosas comidas; y tomando aliento, se salen a la Deesa a dar otra batalla a los Conejos y Francolines. El poderoso echa camino de las Almarjales a la caça Real de las Garças; y los amigos de monteria, a los javalis. [...] (columnes 249-268) [Escolano,1611]

Escolano, parlant de la costa de València: Tiene este Pueblo del Grao, un muelle o puente de madera de seyscientos passos de largo, para embarcar y desembarcar, que se conserva con mucho trabajo y gasto del comun, por comerse los palos y estacas en que apoya, un invisible gusanillo que llaman Broma; sin ser posible que se haga argamassado y de piedra [...] (col.270) [Escolano,1611]

Escolano fa contínues referències a la biodiversitat, com quan parla del riu Túria: Sus riberas desde que nace hasta que muere, se veen a dos vandas, coronadas de apazibles arboledas y florestas; y las realça en nuestro Reyno el esmalte de infinitas flores que las matizan, mayormente las violetas Boscanas, que son de las escogidas del mundo, assi por aromaticas y eficazes en la obra, como por la suavidad y fragancia de su olor. (pàg.276);  [...] Otro beneficio se faca del (por el qual no le està poco reconocida la ciudad de Valencia) que la sirve todos los años de Recuero perpetuo para la infinita madera de Pino que se corta en los Pinares de Moya, del Reyno de Castilla, para los menesteres de tan populosa Ciudad. Porque siendo imposible sacarla en carretas de aquellos bosques y tierras fragosas, o por lo menos, de inmensa costa, hasta ponerla en Valencia, mostro la necessidad a los hombres el atajo del Rio, con echar los maderos desde lo alto a la corriente del, y despues governandolos muchos peones, que andan sobre ellos con garfios y palos, como quien navega en barcos; y no dexandolos hasta dar vista a los muros mismos de la Ciudad, llevados de la corriente, es una de las apazibles vistas que ella tiene el dia que toma puerto la madera. Porque en la muchedumbre de la chusma, y de los Pinos cortados que entran, en numero de dos mil, y tres mil, se representa al bivo una flota de las Indias, que entra por Guadalquivir. (col.278) [Escolano,1611]

Escolano, parlant d'una ermita en Alaquàs: Después de Torrente, algo mas recostada hazia la Ciudad de Valencia, viene la villa de Alaquas, con doscientas casas de christianos viejos y nuevos, y un Monasterio de Frayles Minimos de mucha devocion por una sagrada Imagen de nuestra Señora, enterrada desde la perdida de España, que labrando en su olivar un buen hombre, la topò con el arado, antes de los años de mil trescintos, y le fue edificada alli mesmo una Iglesia, con nombre de nuestra Señora del Olivar. (col.286) [Escolano,1611]

Escolano, parlant de Burjassot: Burjasote, a una legua della (Valencia), està plantada sobre peñas llanas, y como en esto participa de monte, assi tiene las qualidades. de su primera fundacion no devio de ser mas que una Torre edifificada en algun bosquezillo, que ello insitnua el nombre Aravigo de Burjasot, compuesto de la palabra Borg, que quere dezir Torre, y Sot, que es lo mesmo que bosque, de donde ha quedado en Castilla el vocablo de Soto. Y no desdize el nombre de la verdad, porque hoy dia vemos una apazible bosque en este lugar, apegado al palacio del señor, que lo es el señor Don Iuan de Ribera Patriarcha de Antiochia, y Arçobispo de Valencia, cuya vista es una de las famosas de la ciudad. Porque de mas de los espesos y acopados olivos, pinos, carrascos y lentiscos, que de suyo lleva, la diligencia curiosa y grandeza deste Principe ha recogido dentro del las mas graciosas y medicinales especies de yervas, plantas y animales salvaginos, y repartido todo esto con sumo artificio, le haze parecer un jardin de todos los bosques, o un bosque de todos los jardines.

En medio del, como Rey de los demas, se empina un monstruoso carrasco, que por su vejez y extraordinaria corpulencia, y por su desmesurados ramos, es uno de los milagros de naturaleza. No se tiene noticia de otro tan dilatado como este. Porque si bien en Villahermosa, villa del Reyno de Valencia, se levanta un pino, que llaman el Cacho, de tan crecida copa, y ramos tan sobresalientse, que les han echado pilares de ladrillo para que se apoye en ellos, lo del carrasco de Burjasote sobrepuja la fe humana, pues tomada la medida de sus ramos de punta a punta en cruz, ocupan tres hanegadas de tierra, de diametro, o travesia, quarenta y ocho passos; y de ambito (dandole una buelta alrededor por sus extremidades) ciento quarenta y quatro. La sombra que abaxo haze su copa es tan grande, que parece una espaciosa plaça, y capaz de qualquier fiesta. Los ramos Magistrales son catorze, y todos tan rezios y encaramados, que puede passar cada uno por una enzina. A estos los reciben catorze pilares muy grandes, que sustentan su peso, porque no desgajen, y hazen tan hermosa correspondencia con ellos, que representan un claustro adornado de columnas, y con ser la copa tan disforme, el tronco no tiene de cuerpo mas que tres braçadas de hombre. Al olor de la fertilidad de la tierra, amenidad del sitio, y salud del suelo y cielo, se han ydo acariciando moradores en Burjasote, y multiplicado casas, hasta el numero que hoy tiene, que son pocas menos de ciento, y sirven de hospital de convalecientes a los Ciudadanos de Valencia, que salidos de enfermedad, se acogen a mejorar de ayres en este pueblo. No le hacen menos illusttre los profundos silos que en su termino conserva la ciudad por incorruptibles graneros de sus trigos, pero dexaremos de tratar dellos, por haverlo hecho en otro lugar. (col.326) [Escolano,1611]

Parlant de Sagunt: El ser su terreno un poco salado en algunos partidos, causa que abunde de dulcissimas yervas para ganados, de mucho vino, y de azeyte muy delicado. El vino trasportado a tierras frias, o embarcado, se adelgaza de suerte que viene a ser de los estimados del mundo, y como tal lo celebra el docto Loys Vivas en sus Colloquios. Demas del vino ordinario produzia en tiempos passados Malvasias, y en el nuestro se coge el que llamamos Forcallada, que tiene naturalmente el color y sabor de los vinos artificiales, como son el hipocras y clarea.

De las Higueras invernescas de Sagunto haze mencion Plinio por cosa singular. Y con razon, porque parece milagro verlas en el dessabrigo del invierno, desarropadas de todas hojas, y cargadas de innumerables higos, que alcançan de gusto a la miel. Caton dio traças a los labradores de Roma, como traspuestas de Sagunto, darian fruto, y fue una entre otras, que las plantassen en campos muy estercolados. Pero en Murviedro son tan naturales, que se nacen y crian sin ayuda de labrador, y no sabemos que las lleve otra tierra. no son menos celebradas en nuestros tiempos las Peras que llamamos de Murviedro. Estas tienen un sabor agrio entre picante y fuerte, y tan estremado, que les dan todos muy aventajado lugar entre las frutas de estima. Cogense con tante prodigalidad de la naturaleza por el mes e Julio, y duran alguna vez hasta Deziembre. La misma felicidad se experimenta en los Cerezos, que por Enero aciertan a estar con ramos espesos de ciruelas, con el color y sabor que pueden en Mayo. Tambien se crian en el campo de Murviedro las estimadas arbejas, o bisaltos (que en Valencia llamamos Pesoles, por un pezonzillo que tienen al un cabo) y lo que mas es, en rigor del invierno, propiedad de solo aquel campo, y que no la tiene ninguno de los comarcanos, tan limitadamente como esto concedio el cielo la gracia a solo Murviedro.

En el año mil quinientos noventa y seys, cerca de Canet, pueblo de su jurisdiccion, a distancia de media legua, se criò un melon tan disforme, que peso treynta y tres libras, de a doze onças. Tiene assi mesmo Murviedro muy buena cosecha de arroz, y la tenia años atras de açucar. Las tierras anegadizas y lagunosas, que nosotros llamamos Marjales, en tiempo de Romanos se sembravan y cultivavan, segun lo manifiesta una ancha acequia, que los atraviessa hasta el mar, hecha a cuenta de que ella recibiese el agua superabundante, que se escurria de los almarjales, por medio de diferentes sangraderos y desaguaderos... (col.395) [Escolano,1611]

Sobre la troballa d'una moneda, en Sagunt: En el campo de Murviedro [...] La S. de la segunda (moneda), que es como un dinero de los nuestros, es cifra del nombre de Sagunto, y la venera (que nosotros llamamos pechina) que tiene en el reverso, lo es de la mucha mano que los Saguntinos tenian en el mar. (col.397) [Escolano,1611]

Seguint amb la història de Sagunt, Escolano fa un acudit poc afortunat: Con la entrada de estos Barbaros se vieron descerrojados los candados de los montes Pyrineos [...] y assi se enhilaron tras dellos (Vandalos) los Halanos, Suevos, y Godos. [...] y así reparada por los Godos (que fueron los que de todas aquellas naciones peregrinas se quedaron con el señorio de España) la gozaron hasta la venida de los Moros, queriendo nuestros pecados que saliessemos de Alanos y diessemos en Perros. (col.522) [Escolano,1611]

A la costa de Sagunt, ja tocant a Castelló està la torre de l'Almardà. I prop, la marjal d'Almenara: A vista desta Torre (Torre del Mardan) se estiende una almarjal con un estanque, que por esso le llaman unos la Albufera del Mardan, y otros de Almenara, por estar en su distrito. Formase de unas fuentes y ojos manantiales, que mana perpetuamente en ella, y de las acequias que desembocan por alli, juntamente con las entradas del agua del mar; y aunque no es de mucho circuyto (pues no passa de una milla de largo, y media de ancho) cria muy sabroso pescado, que le entra del mar, y la moran muchas aves lagunosas. (col.550) [Escolano,1611]

Sobre Vila-real diu: Villa real [...] por su ínsita fertilidad, ayudada de la acequia que le toman al Rio de Mijares, va siempre en augmento de moradores. Entre todos sus frutos, tienen nombre el vino y azeyte, y hay partido que le cria tan delicado, que le passan por balsamo. (col.584) [Escolano,1611]

Parlant del riu Millars: No es el Río de los mayores de nuestro Reyno, pero en sus calidades se adelanta a los grandes, según que sus aguas son estremadas, y se parecen en la fineza del lino que producen, y en la salud que universalmente causan en quien las bebe. Por experiencia se sabe que cuando por el mes de Agosto carga el ganado vacuno de garrapatas y otras comezones, con abrevarle en este Río dos o tres veces, se limpia al momento, y queda sano. (col.587) [Escolano,1611]

I sobre Onda: Su campaña lleva naturalmente azebuches, algarrovos y ciruelos de admirable gusto. (col.588) [Escolano,1611]

I sobre Castelló: A poca distancia de Almançora, viene la rica y populosa villa de Castellón, con su castillo; que vulgarmente se llama de la Plana, por estar dentro del llano de Burriana. Sus cosechas son grandes, de pan, granos, frutos, hortalizas, algarrovas, cañamo, lino, seda, vino y cañas dulces, como lo publican los trapiches y molinos que aún permanecen, y por haberse pasado todo el trato del azucar a Gandía y Oliva, se le dió de mano en Castellón. En su campo nacen de suyo algarrovos, pinos, donzeles [piñoneros?] y albares, y muchos azebuches. (col.594) [Escolano,1611]

I continua dient: Bajando de Castellón al mar, se topa con unas largas almarjales o pantanos, y una laguna de agua, que se recoge en aquel seno de las fuentes que brotan en él, y de las avenidas del mar. Por los carrizales de ellas se crían y anidan bandas de Puercos javalis, y Francolines, y otras caças de gusto. (col.596) [Escolano,1611]

I en Benicàssim: Péscanse en este paraje muchos y muy buenos atunes, y había Almadrabas, mas las de Denia se han bebido las demás del Reyno. (col.597) [Escolano,1611]

Quan parla de la lluita de Romans i Cartaginesos, fa diverses comparatives amb animals: ...que (el ejército Carthaginés) venia a buscarlos con palos en las manos, como liebres en madrigueras. (col.615); ...y sin contradicción de escoltas ni centinelas (que no las había), se metieron por ellos como Pedro por su casa. A la entrada, començaron a tañerse reziamente las trompetas de los Romanos, y a resonar por las bocas de todos los soldados grandes alaridos y bozes, con que se dio principio a la degüella de los medio dormidos lobos, y a echarles las bombas de fuego sobre sus tiendas. (col.620); ...se apresuraron los victoriosos Romanos en caminar a destruyr el segundo (exercito), roto el primero; que ningun mensagero, aunque fuera una aguila, les ganara en bolart. (col.615)  [Escolano,1611]

1662 Blasco de Lanuza descriu Sallent de Gállego ("el lugar de Sallent") El nombre de Sallent se tomò del verbo latino, 'Salio falis' [o diu 'salis'?], por el notable salto, que dá el rio Gualempeda [ara río Aguaslimpias], precipitandose por vnos grandes peñascos muy cerca del lugar. Es mayor este rio que Galligo, pero ajuntandose con el a la entrada del lugar pierde el nombre. Llamaronle los antiguos por palabras latinas 'Aqua limpida', y ahora corrompiendo el vocablo, le llaman 'Agua lempeda', y dieronle esse nombre, porque siempre va limpia, transparente, y clara: es agua saludable, y cria muchas, y muy buenas truchas y mejores que las de Galligo. [...] Tienen estas montañas mas de duzientas hermosas, y claras fuentes, y ay parte donde estan nueue juntas, es tierra apacible en el Verano, llena de verduras, y prados, que sustenta mas de 30000. cabeças de ganado, y puede sustentar mas de 50000. menudo, sin que de gruesso ay grande abundancia. La mayor, y mas abundante caza desta tierra es la de Sarrios, y ay tambien de cabras montesas, liebres, perdizes, palomas, anades, y otras. Es tierra de poco trigo, y da gran cosecha de centeno, y ordio; abundantissima de feno, que muy gran parte de aquellos montes sube dos, y tres palmos en alto; teniendola bien guardada hasta el fin de Iunio, que es quando la siegan, sacan, y recogen para el sustento de los ganados gruesos, en el Inuierno, y para el menudo que alli queda para el mantenimiento de la gente. Ay en estos montes muy saludables yerbas, que de muchas partes de Francia, y España vienen a buscar los Herbolarios. Ay tambien en las cumbres algunas llanuras, y en ellas, y en los valles estanques, y lagunas de agua muy grandes (que llaman Ibones) en donde se crian las truchas, y descienden dellas a los rios, y prouehen con harta abundancia los pueblos. (pàg.247) [Blasco,1622

En el mateix llibre parla de la Comunidad de Teruel però és més genèric i, pel que sembla, es centra en la capital: Tiene Teruel muy buena Vega, y monte, y es abundante de mantenimientos, pan, vino, carnes, caças, frutas, y riegan sus Vegas Turia, que los Moros llamaron Guadalauiar, y Alfambra bien quatro leguas. Es tierra de mucho ganado menudo, y gruesso, que alli se cria, y en los montes della mucha madera, que se lleua a Valencia por el Rio Turia. (pàg.280) [Blasco,1622]

1685 En unes Ordenacions de la Comunidad de Teruel y villa de Mosqueruela trobem alguns reglaments, entre d'altres, sobre llops:

ORDINACIÓN CLXV. "De los derechos de los que matarán lobos". Item, estatuimos, y ordenamos, que de aquí adelante los que mataren lobos, con relación de los Iurados de los Lugares donde los matarán, ayan de acudir al Procurador General de dicha Comunidad, o su Lugarteniente en su caso, llevando consigo los lobos que avrà muerto, y dicho Procurador Gerneral, o su Lugarteniente en su caso, visto ser fusto, les ayan de dar, y den librança sobre el Receptor de la Comunidad, para que a los tales loberos se les pague por cada un lobo grande cinquenta sueldos, y por cada un lobo pequeño veinte y cinco sueldos, aunque sea lechigada. Y que dichos loberos, ni otras personas algunas, no puedan hazer llega [sic] por los Lugares, por razón del lance de dichos lobos; y que constando, que la han hecho, pierdan los derechos por dicha Ordinación señalados; y si los huvieren cobrado, los ayan, y devan restituir. Y que los Iurados que haràn las relaciones de aver sido cogidos los lobos en sus términos, antes de dar dichas relaciones, ayan de matar dichos lobos que les pidieren hazer tales relaciones, y cortarles la oreja, para que por unos mismos lobos no cobren diversos derechos, so pena a dichos Iurados, si no lo hizieren assí, de doscientos sueldos, aplicaderos, a la tercera parte al acusador, y las demás a la Comunidad, y el Receptor cobre en cada un año de los Lugares de dicha Comunidad, por razón del premio que se da por la matana de dichos lobos, treinta y tres sueldos; esto es de cada un Lugar respectivamente; y que los dichos lobers no pueden pretender otros drechos más de los dichos. (pàg.123)  [Funes,1684] hi ha reglaments també de caça menor i de vegetació

1688 Un llibret per combatir les plagues de llagosta: Remeys per la matansa de la plaga de la llagosta. Extrets de diferents papers, vinguts á noticia del molt Illustre Consistori de Deputats del General de Catalunya, trets á llum per lo consuelo dels Pobles del present Principat á instancia del molt Illustres Senyors Deputats, y Oydors de Comptes del General de Catalunya, perque cada Poble elegesca de aquells los que li apareixerá mes convenient segons lo terreno. Se exorta a totom que no dexen de fer totes quantes decisions pugan perquè Deu Nostre Senyor nos mire ab ulls de sa infinita misericordia. Any 1688. En Barcelona. Estampats per manament de dit molt illustre Consistori, en casa de Rafel Figuetó. (14 pàgines) [Figueto,1688]
1715 Una web de la genealogia dels Armelles dóna moltes dades dels arxius d'Ares del s.XVIII i, parlant del Mas de Llorenç (Mas de les Moles) diu per on llinda: [...] linderos que tiene que son, de una parte con la Rambla Carbonera, y de las otras, a la Riba Roja, con tierras de la Masada de Pedro Sales, con el Morral del Buytre, con tierras de la Masía nombrada dels Orts, comun en medio, con otro comun de la villa nombado la Moleta den Segarra, con tierras de la Masía de Thomas Sales, y con tierras de la Montalvana mas baxa, que es de Luis Beltran... [Armelles] aquesta web revisa els masos d'Ares en docs antics
1739 Una curiosa creència: N.ª S.ª DEL AGUA, EN LA ANTIGUA VILLA DE CASTELLOTE. [...] Entre los innumerables Milagros que aclaman a esta S. Imagen Taumaturga y Milagrera Divina, se cree el primero, no averse assentado jamás moscas en los Rostros y manos de N. Sa. y de el Niño Jesús, siendo assí, como se vee, que el Retablo es mucha la immundicia de aquellas impertinentes avecillas [sic], que tanto nos suelen molestar; assí lo cree la piedad y lo acredita la experiencia; se ha reparado por sugeto sagaz, que acerándose un moscardón al rostro de N. Sa. como dandola gyros, se vió, antes de tocar el rostro, caer muerto sobre la Ara; si a la Mesa de N. P. S. Eliseo atribuyeron essa Maravilla los Hebreos y, aún dizen, que por esso fue venerado por tan Santo, por Sunamitis, qué mucho, que esa Sunamitis de Castellote (pues cautiva todos los corazones) aparte de sí a las immundas moscas; y symbolizando éstas, en opinión de algunos a Beelzebub príncipe de los demonios, aquí haze María SS. ostensión de su poder, auyentando a todo immundo espíritu que puede mancharnos. (pàg.541 de la 2ª part)

N. S. DE LA CARRASCA, EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA VILLA DE BORDÓN. (pàg.542-544 de la 2ª part)

N. S.ª DE LA ARAÑA, EN LA MISMA PARROQUIAL DE BORDÓN. (pàg.545-546 de la 2ª part)
[Faci,1739)

1750 Una curiòs cas: NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, EN EL LUGAR DE LUCO, EN LA BAYLÍA DE LA VILLA DE CASTELLOTE. [...] En el año de 1746, Rosalía Llopis, hija de el mismo devoto, aviendo arrojado por la boca veinte y seis lombrices muy crecidas, estuvo para espirar, pero luego que su Padre ofreció a N. Señora del Pilar de Luco pesarla con trigo y ofrecerlo a esta Señora Celestial, se halló sana de repente. (part 3, pàg.65) [Faci,1750]
1868 L'historiador morellà, Segura Barreda ens diu:

ZOOLOGÍA. Difícil nos fuera, sino imposible, formar un simple catálogo de los animales que se propagan en nuestro país. En los bosques y pinares se ocultan tantas especies, desde el reptil hasta el buitre, que la zoología hallára un vasto campo para hacer sus estudios. En vano nos empeñaríamos en recordar sus nombres solamente, porque ni esto podríamos hacer con la historia natural en la mano. Los pastores les han dado a su arbitrio un nombre, cuya correspondencia no sabemos, y nos espondríamos a equivocarnos a cada paso, formando errados juicios. Daremos sin embargo una idea, primero de los animales domésticos que constituyen la riqueza de nuestros colonos, y después recordaremos los días de nuestra juventud, cuando una multitud de aves y alimañas, que anidan y trepan en nuestros bosques, embargaban nuestros ratos de solaz, sirviéndonos de entretenimiento y diversión. 

Animales domésticos. Con muy raras excepciones, se crían en este país todos los animales que son comunes a las demás provincias de España: no miramos oportuno el consignar sus nombres. Pero hay algunos que merecen llamar nuestra atención, porque ellos son los que constituyen una mitad de la riqueza pública, y sirven de sostén a trescientas familias dispersas en sus casas de campo. El ganado vacuno, el caballar, los cerdos, y el lanar y cabrío, son de mucha consideración, y el cuidado de las colmenas deja a nuestros ‘masoveros’ un interés no despreciable, por la buena calidad de la miel y la cera.

El ganado vacuno es el que menos interesa a los labradores del país. La hierba que se cría en nuestros prados la necesitan para el invierno a las bestias, y por esto cercan una pequeñas dehesas, que conservan, segándola a su tiempo, y después de seca la depositan en almacenes. El terreno montuoso y quebrado se labra mejor con pares de mulas que con bueyes; y si se necesita algún par, prefieren comprar becerros y recriarlos en sus masías. El ganado caballar es de más consideración, por las buenas cualidades de los que se crían habituados a la aspereza del terreno. Del asnal apenas se procura, sino uno o dos en cada masía. Podremos considerar la riqueza en las clases restantes que hemos mencionado.

Los cerdos dejan un interés considerable; pero ésta ganancia es eventual, porque no siempre la bellota puede conservarse hasta el estado de madurez. La sequía en el verano, la oruga, los vientos, y un frío que se anticipa, cortan las esperanzas de los ganaderos y pierden todo el trabajo de un año en sostener siquiera, a sus animales. Pero si favorecen los tiempos, los bosques de Morella pudieran cebar algunos millares de cerdos. Apenas hay casa de campo o de la población que viva con algún desahogo, que no mate su cerdo para el consumo; y, a pesar de esto, se hace una extracción considerable para Cataluña.

El ganado lanar y cabrío es el que reporta mayor interés, por las carnes, la lana y el queso, que es de los más excelentes de España. La lana merina es de la mejor calidad. Daremos ahora un estado del número de cabezas que en 24 de Septiembre de 1865 se manifestaron. Para esto renunciaremos nuestros cálculos y nos sujetaremos a los documentos que obran en el archivo municipal.

Caballar  140

Mular  1.779

Asnal  521

Vacuno  94

Lanar  17.957

Cabrío  5.740

De Cerda  5.740

Colmenas  1.114 

Es fácil comprender que este número no será exagerado. El producto de los pavos, pollos, gallinas y huevos, por lo regular, es de la administración de las mujeres y sirve para aumentar su peculio.

Animales de las selvas. Entre éstos, debe ocupar el lugar primero el Lobo, por ser el más dañino y el terrible enemigo de ganaderos y pastores. En los tiempos en que los pinares tocaban a los pueblos, era muy común el cebarse los lobos en la carne de los niños, que un momento de descuido les proporcionaba. Sabemos que en algunos de nuestros pueblos se imploró, ha más de cinco siglos, la protección del cielo para verse libres de las repetidas desgracias y que votaron una romería, si Dios oía sus ruegos: tal es Castellfort que, hasta hoy, cumple religiosamente la promesa. Pero, a medida que el terreno se ha roturado y los pinares y bosques, en donde los lobos tienen sus madrigueras, disminuyen, desaparecen también las manadas de estos fieros animales. Sin embargo, no son raros los casos en que, con audacia, se presentan los lobos ante las puertas de las casas de campo, y entran en los corrales, mientras el mastín descansa en la cocina, o se cobra el salario de aquel día. Pero cuando los amos se aperciben tomar las armas o los instrumentos de la labranza y en el corral mismo comienza la lucha a brazo partido, la ferocidad del lobo cede a la industria y la maña del hombre. Cuando algunos lobos entran en el terreno se pasa aviso a los masoveros de aquella y miran todos como un deber tomar las armas para acabar con el enemigo común. El somatén, o ‘barracuda’, es una de las diversiones más útiles y que convidan a un joven a participar de la alegría y alborozo. Nosotros, que en nuestros primeros años vimos estos animados somatenes, daremos una idea, ya que hemos prometido reseñar las costumbres del país.

Reunidos en el punto convenido hasta sesenta o setenta hombres, los más prácticos y autorizados dan las órdenes. Los mejores tiradores se colocan en las gargantas y desfiladeros, por donde precisamente los lobos han de buscar la salida, y formando los demás dos alas van estrechando su círculo atravesando por las malezas, y con cuernos, hélices marinos, tiros y gritería, espantan al lobo, que sale de sus madrigueras y por sendas corre sin pensarlo al lugar del acecho. Cuando llega, comienza el fuego graneado de los tiradores. Si, por desgracia, se escapa, comienzan las recriminaciones y excusas. Pero si el lobo cae herido o muerto, un grito resuena por la soledad y, a poco rato, los barreadores vienen a agruparse alrededor de la víctima. Levantan como sobre el pavés al tirador afortunado y, sacando de sus fajas un cacho de pan, corre la bota de mano en mano, entre la algazara y bromas festivas de aquellos guerreros triunfantes. El cuerpo palpitante del lobo es conducido al punto de salida y, allí, se despiden, concluyendo la jornada dando un viva al ‘tío N’.

La Zorra es otro de los animales que infestan nuestro país, y causan un daño considerable a los masoveros, porque se ceban en corderos y otros animales domésticos. Para la zorra, basta el mastín, o el cepo; bien que el astuto animal sabe burlar la fidelidad del perro y los ardides de su amo.

Las garduñas (‘fechinas’) las ginetas y los gatos de las selvas, abundan también en nuestros bosques y pinares. Sus pieles son buscadas y han llegado a ser parte del comercio, y esto estimula a nuestros pastores a buscar medios para cazar tan dañinos animales.

La Ardilla (‘farda’), la Comadreja (‘mustela’), el Tejón (‘teyxó’ o ‘meló’), el erizo y otros cuadrúpedos, se crían también en nuestros bosques.

En otros tiempos era común la caza de jabalíes y corzos; ahora apenas se encuentran, y estos son venidos de los puertos de Tortosa.

Aves. Entre las rapaces, hállase el buitre, el águila, el milano, el gavilán, el halcón, el columbario o moxeta. Entre los nocturnos, el buho, el gran duque, el buho-caro, la lechuza, el mochuelo. Entre los omnívoros, el cuervo, el gacho, la garza, el papafigo, el picot, el piñarot. Entre los pájaros de paso o emigrados, la paloma torcaz, la avuvilla [sic], el cuclillo, la codorniz, la golondrina, el vencejo y, cuando amenazan días tempestuosos, los de nuestros mares y ribereños. En los bosques se ve una multitud imposible de reducir a un catálogo, como el jilguero (‘cadernera’), el pardillo (‘gafarró’), verdecillo, cola vermeja. En los prados, la cogujada, la lavandera y cien y cien más. Pero los animales que llaman la atención de propios y extraños, aficionados a la caza, son la perdiz, la liebre y el conejo, porque no sólo se surten con abundancia los de la población, sino que se extraen a otras provincias, ya que la más fácil comunicación puede proporcionar fresca la caza.

Reptiles. Entre los reptiles se hallan culebras de gran proporción, dragones, lagartos y, sobre todo, el venenoso escorpión y la víbora. Hasta principios de nuestro siglo, se hacía un gran comercio de las víboras de Villafranca y Castellfort que, encerradas en cajones, se llevaban a las ciudades para extraer la parte venenosa para la ‘triaca magna’: hoy ya no son buscadas porque su virtud se suple con otras drogas de precio menos subido.

Animales de los ríos. Son pocos los que se crían en nuestros ríos porque no es tampoco el caudal de sus aguas para sustentarlos. La anguila, el barbo, la madrilla, se encuentran en el Bergantes y el de les Còrses, y el cangrejo que, de algunos años a esta parte, se ha multiplicado prodigiosamente. También se encuentran en algunas aguas estancadas, la rana y la salamandra, animales anfibios.

Sólo hemos hecho una ligera reseña zoológica, tal como nos ha ocurrido. Pero la historia natural hallaría en los bosques de Morella un campo dilatado para hacer sus estudios, por la multitud de animales, que pasan desapercibidos y cuya clasificación no nos pertenece.

BOTÁNICA. No es nuestro país un bello jardín que nos deleite la vista y nos convide con sus frutos diferentes, lo hemos insinuado ya al tirar las primeras lineas en la presente sección; pero tampoco es la Siberia española, como se atreven a compararla los pasajeros, que ni tiempo tienen para juzgar, cuando atraviesan sus montes en un día del invierno crudo. No se ve el naranjo, el limonero ni otros árboles frutales que embellecen la costa de nuestros mares en la fría estación, cuando los demás se desnudan de las hojas; pero el terreno produce los artículos de primera necesidad con abundancia, y puede el labrador, por escasa que sea su fortuna, sustentarse con su familia, con alimentos más nutritivos: en esto somos sucesores de aquellos agrestes Beribraces que, como dijo Aviceno, “Hi lacte semet, atque pingue casco”.

La primera producción es el trigo, del que después del consumo que hay en el país, se hace grande extracción para los pueblos del Maestrazgo y planas de Castellón y Tortosa. No nos atrevemos a formar un cálculo de los cahices que se recogen en un año de mediana cosecha porque erraríamos en nuestros juicios. La cebada, avena, maíz y otros granos son de consideración; y las aluvias [sic] si no bastan para el consumo, suplen por el garbanzo, siquera a las familias menesterosas. La patata es la segunda cosecha. Este provechoso tubérculo, que apenas cuenta medio siglo en nuestro país sirve de sostén, no sólo a las familias pobres, sino que se ha hecho un alimento común para las personas de toda clase y para los animales. Se gasta con abundancia para los pares de labranza, para ganados en tiempo de nieve, y para cebar los cerdos en un año de poca bellota. La sobrante, se envía a la plana del Maestrazgo en cambio de vino, de higos y otros frutos. En un año de patatas no se conoce el hambre; sin patatas, una media cosecha de trigo no basta.

Son pocos los árboles frutales en Morella, pero se halla el nogal, el cerezo, el almendro, y otros que pueden resistir el frío. Pero a pocas horas, crecen y dan un fruto de sabor exquisito, todos los que vegetan en el reino, fuera del naranjo y el algarrobo. A dos leguas se halla la ribera del Forcall, Ortells y Zorita, cuyas peras, manzanas, nísperos, albaricoques y prunas son estimados, no sólo en el reino sino en las provincias más distantes de nuestra España. La morera proporciona una mediana cosecha de seda, y el olivo comienza a dar fruto en Palanques, al O., y en Chert, a E.

Las hortalizas, si bien algo tardías, son de excelente calidad. La lechuga, escarola, pepino, calabaza, col, guisantes y aluvias tiernas son de un gusto particular y se prefieren a las de Aragón y del Maestrazgo. Apenas hay una plaza más provista de frutas, legumbres y hortalizas que las de Morella. Peñíscola y Benicarló, y los pueblos del bajo Aragón, presentan en nuestro mercado las mejores producciones de sus huertas y viñedos, y las riberas del Bergantes no tendrían una mitad de su valor si sus excelentes frutos y legumbres no se compraran en nuestra plaza. Hemos apuntado las principales producciones agrícolas, y vamos ahora a dar una suscinta noticia de los árboles y plantas que crecen en nuestro país sin el auxilio del hombre.

Árboles silvestres. Las montañas de Morella eran en algún tiempo una aglomeración de pinos, carrascas y robles, según vemos en algunas escrituras antiguas, en que consta que cada masía apenas tenía una décima parte de tierra de pan, es decir culturada. Sin embargo, de haberse destruído bosques y pinares, quedan algunos que ocupan una legua cuadrada, como el de ‘les Pereroles’, ‘Serraplana’, y otros; y los bosques de Vallivana, Carrascal y algunos de particulares. Los mejores pinares se hallan al N.E.en la partida de Herbeset, los bosques de encinas en la partida de Moysacre y Salvasoria. Hay masías que después de cortar dos o tres mil carrascas del bosque para carbón, les quedan muchos miles para cebar con la bellota los cerdos.

Hay diferentes arbustos que crecen en nuestros bosques y se reproducen desde los primeros tiempos, enredando sus ramas y confundiéndose unas con otras. Entre éstos, los más comunes son, la aladierna (‘aladern’), el espino, el enebro, la sabina, el almez,el boj, el agracejo, la carqueria (‘chinesta’), el durillo, el cerezo aliso, el elévoro [sic], el coscojo que da kermes, el escaramajo (‘gavernera’), helecho, polipodio, doradilla, lentiscos, cornicabras, dafnes, anthilides, heleborastros, silenes, y diferentes jaras.

De hierbas medicinales es el país más rico de nuestro reino, según la expresión del sabio botánico Cabanilles. En su viaje científico a últimos del pasado siglo encontró en nuestros montes la salvia, la potentila, el doble escudo, la biscutella montana, el hieracio lanudo, la celidonia, la globularia, la queria de monte, la saxifraga, la pempinela, el orégano, el látiro de prados, la heleborina, la órquides, la yerba tora [sic], la madre-selva, el xilosleum, el taliotro tuberoso. Además, se encuentran abundantes: agrimonia, agedrea, ajenjo, aliso, amapola, anemona, artemisa, barbacabruna (‘escursonera’), beleño, betónica, brionia, camédrios (‘bretonica’), cicuta, cinoglosa digital, y otras mil y mil plantas y hierbas, que fuera impertinente referir en este lugar. (pp.57-66)  [Segura,1868]

   

portell.es  -  portellweb@yahoo.es

Recopilació bibliogràfica i transcripcions de Jacint Cerdà